Press
28 Mar, 2022

Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 ("Bolaget" eller "Irisity"), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 15.00, hos Radisson Blu Lindholmen på adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.

ANMÄLAN M. M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),
  • dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast torsdagen den 21 april 2022 under adress Irisity AB (publ), Årsstämma 2022, Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg eller via e-post till irisity@vinge.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 21 april 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.irisity.com. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag:

a. Lennart Svantesson (omval)
b. Anna Ahlberg (omval)
c. Nils Malmros (omval)
d. Anders Långsved (omval)
e. Dorian Barak (omval)
f. Rom Mendel (nyval)

11. Val av styrelseordförande.

Valberedningens förslag:

a. Lennart Svantesson (omval)

12. Val av revisor.
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
14. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Irisity.
15. Aktieägares förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter.
16. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11, 12 OCH 13

Valberedningen, som består av Ulf Runmarker (utsedd av Aktiebolaget Westergyllen), Håkan Krook (utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund AB) och Erik Sprinchorn (utsedd av TIN Ny Teknik) har lämnat följande förslag.

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Lennart Svantesson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lennart Svantesson, Anna Ahlberg, Nils Malmros, Anders Långsved och Dorian Barak samt nyval av Rom Mendel. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Johan Zetterström har avböjt omval.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Rom Mendel, född 1968

Bakgrund: Erfaren chef och ledare från internationella MedTech-, Life science- och teknikföretag. Tidigare befattningar inkluderar verkställande direktör på Cochlear Bone Anchored Solutions och President för Cochlear Acoustic, CMO på Ascom och styrelseordförande på Duearity AB.

Aktieinnehav i Irisity AB: -

Ägarskap: -

Rösträtt: -

Rom Mendel är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.irisity.com.

Punkt 11 - Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Lennart Svantesson till styrelsens ordförande.

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor. För det fall Ernst & Young AB omväljs noterar valberedningen att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor (240 000) till styrelsens ordförande och 180 000 kronor (120 000) till envar av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 4, 8B, 14 OCH 15

Punkt 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Irisity baserat på bolagsstämmoaktieboken och närvarande aktieägare, samt kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8B - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 709 066 067 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 14 - Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Irisity

14A. Införande av Optionsprogram 2022

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, och deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas, inom Irisity-koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2022

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 470 000 teckningsoptioner, varav 235 000 teckningsoptioner Serie 1 - 2022/2025 och 235 000 teckningsoptioner Serie 2 - 2022/2025, nedan gemensamt benämnt ("Teckningsoptioner"), och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 470 000 Teckningsoptioner. Rätten att teckna Teckningsoptioner ska endast tillkomma det helägda dotterbolaget Visionists AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2022 samt överlåta Teckningsoptionerna till deltagarna. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna i Serie 1 - 2022/2025 ska emitteras till Dotterbolaget till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, Teckningsoptionerna i Serie 2 - 2022/2025 ska emitteras till Dotterbolaget vederlagsfritt. Dotterbolaget ska enligt instruktion från Bolagets styrelse äga rätt att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i samband med utnyttjande.

Deltagare i Optionsprogram 2022 ska senast den 16 maj 2022 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva respektive erhålla.

Teckningsoptionerna i Serie 1 - 2022/2025 föreslås kunna förvärvas till av Bolaget bedömt marknadsvärde vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer följande variabler att användas: teckningskurs (uppgående till 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut), löptid (tre (3) år), volatilitet (50 %) och riskfri ränta (0,15 procent). Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 48,50 kronor kommer premien för en Teckningsoption att uppgå till 4,36 kronor. Teckningsoptionerna i Serie 2 - 2022/2025 föreslås erbjudas vederlagsfritt till vissa deltagare anställda utomlands som på förhand ingått avtal med Bolaget om deltagande. I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 16 maj 2025 till och med den 16 juni 2025 teckna en ny aktie i Irisity. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner. Bolaget ska vidare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva vissa eller samtliga Teckningsoptioner istället för att aktieteckning sker i syfte att undvika utspädning.

Innehavare av Teckningsoptioner i Serie 1 - 2022/2025 vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet. Utländska deltagare kommer att erhålla en avtalad option att när teckningstiden inleds erhålla Teckningsoptioner under Serie 2 - 2022/2025 vilken option förfaller om deltagares anställning upphör under programmets löptid. Någon möjlighet för utländska deltagare att sälja Teckningsoptioner under löptiden finns således inte.

Fördelning av Teckningsoptioner

Optionsprogram 2022 ska omfatta högst cirka 7 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Irisity-koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2022 under respektive serie framgår av tabellerna nedan.

Serie 1 - 2022/2025 (marknadspris)

Kategori Maximalt antal Maximalt antal
Teckningsoptioner per Teckningsoptioner per
person kategori
VD - kategori 1 50 000 50 000
Övriga ledande 25 000 50 000
befattningshavare -
kategori 2
Övriga nyckelpersoner 15 000 195 000
- kategori 3

Serie 2 - 2022/2025 (vederlagsfritt)

Kategori Maximalt antal Maximalt antal
Teckningsoptioner per Teckningsoptioner per
person kategori
Ledande 25 000 75 000
befattningshavare -
kategori 1
Övriga 15 000 100 000
nyckelpersoner -
kategori 2

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner än vad som erbjudits. Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner från Dotterbolaget, respektive erhålla Teckningsoptioner vederlagsfritt, ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överlåts till deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Irisity-koncernen. Teckningsoptionerna som ges ut vederlagsfritt till deltagare i övriga länder kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med tillämpliga redovisningsregler. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade och att det inte föreligger något behov av att vidta säkringsarrangemang för sådana kostnader.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2022 med cirka 250 000 kronor.

Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2022 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2022, vid utnyttjande av samtliga 470 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 42 300 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 1,23 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. Styrelsen har för avsikt att, under kommande tre år, föreslå långsiktiga incitamentsprogram som i allt väsentligt kommer utformas som Optionsprogram 2022. Styrelsen uppskattar att den totala utspädningen för samtliga program kommer totalt uppgå till cirka 3,72 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Irisity-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2022 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga pågående incitamentsprogram.

14B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 1 - 2022/2025 och Serie 2 - 2022/2025, till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av dessa till deltagare enligt Optionsprogram 2022

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 470 000 Teckningsoptioner, varav 235 000 Teckningsoptioner i Serie 1 - 2022/2025 och 235 000 Teckningsoptioner i Serie 2 - 2025/2025, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 42 300 kronor.

Rätt att teckna Teckningsoptioner tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Visionists AB, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att förfoga över Teckningsoptionerna enligt ovan. Dotterbolaget ska enligt instruktion från Bolagets styrelse äga rätt och ha en skyldighet att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i Optionsprogrammet 2022.

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna i Serie 1 - 2022/2025 ska emitteras till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna i Serie 2 - 2022/2025 ska emitteras vederlagsfritt. Övertilldelning kan inte ske.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Optionsprogrammet 2022, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2022 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2022. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Särskilda bemyndiganden

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 - Aktieägares förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

15A. Införande av LTIP 2022

Några av Bolagets större aktieägare, TIN Ny Teknik, CISF och Westergyllen AB samt Ulf Runmarker som tillsammans representerar cirka 19,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("Aktieägarna"), föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för alla av Bolagets styrelseledamöter ("LTIP 2022").

Bakgrund och motiv

Aktieägarna bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna i Bolaget. Aktieägarna är av uppfattningen att LTIP 2022 kommer att skapa ännu större deltagande för styrelseledamöterna avseende Bolagets utveckling och uppmuntra till fortsatt åtagande. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att LTIP 2022 kommer att vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare genom ett ökat aktievärde.

LTIP 2022

Mot bakgrund av ovanstående har Aktieägarna utarbetat föreliggande förslag till incitamentsprogram.

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner, nedan benämnt ("Teckningsoptioner"), till styrelseledamöterna Lennart Svantesson, Anna Ahlberg, Nils Malmros, Anders Långsved, Dorian Barak och Rom Mendel. Deltagarna ska senast den 16 maj 2022 meddela Irisity om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Aktieägarna föreslår att erbjudande om teckning av Teckningsoptioner till deltagarna ska fördelas med högst 20 000 Teckningsoptioner till styrelsens ordförande och 10 000 till respektive övrig styrelseledamot. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Teckningsoptionerna kommer att förvärvas till av Bolaget bedömt marknadsvärde vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer följande variabler att användas: teckningskurs (uppgående till 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut), löptid (tre (3) år), volatilitet (50 %) och riskfri ränta (0,15 %). Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 48,50 kronor kommer premien för en Teckningsoption att uppgå till 4,36 kronor.

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptionerna om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 16 maj 2025 till och med den 16 juni 2025 teckna en ny aktie i Irisity. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Innehavare av Teckningsoptioner vars styrelseuppdrag upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna överlåts till deltagarna mot ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med LTIP 2022 med cirka 50 000 kronor.

Eftersom Bolagets kostnader för LTIP 2022 kommer vara relativt begränsade, har Aktieägarna beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär LTIP 2022, vid utnyttjande av samtliga 70 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 6 300 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,19 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.

Beredning av förslaget

Aktieägarna har utarbetat LTIP 2022 och har underrättat Bolagets styrelse om förslaget i mars 2022 för införlivande i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga andra pågående incitamentsprogram.

15B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025, till deltagare

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 70 000 Teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 6 300 kronor.

Rätt att teckna Teckningsoptioner tillkommer endast styrelseledamöter i Irisity med rätt och skyldighet att förfoga över Teckningsoptionerna enligt ovan. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Övertilldelning kan inte ske.

Särskilda bemyndiganden

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet ovan.

Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill utser, att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut enligt 14A - 14B och aktieägarnas förslag till beslut enligt 15A - 15B ovan utgör var sitt paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut, under respektive förslag, i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att respektive beslut ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Irisity uppgår till 38 302 328 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning och fullständiga beslutsunderlag för punkterna 14 och 15 kommer senast två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.irisity.com, hos Bolaget på adress Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats enligt ovan.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i mars 2022

Irisity AB (publ)

Styrelsen

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.