Stockholm 17:23
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-10 07:54:26

Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019.

Årsstämman i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 14.00 i bolagets lokaler på Storgatan 38, i Umeå.


Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:
  •  vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 3 maj 2019, samt
  •  ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.semåndagen den 6 maj 2019. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman. 

Förslag till dagordning enligt bifogad pdf.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070 690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com


Ecoclime Group AB är ett ledande svenskt miljöteknikföretag som levererar lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. De patenterade lösningarna bidrar till ökat välmående med världens stabilaste inomhusklimat samt minskad klimatpåverkan med återvinning, lagring och distribution av förnybar termisk energi. Systemen för automation hjälper kunderna att optimera alla delsystem i fastigheten. Företaget har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina, sälj- och projektkontor i Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF