Stockholm 17:30
-1,62% Idag
+18,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-29 12:30:00

Pallas Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PALLAS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Pallas Group AB (publ), org. nr 556712-3038, kallas härmed till årsstämma den 30 april 2019 kl. 09.00 på MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 08.30.


Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
   aktieboken per den 24 april 2019,
dels anmäla sitt deltagande per post till adressen Hälleflundragatan 12,
426 58 Västra Frölunda (märk brevet "Årsstämma 2019") eller per e-post
till adressen info@pallasgroup.sesenast den 24 april 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett per den 24 april 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.pallasgroup.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid årsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut om:
ads. fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen;
adt. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
adu. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor;
11. Val av styrelse;
12. Val av revisor;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan;
14. Beslut om justeringsbemyndigande;
15. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman
Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till årsstämmans ordförande.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Huvudägarens beslutsförslag

Nedanstående förslag till beslut läggs fram av bolagets huvudägare, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Föreslås att tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Föreslås att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till ledamot som ej är anställd i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse
Föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma val av följande styrelseledamöter: omval av Karl-Erik Johansson, Fredrik Johansson och Per Fougberg.

12. Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av auktoriserade revisorn Fredrik Waern.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17 250 000. Det totala antalet röster uppgår till 28 050 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisningen för 2018 kommer att publiceras på www.pallasgroup.se senast två veckor innan stämman. Den finns då tillgänglig på bolagets huvudkontor, Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelsen.

Fiskebäck i mars 2019

Styrelsen

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF