Stockholm 10:18
0,00% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-05 08:30:00

Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 november 2019 klockan 11 på Kungsgatan 60, 1 tr. i Stockholm.


Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 november 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 november 2019, per post till adress TargetEveryOne AB, Kungsgatan 60, 1 tr, 112 22 Stockholm, eller per e-post (e-post_info@targeteveryone.com)info@targeteveryone.com.Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 14 november 2019.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com och sänds till de aktieägare som så begär.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om val av ny styrelseledamot
8. Beslut om fastställande av arvode till styrelsen
9. Avslutande av stämman

Punkterna 7 och 8 - Val av styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode 

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Cecilia Hjertzell väljs in som ny styrelseledamot vid sidan av befintliga styrelseledamöter för att ersätta avgående Hosni Teque Omeirat som tillträtt som verkställande direktör samt att styrelsearvode om 75 000 kronor ska utgå till henne från dagen för extra stämman för tiden intill nästa årsstämma. Hosni Teque Omeirat föreslås erhålla 50 000 kr för sin tid som styrelseledamot fram till dagen för extra stämman. För övriga styrelseledamöter ska styrelsearvode fortsatt utgå i enlighet med beslutet vid årsstämman

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls senast två veckor före stämman tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com och sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i november 2019

TargetEveryOne AB (publ)

Styrelsen

For further information contact: 
Fredric Forsman
Chairman of the Board
+46 73 978 78 44 
fredric@targeteveryone.com

Certified Adviser: 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
ca@mangold.se 
www.mangold.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF