Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,18% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-16 08:30:00

NFO Drives: NFO DRIVES AB (Public.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 2020-01-01 - 2020-09-30

Kvartal 3 i korthet

- Faktureringen under perioden minskade med -27% till 6,5MSEK (8,9MSEK)

- Resultat före avskrivningar under perioden minskade till 0,7MSEK (1MSEK)

- Resultat före skatt under perioden ökade till 0,3MSEK (0,5MSEK)

 

2020 första tre kvartal korthet

- Faktureringen under perioden minskade med -14% till 21,4MSEK (24,8MSEK)

- Resultat före avskrivningar under perioden ökade till 2,4MSEK (2,1MSEK)

- Resultat före skatt för perioden ökade till 1MSEK (0,5MSEK)


Kvartal 3 2020

Kvartalet har som väntat - till följd av Coronaviruset - varit utmanande för NFO Drives. Omsättningen sjönk med 27% i kvartalet jämfört med samma period förra året. Till följd av högre bruttomarginal och genomförda besparingar genererade NFO Drives ett resultat före avskrivningar om 0,7MSEK (1,0). I detta resultat ingår dock aktiverat arbete om 0,2MSEK (0,0). Vi är mycket tillfredsställda över att ha klarat det stora försäljningstappet i kvartalet och samtidigt kunna fortsätta leverera ett positivt resultat före avskrivningar. I likhet med vad vi kommunicerat tidigare har efterfrågan kommit tillbaka under kvartalet och vi upplever sedan september ett nästan normaliserat affärsläge. Till följd av störningar i komponentledet har NFO Drives - trots vidtagna åtgärder - inte till fullo i kvartalet kunnat öka leveranserna till kund i den mån vi önskat. De order som inte kunde levereras i kvartal 3 kommer enligt företagsledningens bedömning dock kunna faktureras under innevarande kvartal. NFO Drives fick under kvartalet order från ett stort amerikanskt läkemedelsbolag för ny produktionslina till Corona vaccin och därmed en ny kund och ännu ett applikationsområde för bolagets frekvensomriktare. Under kvartalet fick NFO Drives också en tredje order från Ceram Dry GmbH för installation på ännu en fabrik tillhörande den världsomspännande tegelproducenten Wienerberger AG. Det är företagsledningens förhoppning att NFO Drives ska få fortsatt förtroende att delta i moderniseringen av Wienerbergers totalt ca 200 fabriker. Trots det turbulenta kvartalet för många av företagets kunder har inga kundförluster uppstått. Företagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3,6MSEK, vilket är i stort sett samma nivå som i början på året. I likhet med tidigare saknar företaget räntebärande lån.

Kvartal 1-3 2020

NFO Drives omsättning ökade kraftigt under januari och februari för att sedan till följd av Coronaviruset sjunka påtagligt under de påföljande månaderna. Under juni skedde en återhämtning, som sedan dess har fortsatt. Såsom nämnts ovan har NFO Drives hittills inte till fullo kunnat dra fördel av den ökade efterfrågan. Omsättningen under årets tre första kvartal 2020 minskade totalt med 14% i jämförelse med samma period 2019. Trots den lägre försäljningen förbättrades resultatet före avskrivningar under perioden till 2,4MSEK (2,1).

Utsikter

Företagsledningens bedömning är att försäljningen under kvartal 4 kommer att öka jämfört med samma period 2019, då den uppgick till 6,5MSEK. Kvarstående leveransproblem kommer enligt ledningens bedömning att successivt lösas under perioden. Vår prognos är att omsättningen under helåret 2020 kommer att hamna något under 2019.

Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är enligt företagsledningen goda när den värsta pandemioron lagt sig. Intresset för bolagets teknik fortsätter att öka. Bolaget har nu över 125 återkommande kunder, som enligt ledningens bedömning i genomsnitt endast handlar 2% av sitt behov av frekvensomformare hos NFO Drives, vilket gör att det finns en mycket stor potential att bearbeta. Detta tillsammans med att NFO Optimal är under utprovning hos flera potentiellt stora kunder gör att förhoppningsvis bristen på tillväxt under innevarande år bara blir ett hack i utvecklingskurvan.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, bokslutskommuniké 2020, publiceras den 19 februari 2021.


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF