Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-24 15:00:00

Delårsrapport januari - mars 2017: Stark tillväxt i både Sverige och Norge


PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS I KORTHET
  • Rörelsens intäkter 201,5 MSEK (135,2)
  • Rörelseresultat 25,3 MSEK (9,8)
  • Rörelsemarginal 12,6 procent (7,2)
  • Resultat efter finansiella poster 25,6 MSEK (9,6)
  • Periodens resultat 19,9 MSEK (7,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,0  MSEK (4,7)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,21 SEK (0,82)

VD OCH KONCERNCHEF STIG ENGCRANTZ KOMMENTERAR

Dedicare fortsätter att växa med bra lönsamhet. Intäkterna för det första kvartalet uppgår till 201,5 MSEK, en tillväxt med 49 procent jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i bolaget är god. Vi redovisar en rörelsemarginal på 12,6 procent för kvartalet.

"Dedicare har under kvartal 1 haft en start tillväxt inom bemanning Sverige och bemanning Norge. Omsättningsökningen härrör främst från vård och socialt arbete. Kvartalet levererade den högsta omsättningen någonsin", berättar Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

"Dedicare har ökat antalet anställda till 600 personer jämfört med drygt 440 samma kvartal föregående år. Vi fortsätter att leverera hög kvalitet till våra kunder vilket är grunden till den förbättrade tillväxten och lönsamheten. Vi fokuserar och arbetar ständigt med att vara effektiva i vårt arbete för att kunna tillgodose våra kunders och konsulters intressen", säger Stig Engcrantz.

"Dedicare ser en fortsatt god efterfrågan på tjänster inom vård, socialt arbete och pedagogik i Sverige och i Norge", avslutar Stig Engcrantz, VD för Dedicare. 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 15.00 (CEST). 

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se


För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

My Biriell, tf CFO, tel 073-684 46 09


Dedicare i korthet

 Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ.)

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr.

 112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF