Veckobrev
7 Mar, 2022
Veckobrev v.8

Veckobrev v.8

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

Under den gångna veckan har fastighetssektorn varit i fokus vilket representerats av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Nyfosa. Nedan följer två korta sammandrag av rapportkommentarerna som finns i sin helhet i på TradeVenue eller i länkarna. Nästa analysobjekt som kommer behandlas i veckan är Maha Energy. 

Analys SBB i Norden Q4-21: "Slutar året med flaggan i topp"
---------------------------------------------------
- Slutar året med flaggan i topp
- Resultat alltmer beroende av resultatandelar
- Resan mot fastigheter för 300 MdSEK fortsätter
---------------------------------------------------

Kort sammandrag:
Under det fjärde kvartalet växte fastighetsbeståndet med ca 30 MdSEK vilket tillsammans med flertalet investeringar i intresseföretag/joint ventures innebar en intensiv period. Detta ledde bland annat till att driftnettot steg med ca 34% medan överskottsgraden förblev marginellt förändrad. Trots att bolagets räntebärande skulder har ökat substanstiellt till ca 88 MdSEK (55) var påverkan från de finansiella kostnaderna relativt låga med en genomsnittlig räntekostnad om 1,1%. Av vinsten uppgår en allt större andel av resultatandelar med ett VPA för 2021 om 17,3 SEK.

SBB har haft en fortsatt god värdeutveckling på fastighetsbeståndet där bolagets value-add strategi tillskrivs hälften av utvecklingen. Enligt vår mening har SBB goda möjliggheter att forsätta resan mot en fastighetsportölj om 300 MdSEK år 2026. Inför 2022 spår vi dock en något mer blygsam expansion, värdeutveckling och VPA än verksamhetsåret 2021. Den ränteoro och blankningsattacker som förekommit har fått kursen att sjunka med ca 40% i år innebär att aktien - i skrivande stund - handlas till en substansrabatt. Sett till SBBs historik, längden på hyreskontrakten samt hyressammansättningen framstår detta som en försiktig värdering.

Fullständig rapportkommentar

Analys Nyfosa Q4-21: "Fortsätter att leverera aktieägarvärde"
---------------------------------------------------
- Snabb hyres- och resultattillväxt
- Nyfosa nu verksamt i tre länder
- Fortsätter att leverera aktieägarvärde
---------------------------------------------------

Kort sammandrag:
Under kvartalet ökade hyresintäkterna med 20% vilket främst tillskrivs fastighetsinvesteringar om ca 6 MdSEK. Nyfosa är idag verksamt i Sverige, Finland och även Norge efter inlett samarbete med Samfunnsbyggaren. Detta inneär att Nyfosa numera har ett diversifierat fastighetsbestånd om 5-7 MdSEK i relation till ett totalt fastighetsbestånd om 37,1 MdSEK (29,4) vid årsskiftet. Samtliga internationella investeringar har skett i samarbete med lokala fastighetsbolag.

Under bolagets hela existens har det utdelningsgrundande kassaflödet överträffat målet om 10%, vilket så även blev fallet under 2021. För 2022 har vi prognosticerat en ökning av hyresintäkterna om 19% vilket bygger på att det tillkommer fastigheter under året om 5 MdSEK. Sedan 2021 har det långsiktiga substansvärdet per aktie stigit med 20% till 96 SEK. Trots tuffare avkastningskrav och ränte-oro signalerar marknaden en tilltro till Nyfosa med en fortsatt premie om ca 50%.

Fullständig rapportkommentar 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.