Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-22 11:15:27

Kvartalsrapport för Nickel Mountain Resources


KVARTALSRAPPORT FÖR NICKEL MOUNTAIN RESOURCES

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Kvartalsrapporten hittas på vår hemsida www.nickelmountain.se under rubriken Pressmeddelanden.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg 22 november 2017

För mer information om bolagets nickelverksamhet kontakta Johan Sjöberg, för frågor rörande petroleumverksamheten kontakta Anders Thorsell , via telefon eller epost.

Anders Thorsell anders@nickelmountain.se tel 070 773 20 45

Johan Sjöberg johan.sjoberg@nickelmountain.se tel 0708 341432

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2017-11-22.pdf
Nickel Mountain Delarsrapport Q3 2017.pdf
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML