Stockholm 16:58
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-15 10:00:00

LifeAir AB (publ) tar in 8 MSEK i riktad konvertibelemission och ny styrelseledamot föreslås

I syfte att finansiera bolagets fortsatta verksamhet föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2018 beslutar om att uppta ett konvertibelt lån. Teckningsförbindelser motsvarande 8 070 000 SEK (100 procent) har erhållits från ett antal befintliga ägare, ledningen, styrelseledamöter och nya långsiktiga investerare. Vidare föreslås Bengt Holmqvist väljas till ny styrelseledamot.


Styrelsen i LifeAir AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 10 januari 2018 och föreslår att bolagsstämman beslutar om att uppta ett konvertibelt lån om högst 8 070 000 SEK genom en riktad emission av högst 2 017 500 konvertibler, envar om nominellt 4 SEK. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med 31 maj 2019. Till följd av konvertering kan högst 2 017 500 aktier ges ut (exklusive upplupen ränta) och, för det fall full konvertering sker vid konvertibelns förfallodag, kan ytterligare högst 277 406 aktier ges ut, motsvarande den upplupna räntan. Om full konvertering sker medför emissionen en utspädning om ca 18,6 procent.

Teckningsförbindelser motsvarande 8 070 000 SEK har erhållits från ett antal befintliga ägare, ledningen, styrelseledamöter och nya långsiktiga investerare, vilket motsvarar 100 procent av konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning då bolaget är i behov av kapital för att kunna finansiera den fortsatta verksamheten. Styrelsen bedömer att kostnaden och tidsåtgången för en företrädesemission är oförsvarlig och att det är till nytta för LifeAir att kapitalanskaffningen genomförs.

Vid den extra bolagsstämman föreslår även aktieägare i LifeAir att Bengt Holmqvist väljs in i styrelsen. Göran Wikström avser att avgå som styrelseledamot i samband med bolagsstämman.

Bengt Holmqvist (född 1946) har varit engagerad i LifeAir-koncernen (före detta LightAir Holding AB) sedan starten. Under 2006 - 2016 har han haft olika funktioner såsom VD, styrelseordförande, styrelseledamot och ekonomichef. Bengt har under de senaste trettio åren även verkat i bolag som exempelvis Invik (Kinnevik gruppen), Paynova AB, Cellpoint Connect AB och Widespace AB. Bengt har studerat ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

"Det är glädjande att intresset för denna emission varit så stort bland investerare. Med tillskottet i kapital skapas goda förutsättningar för LifeAir att fortsätta vidareutveckla verksamheten", säger Joakim Hansson, VD i LifeAir.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 10:00 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF