Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-15 09:00:00

PolyPlank AB: Huvudägaren, styrelsemedemmar, VD, m.fl. har förbundit sig att teckna aktier för innehavda teckningsoptionsrätter Poly TO2.


Styrelsemedlemmarna i PolyPlank AB (publ), Henrik von Heijne, Mette Wichman, Leif Jilkén (också huvudägare), VD Cay Strandén, ekonomichef Marina Abrahamsson och aktieägaren Urnet Trade Sweden AB har förbundit sig att teckna aktier för sina och/eller sina närstående bolags innehav av teckningsoptionsrätter TO 2.

Förbindelserna motsvarar vid full teckning 64,7 % av hela emissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätterna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionsrätterna under perioden 1 november 2019 – 29 november 2019.

Två (2) teckningsoptionsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier kommer göras med samtidig kontant betalning eller kvittning av fordran.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           070 586 92 57

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilaga