Stendörren Fastigheter B

Stendörren Fastigheter B

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Översikt

Stendörren har sitt ursprung i ett av huvudsakligen två verksamhetsområden inom Kvalitena AB, ett bolag som grundades vid mitten av 1990-talet. Under 2013 delade Kvalitena upp huvuddelen av sin fastighetsportfölj i Storstockholmsregionen i två delportföljer, en delportfölj med enbart bostadsfastigheter som börsnoterades våren 2014 och en delportfölj med fastigheter för lager och lätt industri vilken även den noterades i november samma år under namnet Stendörren Fastigheter AB.
Lista
-
Sektor
Lager & logistik
VD
Erik Ranje
Ordförande
Andreas Philipson

Om Stendörren

Stendörren Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter för lager och lätt industri i Stockholm och Mälardalen. Genom att erbjuda sina kunder lokaler som stödjer deras verksamhet, skapar de långsiktiga relationer som kan generera en hög, riskjusterad avkastning till sina aktieägare.

Fastighetsbestånd

Stendörren Fastigheters fastighetsbestånd bestod per 31 mars 2018 av 101 fastigheter. Samtliga fastigheter är belägna inom Stockholmsregionen och Mälardalen med ett sammanlagt marknadsvärde om 6 659 miljoner kronor. De tio största hyresavtalen svarade för cirka en tredjedel av den samlade årshyran och Bolagets största hyresavtal med Coop Sverige representerar cirka 11 procent av den samlade årshyran. Fastighetsbeståndet omfattade totalt cirka 609 000 m2 lokalyta och ytslagen lager och logistik, lätt industri svarade för cirka 71 procent av den totala uthyrbara ytan. Stendörren Fastigheter hade per samma datum 22 fastigheter helt eller delvis bestående av byggrätter som vid full exploatering bedöms kunna tillskapa cirka 620 000 m2 BTA (total byggarea), huvudsakligen för lätt industri-, logistik och handelsändamål, men också bostäder. Marknadsvärdet på byggrättsportföljen uppgår per rapportdatumet till cirka 895 miljoner kronor. Inom befintligt fastighetsbestånd arbetar Bolaget med framtagande av nya detaljplaner för bostäder. De nya planerna, som är i olika stadier av planprocessen, beräknas vid färdigställande kunna ge byggrätter för upp till 1 500 nya bostäder. Vid marknadsvärderingen av Bolagets byggrätter har dessa pågående planprocesser beaktats. Bolagets byggrätter för bostäder motsvarar idag cirka 2 procent av det samlade fastighetsvärdet.

Den goda tillväxten i Stockholm och Mälardalen, både befolkningsmässigt och ekonomiskt, är fortsatt stark. I kombination med det låga ränteläget, stora infrastruktursatsningar och ökad e-handel, skapar det här goda förutsättningar för ökad efterfrågan och ökade hyresnivåer i fastigheter för lager, logistik, lätt industri och kontor.

Teknisk analys Stendörren

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Redaktionellt innehåll om Stendörren

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.