Stockholm 17:30
0,00% Idag
-31,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-15 09:41:54

Analysguiden: Pengar sökes i Norge

Bolaget presenterade intäkter över våra förväntningar under fjärde kvartalet 2017 som var det första utan ViaNett. Trots det har aktien tappat stort på börsen. Nyemission och oro för utestående kon­vert­ibler är rimligtvis bakomliggande faktorer. Kan emissionen i Norge fulltecknas anser vi att risken flyttas till uppsidan.


Under 2017 sålde TargetEveryone (TEO) ViaNett för att kort därefter förvärva en andel i Big Data-bolaget Cloud Explorers. Med andra ord var 2017 ett händelserikt år för TEO med ett strategiskifte från trygghet med en option, till mer riskfylld strategi med fokus på tillväxt inom huvudprodukten. Aktiemark­naden har mottagit ledningens agerande med skepsis. Inte helt oberättigat - med den information som bolaget redovisat har det varit mer än svårt att få en bra insyn i finanserna. Det fjärde kvartalet 2017 var dock det första "rena" kvartalet med intäkter och kostnader hänförbara till huvudverksamheten. På resultat­räkningens översta rad slogs våra förväntningar vilket inger viss trygghet.

Bolaget har ett utestående konvertibellån varav 96 procent av det nominella belop­pet om 40,2 MSEK förfaller senaste den 25 maj. För att kunna betala till­baka skuld­en genomför bolaget en spridningsemission i samband med en parallell­notering i Norge. I ett första skede kan denna stärka kassan med upp till 50 MNOK före rel­ater­ade kostnader. Av denna likvid är cirka 30 MSEK garanterade vilket täcker cirka 80 procent av tidigare nämnda låneskuld. Med andra ord är bolaget alltså i stort behov av ett deltagande i emissionen motsvarande cirka 10 MSEK utöver det garanterade beloppet för att täcka skulden som förfaller.

Marknaden växer och vi bedömer att TEO har ett tekniskt försprång. Med ett starkt erbjud­ande baserat på kundnytta i termer av reducerade kostnader samt funktion­alitet tror vi på bra tillväxt under de kommande åren. Under tredje och fjärde kvartalet 2018 ser vi lanseringen via Telenors molntjänst som potentiell tillväxt­drivare. Över tid bör ett utökat distributörsnätverk tillsammans med Nordamerika liksom större kunder driva tillväxten. Vi tror fler större kunder kan signeras som en effekt av att erbjudandet stärks ytterligare med integrationen mellan TEOs platt­form och Cloud Explorers plattform, PRISM. Med skal­barheten i plattformen bör bolaget också kunna växa utan att kost­naderna ökar i samma takt. I basscenariot beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 3,3 kronor, antaget fulltecknad emission i Norge.

Läs hela analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-targeteveryone-pengar-sokes-i-norge).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/). 
Attached html: HTML