Stockholm 17:30
+3,57% Idag
-15,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-23 10:14:33

AGORA: FÖRÄNDRINGEN I DETALJHANDELN GÅR ALLT SNABBARE - VDSTOCKHOLM (Direkt) Förändringen inom traditionell detaljhandel har inte på något sätt stannat av utan går allt snabbare.

Det skriver fastighetsbolaget Agoras vd Rikard Edenius i Agoras delårsrapport för det andra kvartalet.

"I den omställning som nu pågår har våra fastigheter med dess centrala lägen fått ökad attraktionskraft i de stadskärnor som växer och efter en avvaktande vår upplever vi nu ett ökat intresse från de aktörer som ser över sina butiksnät. Denna omställning innebär utmaningar, men också möjligheter", uppger fastighetsbolagschefen.

Agoras hyresintäkter från traditionell detaljhandel, exklusive dagligvaror, ligger nu strax under 40 procent. Etableringsintresset är enligt Rikard Edenius stort från samhällsfunktioner/vård, dagligvaror, träning/hälsa, service/tjänster, restauranger, hotell och kontor.

"Vi ser den breddade hyresgästmixen som positivt, samtidigt som den innebär investeringsmöjligheter i befintligt bestånd och en möjlighet till fortsatt positiv utveckling av våra fastigheters långsiktiga stabila värdetillväxt", är budskapet.

Marknadsförändringarna påverkar samtidigt kraven på Agoras organisation.

"Med ökat projektinnehåll ser vi ett behov av en mer flexibel organisation och behov av att öka projektkapaciteten inom Agora", uppger Rikard Edenius.

Agoras nettoresultat för det andra kvartalet 2018 sjönk till 5 miljoner kronor (18). Driftsnettot minskade till 45 miljoner kronor (53) medan förvaltningsresultatet sjönk till 11 miljoner kronor (18).

"Minskningen av driftnetto och förvaltningsresultat påverkas av försäljningarna av Havren och Vårholmen men även ökat planerat löpande underhåll inom perioden i befintligt bestånd samt ökade driftskostnader i form av fjärrkyla", uppger Agora. Förvaltningsresultatet påverkades även av engångskostnader på 1 miljon kronor avseende en omorganisation i bolaget.