Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-24 15:30:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2019


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") publicerar idag sin årsredovisning för 2019.

Årsredovisningen finns nu att ladda ned från SBB:s webbplats, www.sbbnorden.se (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur04.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sbbnorden.se%26data%3D02%257C01%257C%257C97de63ee17004fdcc98908d6adfc4bb7%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C636887696439915474%26sdata%3DcXdcxGTT0Wnu7vVL%252FZDvEFpl7U6xXsCaMAf66gi6Np0%253D%26reserved%3D0&data=02%7C01%7C%7C82a976ae5ffd4b0f50cb08d6b2b9cdcc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636892908417376668&sdata=1KrEQJARnYGpBesSVGUDQLNLPTQc27y2E4qySf%2FxEMY%3D&reserved=0), samt i bifogad fil.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga i början på april 2020 och går att beställa via SBB:s webbplats. 

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen i slutet på mars, följt av den tryckta engelska versionen i mitten på april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 15:30 CET.Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF