Nyhet
30 Jan, 2024

ACCONEER: FÖRETRÄDESEMISSION, GER PREL SIFFROR HELÅR 2023 (OMS)

Uppdaterad:
30 Jan, 2024

(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Radarsensorbolaget Acconeer avser göra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget offentliggör även finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Acconeers styrelse har antagit finansiella mål om en nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027, break-even på rörelseresultat under 2025 och en rörelsemarginal om minst 25 procent på lång sikt.

I samband med transaktionen har bolaget meddelat preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till drygt 35 miljoner kronor (47), bruttoresultatet till 25 miljoner kronor (31) och rörelseresultatet till -47 miljoner kronor (-47). Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till 38 miljoner kronor (90).

Acconeer avser använda emissionslikviden i syfte att återbetala lån till Buntel och Exelity om drygt 30 miljoner kronor, samt återbetalning till Skatteverket på omkring 15 miljoner kronor relaterat till tillfälligt betalningsanstånd. Båda beloppen är nominella, och upplupen ränta kommer läggas till.

Emissionslikviden kommer även användas till forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer, samt övriga företagsändamål, med ändamål att bland annat öka försäljning.

De befintliga aktieägarna Alps Alpine, familjen Ingvarsson (både genom Sifonen och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och bolagets vd Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. De totala teckningsförbindelserna från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande 13 procent av företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande 87 procent av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Inför genomförandet av företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget ingått lock-up-åtaganden som upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen

Teckningsperioden i företrädesemissionen förväntas äga rum från och med den 14 mars 2024 till och med 28 mars 2024.

Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas beslutas av bolagets styrelse omkring den 5 mars 2024.

Företrädesemissionen kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 1 mars 2024.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.