Stockholm 11:10
0,00% Idag
-1,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-07-13 07:37:40

NYFOSA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 249 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Nyfosa hade hyresintäkter för fastigheter på 479 miljoner kronor i det andra kvartalet (330).

Driftöverskottet blev 342 miljoner kronor (225) och förvaltningsresultatet uppgick till 248 miljoner (201).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 43 miljoner (127), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 2 miljoner kronor (-2).

Det fortsatta osäkra omvärldsläget har i samband med värderingen per balansdagen främst avspeglat sig i värderingsobjektens driftnetton genom något försiktigare bedömningar gällande hyrestillväxt, marknadshyror och något längre vakansperioder, skriver bolaget.

Omvärdering av en fastighet till dess avtalsenliga värde enligt frånträdesavtal gör att bolaget visade en positiv värdeutveckling. För övriga portföljen gjordes en viss nedjustering.

Efter skatt blev resultatet 249 miljoner kronor (309), vilket motsvarade 1:35 kronor per aktie (1:84).