Stockholm 17:30
+0,83% Idag
+12,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-10 08:30:00

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

- Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxande Slussen. Den andra avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden i Stockholm, säger Annica Ånäs, vd.
- Vår prognos för resultat före värdeförändringar för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 miljoner kronor, fortsätter Annica Ånäs.


  • Nettoomsättningen ökade till 1 311 mkr (1 262) varav hyresintäkter ökade till 1 198 mkr (1 191). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent.

  • Uthyrningsgraden uppgick 94 procent (2018-01-01, 95), inklusive projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 831 mkr (823), en ökning med 1,0 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar inklusive projektuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Föregående års driftöverskott påverkades positivt av en förlikning av en hyrestvist med 40 mkr. Överskottsgraden var oförändrad 69 procent (69).

  • Resultat före värdeförändringar ökade till 621 mkr (589).

  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 216 mkr (1 356) och förklaras främst av ökade driftnetton och marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till - 72 mkr (112).

  • Periodens resultat uppgick till 1 733 mkr (1 638), vilket motsvarar 13,06 kr/aktie (12,30).

  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 775 mkr (749).

  • Förvärv av fastigheter uppgick till 167 mkr (1 823).

  • Försäljning av fastigheter uppgick till 127 mkr (-).

  • Prognosen för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 852 mkr, motsvarande 14,01 kr/aktie.

Nacka, 2018-07-10 
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@atriumljungberg.se
Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 08.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande drygt 15 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF