Stockholm 13:23
0,00% Idag
-1,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-05 17:25:00

Bolagsuppdatering


Den 22 maj 2019 offentliggjorde Matra Petroleum att bolaget utvärderar ett domstolsbeslut om ”temporary restraining order and injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som ytterligare begränsar bolagets likviditet och refinansieringsmöjligheter.

Domstolsbeslutet begränsar koncerninterna transaktioner och moderbolaget Matra Petroleum ABs finansiering från amerikanska dotterbolag, vilket medför att moderbolaget för närvarande inte har tillgång till erforderlig finansiering för rörelsekapitalbehoven de kommande tre månaderna.

Domstolsbeslutet begränsar ytterligare koncernens refinansieringsalternativ enligt vad som tidigare redogjorts för vid offentliggörandet den 29 april 2019 av Matra Petroleums årsredovisning för 2018. Matra Petroleums amerikanska dotterbolag har inte säkerställt refinansiering eller förlängning av lån och åtaganden som förfaller under tredje och fjärde kvartalet 2019, inklusive lån enligt kreditavtal med Legacy Texas Bank och Melody Business Finance. Då Matras amerikanska dotterbolag inte uppfyller låneavtalen har långivarna rätt att säga upp lånen i förtid och/eller begära att ställda säkerheter realiseras.

Vid sådan åtgärd från långivarna eller om refinansiering av lånen och finansiering av moderbolaget inte säkrats kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns och att Matra Petroleum behöver överväga likvidationsalternativ inklusive obeståndsåtgärder enligt relevant lagstiftning i Sverige och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 17:25 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Bilaga