Stockholm 10:02
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-26 10:00:00

Atrium Ljungberg AB: Flaggningsmeddelande med anledning av återköp av egna aktier

Styrelsen i Atrium Ljungberg beslutade vid styrelsemöte den 25 mars 2021 att utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier av serie B som gavs vid årsstämman samma dag. Enligt beslutet kan återköp ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022. Sammanlagt får Atrium Ljungberg förvärva så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.


Atrium Ljungberg får härmed meddela, enligt 4 kap. 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, att bolaget den 23 april 2021 har förvärvat 41 000 egna aktier av serie B. Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier uppgår därefter till 6 686 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 5,02 procent av samtliga aktier och 3,95 procent av samtliga röster i bolaget.
Antalet aktier i Atrium Ljungberg AB uppgår till sammanlagt 133 220 736 aktier, representerande sammanlagt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A och 129 220 736 aktier av serie B.
Nacka, 2021-04-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-26 10:00 CET.


För mer information kontakta:

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 48 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 38 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF