Stockholm 17:30
0,00% Idag
-32,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-13 08:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") kommer i samband med investerarpresentationer som hålls idag hos Kepler Chevreux i Paris och DNB i Oslo att presentera koncernens intjäningsförmåga proforma för 2023. Proforma-utfallet är inflationsjusterat och beaktar portföljförsäljningar efter utgången av andra kvartalet samt avsiktsförklaringar om kommande försäljningar till ett sammanlagt värde om cirka 12 mdkr. Koncernens intjäningsförmåga proforma avser SBB:s löpande kassaflöde till stamaktieägare av serie A och B, och uppgår proforma 2023 till 2,39 kronor per stamaktie A och B, att jämföra med 2,33 kronor före portföljförsäljningarna och antagna inflationsjusteringar.


Den fullständiga proforma-beräkningen som kommer att presenteras bifogas detta pressmeddelande.

"Vi har under de senaste månaderna fortsatt vårt arbete att avyttra fastigheter i linje med bokförda värden i syfte att stärka vår balansräkning. Givet den höga avyttringstakten kommer vi i samband med investerarpresentationer idag att publicera en uppdaterad intjäningsförmåga för att underlätta bedömningen av SBB:s kassaflöden. Som vi konstaterat tidigare är SBB:s hyresintäkter kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade, vilket speglas i att löpande kassaflöde per stamaktie A och B stärks trots stigande räntor och stora portföljförsäljningar", säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.  

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 08:00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF