Stockholm 17:30
-0,17% Idag
+4,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-12-30 17:30:00

Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.


Den 15 december 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) ("SBB") att de fullföljer förvärv av Sveafastigheter Bostad och, i anslutning till detta, fattar beslut om att emittera stamaktier av serie B som en del av vederlaget. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket och Euroclear under december 2020 och ökade antalet stamaktier av serie B med 44 533 762. Antalet röster ökade med 4 453 376,20.

Per den 30 december 2020 finns det 1 501 534 791 aktier och 339 133 221 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 119 504 867 aktier och 111 950 486,70 röster

Stamaktie D: 172 021 720 aktier och 17 202 172 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:
Marika Dimming, Investor Relations, ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 17:30 CET.Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se /08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF