Stockholm 17:30
0,00% Idag
-3,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-11 13:00:00

Årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj kl. 16.00 på Skiffervägen 12 i Lund.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2018, och
  •  anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 april 2018 skriftligen till SensoDetect Aktiebolag, Skiffervägen 12,

224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 79 04 eller per e-post info@sensodetect.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 25 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sensodetect.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 30 977 754 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om riktlinjer för valberedningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att stämman utser PO Rosenqvist till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete, dels att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, dels att Adam Schatz, Konstantin Lebedev, Jonas Eberhart, Per-Ola Rosenqvist och Sören Nielzén omväljs, ordförande väljs av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

Slutligen föreslås att som bolagets revisor välja David Olow till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. David Olow är auktoriserad revisor hos KPMG i Malmö.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10) 

Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2018 ska bedrivas enligt följande:
  •  Att Bolaget ska ha en valberedning som jämte styrelsens ordförande ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2017 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen, inte heller ska styrelseledamöter utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på både styrelsens ordförande och på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

  •  Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

  •  Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)       förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika eventuella utskott;

d)       förslag till arvode till revisorer;

e)       förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Vid framtagandet av förslag till styrelse ska valberedningen beakta kraven enligt Aktietetorgets noteringsavtal om att bolagets styrelse ska bestå av minst fyra ledamöter, varav minst en ska vara oberoende från bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 5 000 000 stycken. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 16,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital för till övervägande del användas för vidare utveckling av försäljning och därmed sammanhörande aktiviteter. En mindre del kan komma att nyttjas för komplettering av det vetenskapliga underlaget samt patientstudier.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund samt på bolagets webbplats (www.sensodetect.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2018

SensoDetect Aktiebolag (publ)

STYRELSEN


Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com


SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF