Stockholm 11:45
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-01-25 15:50:29

Liv ihop har ingått förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.


LIV IHOP HAR INGÅTT FÖRLIKNINGSAVTAL MED SÄLJARNA AV TREA ASSISTANS

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.

I april 2018 förvärvade Liv ihop bolaget Trea Assistans, och under sommaren 2019 mottog Trea Assistans ett återbetalningskrav från Försäkringskassan om drygt 9,7 mkr till följd av assistans som utförts före tidpunkten för Liv ihops förvärv av Trea Assistans. Mot bakgrund av återbetalningskravet så betalades ingen tilläggsköpeskilling avseende räkenskapsåret 2018 ut till säljarna varpå tvist vid domstol inleddes. Stockholms Tingsrätt dömde i november 2020 att tilläggsköpeskilling avseende 2018 skall utbetalas, men inte någon normerad tilläggsköpeskilling för 2019 respektive 2020. I december föll dom i tvisten mellan Försäkringskassan och Trea Assistans som innebär att Trea Assistans skall betala 9,7mkr plus ränta. Båda domarna har överklagats.

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas. I och med förlikning så är Trea Assistans inte längre en del av Livihopgruppen vilket innebär att koncernen helt har avvecklat engagemanget inom affärsområdet hemtjänst. Hemtjänstverksamheten har utgjort drygt tre procent av koncernens verksamhet, så avyttringen får en marginell inverkan på koncernen.

Liv ihop är nöjda med förlikningen som träffats. Genom förlikningen är samtliga tvister mellan parterna fullständigt reglerade.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl.15.50.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Liv-ihop-nar-forlikning.pdf
Liv-ihop-nar-forlikning.docx

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.