Ta del av

Nyemissioner

Se aktuella och kommande nyemissioner. Läs nyheter, analyser och VD-intervjuer om bolagen som gör emission.

Nyemissioner juni 2024

Nedan listar vi samtliga bolag som genomför nyemission i juni. Listan uppdateras varje fredag.

Lista på nyemissioner i juni

FöretagTeckningsperiod
Doxa28 juni - 12 juli
Pexa24 juni - 10 juli
Modelon19 juni -3 juli
Tessin Nordic Holding14 juni - 3 juli
Eevia Health Oy14 juni - 28 juni
ProstaLund13 juni - 27 juni
Scandinavian Real Heart12 juni - 5 juli
ExpreS2ion Biotech Holding12 juni - 27 juni
Clinical Laserthermia Systems12 juni - 26 juni
FSport11 juni - 25 juni
Ecomb11 juni - 25 juni
DanCann Pharma A/S11 juni - 24 juni
Cinclus Pharma Holding11 juni - 18 juni
Fleming Properties10 juni - 24 juni
Prisma Properties10 juni - 17 juni
Ellwee7 juni - 28 juni
Acuvi5 juni - 20 juni
Alzinova5 juni - 20 juni
Scandion Oncology A/S5 juni - 20 juni
PolarCool5 juni - 19 juni
Respiratorius5 juni - 19 juni
Scandinavian ChemoTech4 juni - 18 juni
Fingerprint Cards3 juni - 17 juni
Smoltek Nanotech Holding31 maj - 17 juni
Rolling Optics Holding31 maj - 14 juni
NextCell Pharma31 maj - 14 juni
LightAir30 maj - 14 juni
NanoEcho29 maj - 14 juni
Lipidor29 maj - 12 juni
Peptonic Medical28 maj - 12 juni
Episurf Medical28 maj - 12 juni
Hoodin24 maj - 10 juni
Sozap23 maj - 7 juni
Audientes A/S22 maj - 6 juni
Jumpgate22 maj - 5 juni
By Mates2 april - 26 juni

Nyheter om nyemissioner

Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Visar 10 av 938

Blogginlägg om nyemissioner

Om nyemissioner

Nyemission är den process då ett aktiebolag beslutar om att ge ut nya aktier i företaget med syftet att ta in mer kapital. Aktierna som emitteras under nyemissionen kan antingen vara prioriterade till befintliga aktieägare eller erbjudas allmänheten. I regel brukar erbjudandet att teckna upp sig på nya aktier ske till ett pris under den nuvarande aktiekursen för att lättare attrahera nya investerare.

Bakgrunden till nyemissioner är som tidigare adresserat att ta in nytt kapital i bolaget och ofta används dessa nya resurser för att finansiera bolaget i sin tillväxtfas eller rent allmänt för att finansiera en expansion. Andra exempel på vad nyemissionen kan användas till är utlandsetablering, försäljningsarbete, lösa upp befintliga kostsamma lån eller för ta höjd för en period med dålig likviditet. Inför nyemissionen publicerar företaget ett investeringsmemorandum eller kortare prospekt om erbjudandet att teckna aktier. I detta prospekt kommenterar bolaget hur emissionslikviden ska fördelas över företagets projekt.

Bokföringstekniskt innebär nyemissionen att företagets aktiekapital samt kassa/likvida medel ökar. Skillnaden mellan det nominella värdet per aktie (eller kvotvärdet) och teckningspriset hamnar i överkursfonden. För företagets kapitalstruktur innebär nyemissioner en utspädning av aktierna, det vill säga, de ursprungliga ägarna representerar en procentuellt mindre andel av företaget givet att de inte tecknar upp sig för nya aktier.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Den vanligaste typen av nyemission är en företrädesemission. En företrädesemission innebär att erbjudandet att teckna nya aktier fördelas jämt över det befintliga beståndet av aktieägare. Rätten att teckna en nya aktie kallas för en teckningsrätt och det är således teckningsrätterna som fördelas ut. Teckningsrätterna är i sin tur egna värdepapper så om en aktieägare inte vill aktivera sin tilldelade teckningsrätt kan personen i fråga sälja teckningsrätterna på en börs. Andra typer av nyemissioner är riktade nyemissioner. Riktade nyemissioner är inte lika vanliga i Sverige men innebär att emissionserbjudandet riktas till vissa typer av intressenter såsom anställda istället för befintliga aktieägare.

Vad är en nyemission?

En nyemission är ett sätt för företag att ta in nytt kapital vilket innebär att företaget skapar och säljer nya aktier. Till skillnad från att utfärda företagsobligationer eller uppta räntebärande skulder är nyemissionen inte förenlig med några kostnader i samband med lånet (med viss reservation för eventuella emissionskostnader).

Sammantaget innebär nyemission en ny utgivning av aktier

Ordet nyemission är en sammanslagning av orden “ny” och “emission” där “emission” betyder att man ger ut finansiella instrument. Sammantaget innebär nyemission en ny utgivning av aktier.

nyemissioner

Nyemission är inte den enda typen emission som finns. Andra typer av emissioner är fondemission, apportemission och insatsemission. Två närbesläktade begrepp inom området emissioner är split och sammanläggning (eller “omvänd split”) vilka innebär att enskilda aktier slås ihop eller delas upp. En split har i teorin ingen påverkan på börsvärdet men kan påverkar kursen om det leder till att intresset för aktien ökar.

Andra exempel på finansiella instrument än aktier är obligationer, teckningsoptioner, optioner och terminer. 

Vad innebär nyemission?

Vad det innebär att genomföra eller föreslå en nyemission är inte helt självklart då det kan tolkas på flera olika sätt av kapitalmarknaden. Från företagets perspektiv innebär nyemissioner att, givet framgångsrik, att bolaget tillförs nya finansiella resurser som kan användas till att finansiera olika delar av företagets verksamhet. Sett till företagets nyckeltal innebär detta att soliditeten förbättras då en allt större andel av balansomslutningen finansieras av det egna kapitalet (aktierna). Utöver att nyemissionen påverkar företagets kapitalstruktur blir företaget mer likvida som en följd av den ökade kassan. 

nyemissioner aktier

Som enskild aktieägare innebär nyemissionen en utspädning av aktier då det tillkommer fler aktier, givet att man inte väljer att agera på teckningserbjudandet. Som existerande aktieägare är det därför viktigt att ta reda på hur nyemissionen kommer påverka ens procentuella innehav i företaget då företagets tillgångar nu fördelas över en större mängd aktier.

Varför gör företag nyemissioner?

Företag gör nyemissioner som ett sätt att öka kapitalet. För att finansiera sin verksamhet kan företag antingen generera kapital internt eller ta in kapital externt. Ifall bolaget är befinner sig i en expansiv fas är det inte alltid självklart att företaget kan göra det med internt genererade vinster. Vid de fall då tillväxtbolag inte gör positiva resultat kan det vara aktuellt att se över externa alternativ vilket kan vara att utfärda obligationer, ta banklån eller emittera nya aktier i nyemissioner.

emissioner aktier

Hur fungerar en nyemission?

En nyemission fungerar så att först framförs bolagsstyrelsen ett förslag om att emittera nya aktier. Förslaget kan motiveras av kapitalbrist eller en vilja att ändra kapitalstrukturen. Förslaget om nyemission godkänns i sin tur av antingen styrelsen själva eller under en bolagsstämma. I samband med detta specificeras även om nyemissionen ska innehålla företrädesrätter, och således vara en företrädesemission, eller inte. En företrädesemission innebär att existerande aktieägare får förtur till teckningserbjudandet på de nyemitterade aktierna.

Exempel på nyemissioner:

Efter att förslaget om nyemissionen har blivit godkänt så inleds teckningsperioden med reservation för initial planering. Under teckningsperioden får allmänheten och aktieägarna ta del av teckningserbjudandet och möjligheten att teckna nya aktier i företaget.

När perioden är slut och alla intressenter har anmält sitt intresse blir de tilldelade teckningsrätter, vilket efter betalning, resulterar i ett nytt eller ökat innehav i aktieportföljen. Om intresset för en nyemission genererar för stor efterfrågan från kapitalmarknaden är det inte självklart att man får någon tilldelning av nyemitterade aktier. När efterfrågan på en nyemission är större än utbudet i nyemissionen säger man ofta att emissionen är övertecknad.

Hur deltar man i nyemissioner?

Hur man deltar i nyemissioner beror lite på vad för typ av nyemission det gäller. Om det är en företrädesemission och man redan äger aktier i bolaget blir man direkt tilldelad automatiska teckningsrätter (TR) på aktiekontot. Det är sedan teckningsrätterna som ger dig rätten att teckna upp dig på nya aktier. På samma sätt om du inte redan äger aktier i bolaget kan du köpa teckningsrätter på börsen, likt hur du köper vanliga aktier.

Om man inte vill delta i nyemissionen är det bara att sälja av sina teckningsrätter innan den sista handelsdagen. Teckningsrätter som inte blir aktiverade eller avyttrade förlorar allt sitt värde efter den sista handelsdagen.

Om man vill delta så kommer teckningsrätterna att omvandlas till betalda tecknade aktier, BTA, som sedan omvandlas till aktier. Denna omvandling till BTA sker automatiskt men det kan dröja upp till en månad beroende på tiden det tar att registrera aktiekapitalhöjningen hos Bolagsverket. BTA kallas ibland för BTU vilket står för “Betald Tecknad Unit”.

alla nyemissioner

Nyemission relaterar till aktiekursen på flera olika sätt. Till att börja med brukar priset på de nyemitterade aktierna i teckningerbjudandet att understiga den nuvarande kursen för att skapa incitament till teckning. Sedan innebär även nyemissionen att antal aktier ökar vilket resulterar i utspädningseffekten på aktiekursen för existerande aktieägare, detta då det skapas fler ägarandelar på balansomslutningen.

Aktiekursen kan även påverkas av nyemissionen på grund av vad nyemissionen signalerar för kapitalmarknaden. Om kapitalmarknaden ser nyemissionen som en pessimistisk nyhet innebär det ett tapp i kursen. Om kapitalmarknaden är positivt inställd till nyemissionen kommer detta att prisas in i den nuvarande aktiekursen.

Fördelar med nyemissioner

Fördelar med nyemission att är att befintliga aktieägare får en möjlighet att öka sitt innehav i bolaget till en lägre kostnad än vad det hade gjort att köpa utestående aktier på börsen. Om man vill få en en större exponering mot företaget kan det därför vara attraktivt att delta i nyemissionen. En nyemission är också bra för individuella aktieägare som ett sätt att skydda sin investering mot den utspädningseffekt som uppstår när det tillkommer fler aktier.

Andra fördelar med nyemissionen berör företagets verksamhet. Emissionslikviden kan vara kritisk för att kunna finansiera investeringar, säkerställa likviditeten, få in kapital för att göra förvärv eller andra värdeskapande aktiviteter som långsiktigt kommer göra det enklare att låna pengar eller möjliggöra en opportunistisk position inför framtiden. 

Nackdelar med nyemission

Nackdelar med nyemissioner är att de nyemitterade aktierna, om de handlas på börsen, reducerar värdet på existerande aktier då tillgången på aktien ökar. Samtidigt kan nyemissionen vara riskabel för de befintliga ägarna då marknaden kan tolka nyemissionen som negativ. Befintliga aktieägare kan eventuellt vilja sälja av sina andelar, vilket kan få kurspriset att falla, samt bidra till en negativ spiral av kursutvecklingen. Detta skulle i sådana fall innebära en substantiell negativ inverkan på marknadsvärdet.

Tjäna pengar på nyemissioner

Att tjäna pengar på nyemissioner är inte en självklarhet. Om man tjänade pengar på alla nyemissioner hade det inneburit en konstant möjlighet till arbitrage (riskfri vinst) vilket inte existerar på en konkurrensutsatt kapitalmarknad. Nyemissionen bör behandlas som vilken investeringsmöjlighet som helst med bolagets verksamhet och räkenskaper i fokus. 

Är nyemission bra eller dåligt?

Det är inte självklart att en nyemission är bra eller dålig. Anledningen till detta är att en framgångsrik nyemission innebär att bolaget tillförs nya finansiella medel - vilket möjliggör framtida satsningar och investering - men samtidigt kan utspädningseffekten samt signaleringen resultera i negativa reaktioner från kapitalmarknaden. Huruvida nyemissioner är bra eller dålig beror på perspektivet på den intressent vi analyserar samt hur lång tidsperiod vi använder för att utvärdera nyemissionen. För bolaget är det bra att få in nytt kapital. 

ny emission

Företrädesemission och riktad emission

Företrädesemission och riktad emission skiljer sig i vilken målgrupp som erbjudandet att teckna nya aktier riktar sig till. I en företrädesemission är det de befintliga aktieägarna som i första hand blir tilldelade teckningsrätter. I en riktad emission kan det exempelvis vara anställda i bolaget som teckningserbjudandet är riktade till.

Företrädesemission

→ Befintliga aktieägare har företräde

Företrädesemission är den typ av nyemission där befintliga aktieägare eller tidigare investerare ges företräde eller förtur till de nya aktierna.Om nyemissionen sedan blir övertecknad innebär det att allmänheten uteblir nya aktier. Befintliga aktieägare som fått förturen kan dock välja att sälja sina rättigheter på börsen vilket öppnar upp för allmänhetens deltagande. Om nyemissionen inte blir överteckna finns det möjligheter för allmänheten teckna upp sig.

Övertecknade nyemissioner innebär att efterfrågan på nya aktier är högre än utbudet av nya aktier.

Riktad emission

→ Endast utvalda intressenter har rätt att teckna aktier

Riktad emission är den typ av nyemission där det bara är vissa utvalda intressenter som kan ta del av nyemissionen. Exempel på intressenter är fonder, tidigare investerare eller investerare som befinner sig inom ett visst geografiskt område. 
Riktade emissioner är inte lika vanligt förekommande i Sverige som företrädesemissioner. Däremot är riktade emissioner betydligt vanligare att observera i USA.

Vad är teckningsrätter?

En teckningsrätt är det värdepapper som ger dig som innehavare rätt att teckna de nyemitterade aktierna vid en emission. Teckningsrätten specificerar ett pris för den nya aktien samt under vilken tidsperiod den som innehar teckningsrätten kan verkställa erbjudandet. För att attrahera nytt kapital är priset på de nya aktierna ofta lägre än marknadspriset - i annat fall kan köpa redan utestående aktierna på börsen vilket inte skulle tillföra något nytt kapital tall bolag. Teckningsrätter handlas ofta under kortnamnet TR och kan handlas på börsen som vilket värdepapper som helst.

nyemission bra eller dåligt

Vad innebär nyemission med och utan företrädesrätt?

Vad det innebär att godkänna en nyemission med eller utan företrädesrätt är att man beslutar huruvida rätten att teckna aktier ska ges med företräde till befintliga ägare eller inte. Kortfattat ger en nyemission med företrädesrätt företräde till befintliga aktieägare, och en nyemission utan företrädesrätt behandlar befintliga aktieägare som vilka intressenter som helst. Utan företrädesrätt kan alltså de nyemitterade aktierna köpas av vilken investerare som helst.

kommande nyemissioner

Vid nyemissioner utan företrädesrätt anmäler man sitt intresse men man blir inte nödvändigtvis garanterad någon tilldelning (vilket är garanterat om du är befintlig aktieägare och nyemission har företrädesrätt). Det vanligaste är att de nyemitterade aktierna som inte åberopats av någon med företrädesrätt blir lottad till de i allmänheten som anmält intresse.

Vanliga frågor om nyemission

Vad är en nyemission?
Hur deltar man i nyemissioner?
Varför ska man delta i nyemissioner?
Vad är en företrädesemission?
Vad är en riktad emission?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.