Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-12 07:30:00

Xvivo Perfusion: HISTORISKT PMA-GODKÄNNANDE OCH FRAMSTEG I FoU-PORTFÖLJEN


ANDRA KVARTALET 2019 (APRIL - JUNI)
 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 20 procent och uppgick till 50,5 MSEK (42,2). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under kvartalet ökade med 22 procent och  uppgick till 56,4 MSEK (46,1). Ökningen motsvarar 15 procent i lokala valutor.
 • Varm perfusion stod för 45 procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 12,1 MSEK (10,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 21 procent (24). Redovisad EBITDA uppgick till 8,1 MSEK (8,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (18).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 12,1 MSEK (10,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 21 procent (24). Redovisad EBITDA uppgick till 8,1 MSEK (8,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (18).
 • Nettoresultatet uppgick till 2,2 MSEK (3,9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,08 SEK (0,15).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 21,0 MSEK (13,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -27,8 MSEK (-19,2 MSEK).
 • XVIVO erhöll PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA för produkterna XPS™ och STEEN Solution™ för försäljning på den amerikanska marknaden. PMA-godkännandet var det första av sitt slag.
 • XVIVO:s patent för hjärtpreservationsvätska godkända i USA och Europa.
 • Läkemedelsverket gav klartecken för kliniska studier i Sverige med bolagets nya produkter för hjärtpreservation.
 • Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett kapitaltillskott om cirka 27 MSEK.
 • Kanada nytt land med XPS™
PERIODEN 2019 (JANUARI - JUNI)
 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under första halvåret med 21 procent och uppgick till 97,3 MSEK (80,1). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under perioden ökade med 18 procent och uppgick till 104,1 MSEK (88,6). Ökningen motsvarar 9 procent i lokala valutor. 
 • Varm perfusion stod för 44 procent (39) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 20,8 MSEK (18,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 20 procent (20). Redovisad EBITDA uppgick till 11,3 MSEK (15,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (17).
 • Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick till 9,6 MSEK (9,9). Redovisat rörelseresultat uppgick till 0,1 MSEK (7,1), efter att avskrivningar om 11,2 MSEK (8,1) belastat perioden.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,9 MSEK (7,7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,07 SEK (0,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 21,2 MSEK (22,3). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -39,5 MSEK (-30,0 MSEK).
 • Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.
 • 2 XPS™ levererades under perioden januari-juni 2019. Vid kvartalets utgång hade 48 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredag den 12 juli 2019. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 15013516#.

Göteborg den 12 juli 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192 159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31 788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 12 juli 2019.


______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com.Hemsida: www. xvivoperfusion.com 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF