Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,18% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-15 07:30:00

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - september 2020

- Vi ser en ökad aktivitet på marknaden under det tredje kvartalet. Det är glädjande att försäljningen av våra nyproducerade bostadsrättslägenheter går så bra, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.


 • Nettoomsättningen ökade till 2 166 mkr (2 073) varav hyresintäkter uppgick till 1 789 mkr (1 933).
 
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (92), inklusive projektfastigheter.
 
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till -2 mkr (-75) varav 17 mkr (-42) avsåg projektfastigheter.
 
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 205 mkr (1 339). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).
 
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 842 mkr (945).
 
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -742 mkr (1 597).

För det tredje kvartalet var motsvarande siffra 467 mkr (283).
Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -285 mkr (-554).
 

 • Periodens resultat uppgick till 177 mkr (1 762), vilket motsvarar 1,37 kr/aktie (13,55).
 
 • Investering i egna fastigheter ökade till 1 809 mkr (1 217).
 
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 266 mkr (1 166).
 
 • Försäljning av fastigheter ökade till 3 979 mkr (1 031)
 
 • Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 39 mkr, varav 1 mkr var hänförligt till det tredje
 

Nacka, 2020-10-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 07:30 CET.


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37, annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 46 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 36 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF