Ta del av TradeVenues

Aktieanalyser

På denna sida kan ni ta del av TradeVenues aktieanalyser på bolag som vi bevakar. Vi går även igenom grunderna i att göra en egen aktieanalys.

Aktieanalyser på TradeVenue

Aktieanalys av bloggare

Analysera aktier

Att analysera aktier är en central aspekt av att navigera i finansvärlden, och en färdighet som kan vara mycket givande för investerare. Det handlar om att utvärdera ett företags ekonomiska hälsa och framtidsutsikter för att fatta välgrundade beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier. Genom en noggrann analys av företagets finansiella rapporter, marknadsposition, branschtrender samt externa faktorer, kan investerare få en djupare förståelse för aktiens potentiella värde och risk. Nedan listar vi tre vitala delar i att analyser aktier.

Skapa egna aktieanalyser:

  1. Gräv där du står. Hitta ett aktiebolag som intresserar dig eller som verkar inom ett område där du känner dig kunnig.
  2. Ta tempen på aktiebolaget. Skapa dig en uppfattning om bolagets finansiella hälsa och välmående genom att ta del av deras räkenskaper och vad aktiemarknaden säger om bolaget på olika aktieforum såsom Shareville, Placera, TradeVenue eller Twitter.
  3. Kom till handling. I det sista steget när du gör aktieanalyser så sammanställer du den information du har tillgänglig och sätter den i relation till bolagets värdering. Om du finner bolaget undervärderat är det en tydlig köpsignal. Om du finner bolaget övervärderat är det en tydlig sälj- eller blankningssignal. 

Bäst investeringsstrategi för aktieanalyser

Den bästa investeringsstrategi för aktieanalyser är den strategi som ger bäst utdelning. Aktieanalyser kan bygga på en mer systematisk metodik eller en mer arbiträr, och den bästa aktieanalysen är den som resulterar i högst utdelning. Det är därför svårt att säga vad som är den bästa investeringsstrategin då det kan variera från person till person. Med det sagt, det finns väldigt mycket information tillgängligt ute på marknaden, dels räkenskaper från bolagen själva men även aktieanalyser från aktiebloggare eller finansiella institut. 

aktieanalyser

Då tidigare aktieanalyser loggas kan man utvärdera andra aktieanalytikers prestationer, för att bilda sig en uppfattning om vem som utmärks för bäst aktieanalys. En bra systematisk investeringsstrategi kan därför vara att undersöka aktieforum som Shareville eller TradeVenue för att ta del om vad som skrivs om bolagen.

Program för aktieanalys

Det finns många typer av program tillgängliga för privatpersoner och företag som vill lära sig mer om aktieanalyser. Många aktörer erbjuder utbildningar och program mot betalning, men det finns också en uppsjö av gratis-alternativ tillgänglig ett knapptryck iväg. 

Ett bra förstasteg för att bredda sin kunskap inom aktieanalyser är att se över sin infrastruktur och de intryck man blir exponerad mot på daglig basis

För att ta del av dessa gratis-alternativ kan man vända sig till aktiebloggare eller aktieforum såsom TradeVenue eller via andra plattformar såsom Twitter och Youtube. Ett bra förstasteg för att bredda sin kunskap inom aktieanalyser är att se över sin infrastruktur och de intryck man blir exponerad mot på daglig basis. Exempel på detta är att börja följa nya typer av användare på sociala kanaler som Twitter eller gå med i Facebookgrupper som berör dessa ämnen.

Analysverktyg för aktier

Vi kan även slå ett slag för analystjänsten TradingView som erbjuder information som kan vara till stor hjälp när du ska göra aktieanalyser. Hos TradingView kan du ta del av historik, aktiekurs, vinst men även få tillgång till att ta del av tekniska aktieanalyser vilket kan hjälpa dig att ta beslut huruvida i din aktieanalys. Att ta del av program som TradingView för aktieanalyser är väldigt underskattat och något vi själva gör på TradeVenue. Nedan kan ni bland annat ta det av en teknisk analys på Evolution från TradingView. 

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

TradeVenues aktieanalytiker

På TradeVenue finner man en samling av aktieanalytiker, däribland framstående profiler som AktiePappa, Miljonär innan 30, Sofokles och Spartacus. Många av TradeVenues skribenter delar en djupgående passion för FIRE-rörelsen (Financial Independence, Retire Early), vilket speglar sig i deras ambitiösa mål - många har redan realiserat detta - att leva självförsörjande på sin aktieportfölj. 

Hos oss finns även ett mycket kompetent analysteam. TradeVenues egna analysteam står i spetsen för att erbjuda djupgående och noggranna analyser, vilket starkt understryker vår plattforms engagemang för kvalitet, precision och framför allt, information av bolag vi bevakar. Läs mer om vårt analysteam nedan. 

Claes Vikbladh
Claes Vikbladh

Senior analytiker med lång erfarenhet inom finansmarknaden och uppdragsanalys. Claes har varit en del av TradeVenue sedan 2018, dessförinnan arbetade Claes på bland annat Remium och Aragon som analyschef. 

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Junior aktieanalytiker

Aktieanalytiker med ett stort intresse för börsen och samhällsekonomi. Innehavare av en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Teknisk analys

Teknisk analys (“TA”)  används som ett samlingsbegrepp för den typ av värdepappersanalys och prognostisering som bygger på historisk kursutveckling. Värdepapper innefattar aktier, optioner, råvaror, valutor, etc. Idén och grundtanken bakom teknisk analys är att genom identifiering av mönster och trender i hur kursen har utvecklat sig historiskt sett, säga något informativt om hur kursen kommer utveckla sig i framtiden. Likt all annan analys kan man därefter välja att investera i enlighet med det utfallet man förväntar sig. Utfallet man söker efter och försöker identifiera kallas trendbrott vilket innebär att kursen ligger över eller under det som den identifierade trenden indikerar. En ren teknisk analys innehåller således ingen analys i den underliggande tillgången utan värdet bygger helt på mönstret och trenden som identifieras i den historiska aktiekursen. De vanligaste typerna och verktygen som används vid teknisk analys bottnar i transformeringar av aktiepriset och volymen av transaktioner på aktien.

aktieanalys

Nyckelbegrepp och verktyg inom teknisk analys är bland annat: trender, stöd och motstånd, formationer, volym, momentum och RSI (Relative Strength Index), insidertransaktioner, bollingerband och glidande medelvärden.

Teknisk analys går emot hypotesen om den effektiva marknaden (eng. “Efficient-Market Hypothesis”, EMH) som föreslår att med bakgrund mot den låga friktionen vid handel av värdepapper, antalet aktörer på kapitalmarknaden och kvantiteten av transaktioner, reflekterar priset på ett värdepapper på en öppet tillgänglig handelsplats alltid all utestående information. Som en implikation av EMH går det därför inte att ta någon vägledning från den historiska kursdatan. Det går dock att kritisera EMH utifrån ett börspsykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv då människorna som påverkar och driver kursutvecklingen inte alltid är helt rationella samt att transaktions-frekvensen på mindre bolag kan skilja sig avsevärt mot exempelvis large cap-bolagen.

Fundamental analys

Fundamental analys är vad namnet antyder en mer grundläggande och fullständig analys om bolagets beståndsdelar och dess omvärld. Som utgångspunkt bedömer och uppskattar man de faktiska tillgångarna och det värdeskapande som sker i bolaget. Analysunderlaget utgår primärt från de bolagsrapporter som publiceras i samband med de gångna kvartalet, det vill säga,  resultatrapporten, balansräkningen och kassaflödesanalysen. I ett nästa steg kan man sätta de rapporterade värden i relation till konkurrenter och rådande marknadsutveckling för att bilda sig en uppfattning om var bolaget befinner sig idag och var de kan komma att befinna sig i framtiden. Om analysen mynnar ut i en värdering som inte verkar inprisad att dagens aktiekurs är detta en tydlig köpsignal. Om dagens analys mynnar ut i en värderingar som är under den nuvarande kursen är detta en säljsignal, alternativt, en signal att blanka aktien.

aktie analys

Teknisk analys eller fundamental analys?

Vid val av analysmetod har båda analysformerna sina för- och nackdelar. Då analysmetoderna skiljer sig avsevärt i sin tankeskola och syn på börsen kan det vara svårt att brygga olikheterna. Det kan dock vara till fördel att kombinera analyserna för att exempelvis använda den tekniska analysen för kortsiktigt tajming av investeringen som sedan bottnar i en långsiktiga värdering från den fundamentala analysen. Givet att man tror på den analys och värderingsmetod man väljer att utgå från är det viktigt att erinra sig att, i teorin, borde all adekvat analys ge samma värde. Oavsett vilken metod som används, systematisk som arbiträr, är den bästa metoden den som ger högst avkastning.

aktie analyser

Teknisk analys i kombination med fundamental analys

Vid kombination av teknisk analys och fundamental analys kan man ta höjd för både kortsiktig och långsiktig kursutveckling. Den tekniska analysen kan användas för att indikera köpläge och en mer risk-spridd investeringshorisont då man skapar sig en uppfattning om hur kursen kan röra sig i närtid. Samtidigt, med komplement från den fundamentala analysen får man en uppfattning om var kursen borde landa i, och man kan känna sig mer bekväm i sitt investeringsbeslut.

Kvantitativ analys

Den kvantitativa analysen utmärks för att sammanställa stor volym av siffror och “big data” för att i nästa steg ta fram estimat. Den kvantitativa analysen är således mer statistisk bottnad då den låter siffrorna tala sitt språk utan att blanda in den mänskliga tolkningen. Exempel på kvantitativ analys är analys av historiska siffror vilka kan användas i regressionsmodeller eller andra typer av prognosticeringsverktyg. Vid kvantitativ analys är det viktigt att ha tillräckligt med dataunderlag för att erhålla adekvat statistisk styrka för att kunna identifiera effekter. Samtidigt, använder man för mycket icke-väsentlig och förlegad data finns det risk att man fångar upp historiska samband som inte är aktuella eller att brus i statistiken (s.k. “white-noise”, “WN”) förhindrar slutsatsen. Det är därför viktigt att reflektera över det dataset som finns tillgängligt om det är tillräckligt för att besvara frågeställningen.

analysera aktier

Kvantitativa faktorer:

För att kvantifiera hur bra det går för ett bolag kan man representera det värde som genereras i bolaget i olika nyckeltal. Vanligtvis brukar aktieanalysen och dess nyckeltal utgå från bolagets omsättning vilken sedan justeras och analyseras för olika nivåer av kostnader såsom avskrivningar och finansiella kostnader. Exempel på nyckeltal som utgår från omsättningen är nettoomsättnig, rörelseresultat, EBITDA, EBIT, EBT och årets resultat. Många väljer att relatera dessa värden till omsättningen för att få en översikt var de huvudsakliga kostnaderna uppstår, men framförallt för att kunna få lönsamhetsfaktorerna jämförbara med andra företag som verkar inom samma industrier. De olika typerna av resultatmått lämpar sig olika väl beroende på bolagets mognadsgrad. Då många yngre bolag kan gå med negativa resultat under en längre tid kan det därför vara mer intressant att fokusera på resultatmått som inte är lika belastade med kostnader. Nedan kommenteras några samlingsnamn för kvantitativa faktorer som ofta används vid aktieanalyser samt exempel på nyckeltal.

Nyckelord för kvantitativa faktorer

  • Vinstmått - räntabilitet på bolagets tillgångar (ex., Vinst/eget kapital eller vinst/ totalt kapital).
  • Marginalmått - andel av omsättningen som representerar ny vinst för bolaget (ex., bruttomarginal = bruttoresultat/omsättning eller vinstmarginal = vinst före skatt/omsättningen).
  • Ekonomisk stabilitet - viktigt att särskilja på nyckeltal som berör den ekonomiska stabiliteten då de antingen kan vara kortsiktiga eller långsiktiga (ex., likviditet = omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder och soliditet = eget kapital / balansomslutning)
  • Utdelningsmått - avkastning från aktien som kommer från utdelning och inte kursutvecklingen (ex., direktavkastning = utdelning per aktie / aktiekurs eller utdelningsandel = utdelning per aktie / vinst per aktie).
  • Tillväxtmått - tillväxtmått berör bolagets prestationer över tid såsom vinsttillväxt, omsättningstillväxt eller utdelningstillväxt.
  • Kursmått - kursmått sätter aktien i fokus och adresserar aktiens värdering på marknaden (ex., P/E-tal = aktiekurs/vinst per aktie där P och E står för Price och Earnings respektive). P/E-talet kan sättas i relation till ex., ett tillväxtmått för att se om aktien är dyr eller billig givet företagets utveckling (ex., P/E-tal / vinsttillväxt = PEG-tal)

Kvalitativ analys

Den kvalitativa analyser är inte lika inriktad mot siffror, utan fokuserar på värden som är svårare att definiera och räkna på. Exempel på mer kvalitativ analys är tolkningar av de signaleringar som uppstår när styrelseledamöter, personal på ledningsnivå eller offentligt erkända investerare väljer att köpa eller sälja aktier i bolag. Den typen av signal kan tolkas antingen positivt (att aktien är undervärderad) eller negativt (att aktien är undervärderad) med tanke på den informationsasymmetri som kan råda mellan dessa individer och aktiebolaget, och kapitalmarknaden och aktiebolaget. 

gratis aktieanalyser

Ett annat exempel på kvalitativ analys är hur man uppskattar värdet och den potential som finns i tillgångar såsom patent, erfarenhet och intern kompetens. 

Gratis aktieanalyser

På TradeVenue är alla aktieanalyser gratis. Vår hemsida är till för alla er som vill djupdyka i ett bolag och genom att följa våra duktiga aktieanalytikers jobb hoppas vi att ni ska få kunskapen ni får en bättre uppfattning om vart bolag som ni intresseras av befinner sig. På TradeVenue genomför våra aktieanalytiker alltid en initieringsanalys av ett nytt bolag på hemsidan, därefter fortlöper bevakningen med rapportkommentarer. Dessutom ser vi till att ta oss an bolag som faller oss i smaken och som förhoppningsvis även ni är intresserade av, se därför till att håll utkik på denna sida efter oberoende gratis aktieanalyser skrivna av vår analytiker. Är ni intresserade av specifika aktieanalyser kan ni alltid höra av er till oss med era önskemål.

analys aktier

Vanliga frågor om aktieanalyser

Vad är en aktieanalys?
Hur gör man aktieanalyser
Varför gör man en aktieanalys?
Vem gör aktieanalyser?
Vad finns det för aktieanalyser?
Var kan man läsa bra aktieanalyser?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.