Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-15 08:45:00

PolyPlank AB: Delårsrapport för perioden Januari-Juni 2019   


Vd har ordet

”Den goda trenden fortsätter”. 

Nettoomsättningen för koncernen första halvåret är 26 % bättre än förra året. Orderingången är idag 28% bättre än förra året vid samma tidpunkt. (Notera att vi fr.o.m. nu inkluderar den stora produktgruppen, plugg till pappersindustrin i vår orderstatistik).

Det finns ett antal offerter, som vi förväntade oss skulle blivit order under andra kvartalet, men som blivit fördröjda p.g.a bygglov, finansiering etc. Vi bedömer att de kommer in under hösten och därmed ser vi med stor tillförsikt på höstens orderingång.

Resultatmässigt har vi ett halvårs rörelseresultat före avskrivningar som är 1,0 MSEK bättre än förra året men ännu inte positivt. Andra kvartalet var positivt före avskrivningar men tyngs av det dåliga resultatet i första kvartalet.  Halvårsresultatet har påverkats negativt med  ca 0,4 MSEK p.g.a maskinstörningar som nu är åtgärdade och återhämtning sker under tredje kvartalet. Notera också att 2018 års halvårsresultat påverkades positivt av en lageruppbyggnad på över 4 MSEK, som var en satsning inför högsäsongen 2018. Den satsningen utföll sedan försäljningsmässigt inte som beräknat, pga. valår m.m. 2019 har vi inte kört någon sådan lageruppbyggnad under första halvåret. Därmed är den egentliga resultatförbättringen 2019 markant bättre jämfört med 2018.

Besparingspaketet har på halvårsbasis gett en besparing på 2,4 MSEK. Vi prognostiserar att både kvartal tre och fyra kommer vara positiva resultatmässigt före avskrivningar och finansiella kostnader, därmed kan 2019 blir ett rekordår.

Vi har sedan tidigare intensifierat vårt marknads- och försäljningsarbete och känner att det efterhand blivit lättare att få ut förståelsen för vår profilering och för våra produkter bland kunderna. Vi har tidigare lidit av gammal historik, men nu ses vi som ett intressant framtidsföretag  och våra produkter som en del av miljöarbetet för att ”rädda planeten”.

I mitt uppdrag som VD för PolyPlank ingår, tillsammans med styrelsen och goda medarbetare, att få god lönsamhet för PolyPlank och därmed att åstadkomma mervärde för aktieägarna. I det skicket PolyPlank var för tre år sedan, så skulle det bli ett långsiktigt arbete, som krävde hårt arbete, tålamod och kapital. Det har aktieägarna verkligen ställt upp med och det har gjort detta möjligt.

Det är nu då också glädjande att se, att investerare har uppmärksammat vårt enträgna arbete, med att profilera oss som ett miljöföretag i tiden och för vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. Intresset för vår aktie har stadigt ökat och antalet aktieägare är större än någonsin. I skrivande stund är PolyPlank på första plats på Dagens Industris lista över ”vinnare” på First Northlistan hittills i år. Aktiekursen har ökat stadigt, så marknaden visar ett bra gensvar på det hårda arbete vi har lagt ner för att möjliggöra en turn around.

Länk DI : https://www.di.se/bors/vinnare-forlorare/?Period=ytd&Lists=7115%2C7116&RootSectors                 

Förbättringsarbetet med Ordning & Reda & Teamwork fortsätter.


Nu ser vi fram emot en framgångsrik höst och vårt 25 års jubileum den 12 september, där vi bjuder in aktieägare att fira tillsammans med oss.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2019, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 9,3 MSEK (6,5).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,5 MSEK (-0,8).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,8 MSEK (-1,0).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-0,1).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -0,9 MSEK (-1,1).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 252 476 176 (84 566 958).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.

Första halvåret 2019, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 14,8 MSEK (11,7).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,9 MSEK (-2,5).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,5 MSEK -2,9).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-0,5).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -2,5 MSEK (-3,4).
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 252 476 176 (84 566 958).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl 08:45 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilagor