Lär dig mer om

BioTech-aktier & BioTech-bolag

Välkommen till vår sida som är dedikerad åt BioTech-bolag på börsen! Vi är din primära källa för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna, utförda analyser, intressanta blogginlägg och vår omfattande guide som ger dig insikter om BioTech-aktier.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Nyheter om Biotech-aktier

BioTech-bolag på börsen

Blogginlägg om BioTech

Analyser på BioTech-bolag

Om BioTech

BioTech kan betraktas som en tvärvetenskap, där cellbiologiska och tekniska kunskaper kombineras för att hitta nya sätt att ta tillvara på levande organismer. I dagsläget innefattar bioteknologisk forskning och industri exempelvis områden såsom hälso- och sjukvård, klimat och livsmedel. I dessa sammanhang verkar biotekniken såväl tydligt som i det fördolda. Varje gång vi dricker ett glas vatten föregås detta till exempel av filtration som bygger på användandet av renande mikroorganismer. Likaså bygger framställandet av vaccin på biotekniska metoder och principer, vilket stora delar av världen blivit varse om i samband med covid-19-pandemin. Sammantaget kan bioteknisk kompetens ge upphov till banbrytande innovationer på både mikro- och makronivå.

biotech aktier

Om BioTech aktier

På marknader världen över föreligger goda möjligheter att investera i BioTech aktier. Det stora antalet bolag är en direkt återspegling av bioteknikens många tillämpningsområden. Intresset för bolagen har under de senaste åren ökat, vilket sannolikt beror på att deras lösningar och produkter anses fylla viktiga funktioner i hanteringen av rådande och kommande globala utmaningar. Investeringen i företag kan bli mycket lönsam om deras verksamheter visar sig bidra till ett mer klimat- och hälsomässigt hållbart samhälle. Samtidigt är forskningsintensiva branscher sällan helt riskfria, varför rätt aktier kan kännas svåra att hitta. 

svenska biotech aktier

Bioteknikbolag på börsen

Två börsnoterade bioteknikbolag som fått särskilt stor uppmärksamhet är Active Biotech och ExpreS2ion Biotech. Medan det förstnämnda är svenskt grundades ExpreS2ion Biotech i Danmark. Båda företagen förekommer dock på den svenska aktiemarknaden. Active Biotech utvecklar immunmodulerande behandlingar, som ofta är en viktig komponent inom cancerterapier. Läkemedelsformen har också stor betydelse för behandlingen av många inflammatoriska sjukdomar, där immunförsvaret attackerar kroppsegen vävnad. ExpreS2ion Biotech är ett forskningsdrivet bolag som framställer vacciner. Vaccin-proteinerna utvinns via system som huvudsakligen utgörs av Drosophila S2-celler, vilket förklarar organisationens namn. Amerikanska Novavax är ett annat exempel på bolag som specialiserat sig inom vaccintillverkning. Utöver det redan godkända vaccinet mot Covid-19 hoppas företaget så småningom även kunna erbjuda behandling mot säsongsinfluensa.  

bästa biotech aktierna

Populära aktier inom bioteknik

Svenska Biovica och Hansa Biopharma har på flera olika håll målats upp som intressanta BioTech aktier. Det sistnämnda bolaget undersöker möjligheten att nyttja det bakteriella enzymet Imlifidase för att oskadliggöra IgG-antikroppar. Förutom att vara drivande i den akuta fasen av flera onkologiska och autoimmuna sjukdomar ökar även förekomsten och aktiviteten hos dessa antikroppar risken för transplantationsmisslyckanden. Biovica utvecklar istället diagnostiska tester som noggrant mäter förekomsten av tumörcellsmarkörer i blodet, vilket gör det lättare att kartlägga behandlingseffekter och eventuell sjukdomsprogression.

Exelixis har tagit fram ett flertal godkända onkologiska läkemedel och återfinns på den New York-baserade NASDAQ-börsen. Med en uppsättning fungerande mediciner ute på marknaden kan man betraktas som ett stabilare alternativ än många andra forskningsbaserade bolag.  

Sveriges främsta BioTech aktier

 • Biovica
 • Hansa Biopharma
 • AddLife
 • Calliditas
 • Bonesupport
 • Camurus
 • Active Biotech
 • Oncopeptides
 • ExpreS2ion Biotech
 • SenzaGen
   

Var kan man köpa de bästa biotech aktierna?

Som tidigare konstaterat finns det gott om BioTech aktier att investera i. Bolagen är många till antalet och spridda över börser runtom i världen. Utbudet medför goda möjligheter till att sätta sin egen prägel på portföljen, samtidigt som jakten på de bästa aktierna kan kännas som att leta efter nålar i en höstack. Vilka bioteknikbolag som är värda att satsa på varierar utifrån den enskilda köparens sparhorisont, riskbenägenhet och finansiella förutsättningar. För den breda massan kan dock nedanstående råd göra vägen till lovande BioTech aktier lite rakare.

TradeVenue
TradeVenue

Tips på hur du investerar i biotech aktier

1. Välj bolag med breda klientel
En välutvecklad bioteknisk produkt är ingen garanti för ekonomisk framgång. Bolag kan vara revolutionerande inom sitt område, men för att uppvisa god tillväxt krävs en levande marknad. Investeringar i nischade verksamheter bär således på högre risker. Bioteknikföretag med produkter som engagerar många människor utgör i de flesta fall ett tryggare alternativ. Exempel på dessa är bolag som arbetar med olika välfärds- och cancersjukdomar.

2. Utforska huruvida bolagen har bra stöd eller inte
För att unga bolag över huvud taget ska kunna konkurrera om marknadsandelar krävs produkter och tjänster som sticker ut från mängden. För bestående framgång är det i regel dessutom viktigt med breda nätverk och stöd från mer etablerade företag och investerare. Således finns det ett värde i att efterforska dessa aspekter, alternativt att investeringar främst görs i större bioteknikbolag.  

3. Undersök företagens ekonomiska status
BioTech är en forskningstung bransch med långdragna och kostsamma R&D-processer. Utvecklingen av produkter är ofta hårt reglerad och om fördröjningar uppstår eller utgifter tillkommer krävs det att företagen är utrustade med en ekonomisk buffert. Bolagens långsiktiga tillväxtmöjligheter är på så vis i mångt och mycket beroende av deras tillgång till kapital. Ur investeringssynpunkt är det dessutom värdefullt att känna till verksamheternas skuldsättningsgrad. Om stora andelar av aktuellt kapital utgörs av lånade pengar blir det svårare för bolagen att återinvestera i sig själva, eftersom inkomster delvis går åt i form av återbetalningar.

4. Beakta antalet projekt och deras mognad
Kombinationen av dyra utvecklingsprocesser och en hög tröskel för produkter att släppas ut på marknaden gör det mer riskfyllt för bioteknikbolag att endast bedriva ett projekt åt gången. Genom att arbeta med flera produkter parallellt kvarstår möjligheten till positiv utveckling även om ett av projekten misslyckas. På så sätt är det därtill ofta tryggare att investera i företag vars produkter är nära marknaden.

5. Hur ser ledningen ut?
Oavsett vilket bolag en väljer att investera i är det fördelaktigt att ha en uppfattning om hur dess ledning ser ut. BioTech kan på många sätt betraktas som en komplex och volatil bransch, varför det finns ett särskilt värde i att ha personer med gedigen erfarenhet inom bioteknisk forskning och industri i ledande positioner. 

Fonder med bioteknisk profil

För gemene man är det svårt att förutspå utvecklingen för olika BioTech aktier. På så sätt kan investeringar i fonder, i synnerhet breda, upplevas som både smidiga och mindre riskabla. Nedan följer ett antal fonder inom BioTech som uppvisat goda resultat under de senaste åren.    

 • SEB Bioteknikfond C Eur - Lux
  Fonden, som förvaltas av SEB Investment Management, har störst exponering mot den nordamerikanska marknaden. Närmare en fjärdedel av dess totala innehav återfinns i bolagen Vertex Pharmaceuticals, Gilead Sciences och Amgen. Betyg hos Morningstar: 3.
 • Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD
  Investerar den absoluta majoriteten av sitt kapital i amerikanska bolag. Likt SEB Bioteknik C finns fondens tre största innehav i Amgen, Vertex Pharmaceuticals och Gilead Sciences. Förvaltningen utförs av Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Betyg hos Morningstar: 2.
 • UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
  Precis som övriga fonder placerar denna en betydande andel av sitt kapital i Vertex Pharmaceuticals. Andra stora innehav återfinns i AbbVie och Alnylam Pharmaceuticals. Förvaltningen sker via UBS Fund Management i Luxemburg. Betyg hos Morningstar: 3.

Precis som övriga fonder placerar denna en betydande andel av sitt kapital i Vertex Pharmaceuticals. Andra stora innehav återfinns i AbbVie och Alnylam Pharmaceuticals. Förvaltningen sker via UBS Fund Management i Luxemburg. Betyg hos Morningstar: 3.

Är BioTech aktier en bra investering?

Huruvida BioTech aktier är en bra investering eller inte är upp till den enskilda individen att bedöma. Hur länge vederbörande har för avsikt att spara, hur stort kapital denne har råd att förlora samt motiven för investering är alla med och påverkar svaret på ovanstående fråga. Privata köpare kan bland annat uppleva större affektionsvärde gentemot vissa typer av verksamheter och därigenom vara villiga att investera, trots eventuella nackdelar. För människor med erfarenhet av transplantionsvård kan BioTech aktier riktade mot bioprinting vara ett sådant exempel, där investeringar kan bidra till utvecklingen av framtidens reservorgan.

aktier bioteknik

Globala trender kring hälsa och klimat talar för att branschindex kommer uppvisa en positiv utveckling framöver. Precis som inom flera angränsande sektorer finns såväl politiskt som branschorganisatoriskt intresse för att driva bioteknisk tillväxt. Generellt sett kan en således betrakta BioTech aktier som en lovande investering. Med det sagt kan övergripande trender inte appliceras på enskilda bolag.

Fördelar med aktier inom bioteknik?

 • En lovande marknad
  I svallvågorna av de senaste decenniernas demografiska och klimatmässiga förändringar har efterfrågan på produkter som bidrar till hälsomässig och ekologisk hållbarhet ökat. Detta kommer sannolikt bidra till en växande medial uppmärksamhet gentemot BioTech, varefter fler blir varse om sektorn och dess bolag. På grund av den globala utvecklingen har BioTech aktier som fångar investerares intresse idag även goda förutsättningar att uppvisa hög omsättning över lång tid framöver.
 • Rusande kurser
  Då flera bioteknikbolag bryter ny mark genom sina lösningar kan lanseringen av dessa ge upphov till dramatiska stegringar i aktiepris. Om man som köpare lyckas identifiera raketerna innan avfärd kan avkastningen bli enorm.
 • Vanligt med förvärv
  Inom BioTech är det vanligt förekommande att större aktörer köper upp mindre bolag som uppvisat god tillväxt. Vid dessa förvärv kan privata investerare i regel förvänta sig påtagliga värdeökningar på sina aktier. Om vederbörande sedan behåller aktierna väntar ägandeskap i ett mer konkurrenskraftigt bolag som kan göra anspråk på större marknadsandelar.
 • Etiska investeringar
  Införskaffandet av BioTech aktier innebär i vissa fall att du investerar i bolag som syftar till att motverka miljöförstöring eller revolutionera behandlingen av obotliga sjukdomar. Faktumet att placerat kapital nyttjas för goda ändamål betraktas av många som en särskilt positiv aspekt.  

Nackdelar med aktier inom bioteknik?

 • Höga risker
  För BioTech aktier gäller devisen high risk, high reward. När banbrytande produkter introduceras kan värdet på aktier stiga explosionsartat. Bolagen verkar dock i en miljö där vägen till marknaden är både lång och krokig, varför många produkter aldrig tar sig dit. Risken att investerade pengar går förlorade är således överhängande.
 • Svårt utan bioteknisk expertis
  Som utomstående är det svårt att uppskatta den kliniska nyttan hos bioteknologiska produkter. Många bolag kan genom effektiv marknadsföring måla upp sina projekt som självklara investeringsalternativ. Med relevant ämneskunskap är det betydligt lättare att förutspå huruvida ett bolag besitter faktisk potential eller inte.
 • Timing är en utmaning
  Att hitta bolagen med störst utvecklingspotential är svårt, särskilt om målsättningen är att investera innan kursen rusar. Processerna som föregår lansering av biotekniska produkter är utdragna. Många gånger kan dessa pågå i långt över ett decennium, där företagen uppvisar blygsamma resultat på börsen. När produkten sedan närmar sig marknaden kan aktiepriserna förändras på ett ögonblick. Om en kliver in i ett tidigare skede för att inte missa fönstret föreligger risken att projektet faller i en slutlig klinisk prövning och att investerat kapital därmed går förlorat.
 • Kliniska prövningar bromsar upp
  Många biotekniska produkter måste utvärderas i klinisk miljö innan de kan introduceras på marknaden. I och med detta har hälso- och sjukvården en avgörande roll för den fortsatta tillväxten hos flera bolag inom BioTech. Emellanåt saknar dock verksamheterna för ändamålet nödvändiga resurser. Brist på personal och lokaler är exempel på faktorer som försvårar kliniska prövningar. Förseningar kan leda till oönskade kostnader, varför beroendeställningen som företagen befinner sig i bidrar till att framför allt små bioteknikbolag med låg buffert utgör mindre säkra investeringsalternativ.
Hur ser framtiden ut för BioTech?
Hur ser framtiden ut för BioTech?

Bioteknisk industri förväntas ha en betydande roll i det framtida samhället, varför prognosen för sektorn bör vara god. I dagsläget läggs exempelvis stora utbildningsmässiga resurser på området, där universitet såsom KTH, Chalmers och Lunds tekniska högskola erbjuder ingenjörsutbildningar inom BioTech. Därtill gynnas biotekniken av det stora antalet projekt och initiativ som riktas mot dess övergripande sektor, Life Science. Nationella branschorganisationen SwedenBIO har över 300 medlemsföretag och verkar för att Sveriges life science-sektor ska bli konkurrenskraftig internationellt. Utöver detta hoppas man även kunna utveckla starka samarbeten med övriga nordiska länder. Det är i sammanhanget värt att nämna att en betydande andel av organisationens medlemmar utgörs av bioteknikbolag.

Summerande ord om BioTech aktier

Inom biotekniken nyttjas såväl molekylärbiologisk som teknisk kompetens för att skapa produkter och lösningar som bygger på cellulära egenskaper. Användningsområdena för BioTech är flera, där hälso- och sjukvård utgör ett av alla exempel. Intresset för BioTech aktier förklaras sannolikt till viss del av att bioteknisk innovation tros leda till bättre hantering av olika globala utmaningar. Två bolag på den svenska marknaden som fått stor uppmärksamhet är Active Biotech och ExpreS2ion Biotech. Bland fonder med bioteknisk profil återfinns till exempel SEB Bioteknikfond C Eur - Lux, Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD och UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc. Precis som för andra sektorer föreligger såväl för- och nackdelar med aktier inom bioteknik, där det är upp till den enskilda individen att välja hur man förhåller sig till dessa.  

Vanliga frågor om BioTech

Vad är bioteknik?
Varför ska man investera i BioTech aktier?
Vilka är de bästa BioTech aktierna?
Vilka svenska BioTech-bolag finns det?
Vilka bioteknikbolag bevakar TradeVenue?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.