Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-20 16:15:01

Kommuniké från årsstämma 2018 i NFO Drives


VD:s redogörelse
Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2017 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps­året 2017.                          

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Hagbyhn, Malmö, Eva-Britt Grönberg, Lund, och Tomas Ängkulle, Göteborg. Åsa Agervald, Stockholm avgår som styrelseledamot, Göran Hedbys, Malmö valdes in som ny styrelseledamot.

Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning.

Stämman beslutade att anta de förslag till principer avseende tillsättning och arbete för valberedningen i NFO Drives AB (publ)


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF