Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-30 08:30:00

Oasmia har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 28 000 000 kronor


Oasmia Pharmaceutical AB
Insiderinformation

Oasmia har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 28 000 000
kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed
att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 28 000 000
kronor, med en årlig ränta om 8 %, genom en riktad emission till en begränsad
grupp vidtalade investerare (den ”Riktade Konvertibelemissionen”) till kontant
betalning. Den Riktade Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 28 000
000 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Uppsala, 2017-11-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Den Riktade
Konvertibelemissionen har möjliggjort för Oasmia att emittera 28 nya
konvertibler till begränsad grupp vidtalade investerare till ett nominellt
belopp om 1 000 000 kronor per konvertibel genom en accelererad
bookbuilding-process.

Bolaget kommer att använda likviden från den Riktade Konvertibelemissionen till
att ersätta delar av redan återbetalda reverslån, vilka Bolaget emitterade 9
juni 2017. Reverslånen uppgick ursprungligen till 42 miljoner kronor, varav 34
miljoner kronor redan har återbetalats varför 8 miljoner kronor alltjämt är
utestående som reverslån. Dessa reverslån ersatte Oasmias konvertibellån
2016:2.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande
från årsstämman som hölls den 25 september 2017 och efter avslutad
bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om
28 000 000 kronor. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt
värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8 procent.
Konverteringskursen har baserats på Oasmiaaktiens stängningskurs på Nasdaq
Stockholm den 29 november 2017 med premie och har fastställts till 3,10 kronor.
Lånet löper på omkring ett år med förfallodag den 30 november 2018 i den mån
det inte konverterats till aktier dessförinnan. Villkoren för konvertiblerna
har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 29 november
2017 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens
marknadsmässighet.

Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier
i Oasmia ökar med 9 032 258 från 176 406 372 till 185 438 630 och att
aktiekapitalet ökar med 903 225,80 kronor från 17 640 637,20 kronor till 18 543
863 kronor. Vid fullständig konvertering av konvertibellånet uppstår en
aktieutspädning om cirka 4,9 procent.Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för
att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några
värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan. Värdepapper som det
refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i
någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig
värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.


För mer information, kontakta:
Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
Tel: 018-50 54 40
E-post: Julian.aleksov@oasmia.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF