Stockholm 17:30
0,00% Idag
-23,18% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-09 08:50:00

Rapport för fjärde kvartalet 2016


Fjärde kvartalet (oktober - december 2016)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21,0 MSEK (-32,8), en förbättring med 36%
 • Resultat efter skatt förbättrades med 32% och uppgick till -23,0 MSEK (-33,6)
 • Resultat per aktie -0,39 kr (-0,80 kr), en förbättring med 51%
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet förbättrades med 19,3 MSEK till -9,1 (-28,4), en förbättring med 68% 
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 68,5 MSEK (78,9), en minskning med 13% jämfört med samma kvartal föregående år
Januari - december 2016
 • Rörelseresultatet för året förbättrades med 28% och uppgick till -83,5 MSEK (-116,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -86,9 MSEK (-119,3), en förbättring med 27%
 • Resultat per aktie -1,66 kr (-2,84 kr)
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapital förbättrades med 31,9 MSEK till -67,5 (-99,4), en förbättring med 32% 
 • Nettoomsättningen minskade med 2% jämfört med 2015 och uppgick till 274,5 MSEK (280,0)

  

+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Översikt |okt-dec|okt-dec| helår| helår|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|TSEK | 2016| 2015| 2016| 2015|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning | 68 453| 78 873|274 549| 279 997|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat |-21 048|-32 789|-83 460|-116 637|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Finansiella poster, skatt | -1 967| -830| -3 467| -2 671|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Periodens resultat |-23 015|-33 619|-86 927|-119 308|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Balansomslutning |251 284|205 332|251 284| 205 332|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| | | | | |
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat per aktie, före och efter utspädning*| -0,39| -0,80| -1,66| -2,84|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelsemarginal | neg| neg| neg| neg|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Soliditet | 54%| 50%| 54%| 50%|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| | | | | |
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Balanserade utvecklingskostnader | 15 763| 5 161| 35 009| 18 244|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Avskrivningar | -6 170| -4 712|-19 402| -20 780|
+----------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

 
Väsentliga händelser under kvartalet

 • Vera&John är den första iGaming operatören att erbjuda sina kunder Seqr som betalmedel. Initialt kan kunderna använda Seqr på sin mobil för att toppa upp sina spelkonton. Nya kunder kan också registrera sitt spelkonto på Vera&John på ett mycket enkelt och snabbt sätt via Seqr-appen.
 • Seamless dotterbolag Seqr lanserar en Swish-liknande tjänst som gör det möjligt för användarna att skicka pengar i realtid till varandra oavsett var de befinner sig i världen. Tjänsten börjar nu finnas tillgänglig för Seqr-användarna i 14 länder.
 • Seamless har erhållit patent från den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin mobila betallösning Seqr.
 • Seamless mobila betallösning Seqr har blivit vald som betallösning på den internationella mässan Web Summit, som samlar 15 000 företag och cirka 7 000 VD:ar. Inne på mässan som pågår 7 - 10 november i den portugisiska huvudstaden Lissabon kommer de drygt 50 000 deltagarna att betala med Seqr.
 • Seqr lanserar ContactlessPayments och Gocardless Service i UK. Seqr-kunder i UK kan nu snabbt och enkelt koppla sina bankkonton till Seqr och betala direkt från bankkontot
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Seamless har arrangerat en lånefinansiering om ca 30 MSEK i januari 2017.
  
VD-ORD
 
Kära aktieägare,

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt och lyckat år för Seamless. Seamlesskoncernens resultat förbättrades med 27% och vårt EBITDA förbättrades med 33%, från -95,8 MSEK till -64 MSEK. Den här positiva trenden har fortsatt även under 2017.

Omsättningen minskade något under året - minus 2%. Den marginella minskningen var en följd av att vi valde bort olönsam omsättning inom vårt affärsområde E-products, som hanterar e-produkter för handeln. Ett riktigt beslut eftersom resultatet som ledde till att resultatet förbättrades med 54%.

Vårt affärsområde Seamless Distribution Systems ökade försäljningen med 6% till 96,1 MSEK och resultatet steg med 22% till 33,1 MSEK. Den starka utvecklingen har fortsatt under 2017 med både nyutvecklade produkter

Affärsområdet Seqr ökade försäljningen under 2016 med 28% till 9,4 MSEK och resultatet förbättrades med 35% till - 78 MSEK. Ännu viktigare är att under året lades förutsättningarna för en mycket snabb expansion. Den viktigaste är att de som använder Seqr nu betala vid varje kontaktlös kortterminal som stödjer NFC (Near Field Communication) i världen, vilket alla moderna kortterminaler gör. Det innebär att man nu kan betala med Seqr hos cirka 35 miljoner handlare mot tidigare några tio tusen, eftersom vi nu inte behöver skriva avtal med varje enskilda handlare. Dessutom erbjuder vi nu realtidsöverföringar mellan Seqranvändare oavsett var de än befinner sig på vår jord och var än användaren kommer ifrån.

Seqr köpte 2016 också det norska bolaget MeaWallet som är ett teknikbolag som levererar nyckelfärdiga lösningar för de kortutgivare som vill börja ge ut virtuella kontaktlösa kort precis som Seqr har gjort. En mycket strategiskt viktig teknologi då i princip alla existerande kortutgivare i världen kommer att behöva investera i denna nya teknik och det i dagsläget bara finns ett fåtal leverantörer som behärskar denna.

För Seqr kommer 2017 bli ett mycket intressant år då både generell teknik-, och marknadsutveckling kommer att vara gynnsamma. Samtidigt har Seqr avlägsnat tjänstens största flaskhals, nämligen att Seqranvändare tidigare endast kunde betala med vår lösning hos de handlare vi skrivit avtal med.

Seqr har nu blivit en global tjänst på allvar där användare kan använda tjänsten i ett i princip obegränsat antal butiker och länder i världen. Det är därför vår övertygelse att vi kommer få se en allt starkare tillväxt i både antal transaktioner och försäljning under 2017.

 
Med Vänliga hälsningar,

Peter Fredell

   
Kontakt

För mer information vänligen kontakta Peter Fredell, vd.
peter.fredell@seamless.se+46 8 564 878 00

     
Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2017 klockan 08:50.

      
Om Seamless
Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 39 länder hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre affärsområden; SDS/transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se

Seamless delårsrapport för perioden oktober till december 2016 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 8 februari 2017. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF