Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,70% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-09 07:30:00

Atrium Ljungberg AB: Bokslutskommuniké 2020

- Attraktiva platser och finansiell stabilitet ger trygghet i oroliga tider, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.


 • Nettoomsättningen ökade till 2 839 mkr (2 811) varav hyresintäkter uppgick till 2 344 mkr (2 577). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, minskade med 0,2 procent.
 
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (93), inklusive projektfastigheter.
 
 • Nettouthyrningen uppgick till -16 mkr (-82) varav 27 mkr (-46) avsåg projektfastigheter.
 
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 565 mkr (1 767), en minskning med 11,4 procent. I jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, ökade driftöverskottet från fastighetsförvaltningen med 0,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).
 
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till till 1 124 mkr (1 234).
 
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -119 mkr (2 283).

Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -252 mkr (-90).
 

 • Periodens resultat uppgick till 867 mkr (2 807), vilket motsvarar 6,69 kr/aktie (21,59).
 
 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 2 513 mkr (1 810).
 
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 410 mkr (1 174).
 
 • Försäljningar av fastigheter uppgick till 3 979 mkr (1 031).
 
 • Styrelsen föreslår en utdelning 5,05 kr/aktie (5,00).
Nacka, 2021-02-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09 07:30 CET.


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37, annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 47 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 38 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF