Stockholm 10:05
+0,05% Idag
+3,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-25 16:52:52

Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 25 april 2019 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:


  • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.

  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

  • Styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med 100 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

  • Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Susanne Tillqvist och Tord Lendau omvaldes till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes till styrelseordfö­rande.

  • Principer för utseende av valberedning antogs.

  • Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor.

  • Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier beslutades höjas.

  • Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsop­tioner.

Stockholm 25 april 2019

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF