Lär dig mer om

Företrädesemission

Utforska den spännande marknaden för företrädesemissioner. På denna undersida listar vi alla företrädesemissioner och förklarar vi vad en företrädesemission är och varför företag genomför dem.

Företrädesemissioner mars 2024

Nedan listar vi samtliga bolag som genomför företrädesemission i mars samt deras teckningsperiod. Listan uppdateras varje fredag.

Lista på företrädesemissioner i mars

FöretagTeckningsperiod
Infrea25 mars - 8 april
Alligator Bioscience21 mars - 5 april
Minesto19 mars - 2 april
Dignitana18 mars - 2 april
Tobii18 mars - 2 april
Acconeer14 mars - 28 mars
LC-Tec Holding14 mars - 27 mars
Beowulf Mining13 mars - 27 mars
Enorama Pharma12 mars - 25 mars
Mofast11 mars - 25 mars
Axichem11 mars - 25 mars
Footway Group11 mars - 25 mars
Syncro Group1 mars - 15 mars
NeoDynamics1 mars - 15 mars
Briox29 februari - 14 mars
Xbrane Biopharma28 februari - 13 mars
Enzymatica28 februari - 13 mars
Nanologica 28 februari - 13 mars
Ekobot26 februari - 11 mars
Elicera Therapeutics23 februari - 8 mars
Curasight23 februari - 7 mars
H&D Wireless19 februari - 4 mars

Nyheter om företrädesemissioner

Nyhet
Press
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet

Blogginlägg om företrädesemissioner

Om företrädesemission

Företrädesemission är en typ av emission där företaget ger befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna nya aktier. Syftet med en företrädesemission är för att ta in nytt kapital samtidigt som man bevarar den befintliga ägarstrukturen. Genom att ge befintliga aktieägare särskilda rättigheter att delta i teckningserbjudandet gentemot externa investerare kan bolaget (1) undvika att aktierna sprids för mycket samtidigt som (2) befintliga aktieägare får möjlighet att skydda sig mot utspädningseffekten.

Det finns flera motiv bakom varför ett företag kan vilja resa nytt kapital genom en emission, och ett av de vanligaste är att injicera tillväxtkapital i bolaget. Emissionslikviden kan användas för att stödja utlandsetablering, försäljningsarbete, lösa befintliga lån eller hantera perioder med dålig likviditet. Inför en företrädesemission upprättar bolaget vanligtvis ett investeringsmemorandum eller prospekt som beskriver erbjudandet att teckna nya aktier. I prospektet redovisar bolaget också hur kapitalet från emissionen kommer att fördelas mellan olika projekt och ändamål.

Ur en bokföringssynpunkt innebär en företrädesemission att företagets aktiekapital ökar, liksom dess kassa/likvida medel. Skillnaden mellan aktiens nominella värde (eller kvotvärde) och teckningspriset läggs till överkursfonden. Företrädesemissionen leder likt all annan nyemission till en utspädning av aktierna i företaget, vilket innebär att de befintliga ägarna representerar en mindre andel av företaget om de inte aktiverar sina teckningsrätter.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Den vanligaste formen av nyemission är företrädesemissionen, där erbjudandet att teckna nya aktier fördelas lika bland befintliga aktieägare. Det tilldelas teckningsrätter, vilket är separata värdepapper, som ger rätt att teckna nya aktier. Om en aktieägare väljer att inte utnyttja sin teckningsrätt kan denne sälja dem på börsen.

Vad är en företrädesemission?

Företrädesemission innebär att företaget avser att resa nytt kapital och i första hand vänder sig till sina befintliga aktieägare för detta ändamål. Vid en företrädesemission erbjuds befintliga aktieägare teckningsrätter, som kan omvandlas till nyemitterade aktier till en förutbestämd teckningskurs. Genom att ge befintliga aktieägare teckningsrätter kan bolaget, om samtliga teckningsrätter utnyttjas, begränsa spridningen av ägande.

Företrädesemission

Teckningsrätterna som tilldelas aktieägarna fungerar som köpoptioner för nya aktier. Om en aktieägare äger aktier i bolaget vid avstämningsdagen erhåller investeraren ett visst antal teckningsrätter enligt emissionsvillkoren. Dessa teckningsrätter registreras vanligtvis automatiskt på investeringskontot.

Om du inte vill delta i företrädesemissionen eller utnyttja dessa köpoptioner kan du som investerare välja att sälja teckningsrätterna på börsen. På samma sätt kan externa investerare eller befintliga aktieägare som vill köpa fler aktier än deras proportionella andel köpa upp tillgängliga teckningsrätter på börsen för att utnyttja dem.

Vad innebär företrädesemission?

En företrädesemission innebär att ett bolag utfärdar nya aktier och ger företräde till sina befintliga aktieägare framför allmänheten. Befintliga aktieägare tilldelas teckningsrätter som ger dem möjlighet att köpa de nyemitterade aktierna till ett rabatterat pris jämfört med externa investerare.

Det potentiellt resulterande kapitalet från företrädesemissionen kan ha olika effekter på bolaget och beror på en analys av företaget. Om bolaget har ambitiösa och lönsamma expansionsplaner kan företrädesemissionen bidra till en betydande avkastning, särskilt om bolaget tidigare har varit undervärderat av marknaden på grund av brist på kapital. Syftet med företrädesemissionen och analysen av bolaget avgör vilken utdelning som emissionslikviden kan ge.

företrädesemissioner aktier

En direkt effekt av företrädesemissionen är att det tillkommer nya aktier i bolaget. Om samtliga aktieägare med företrädesrätter väljer att utnyttja dem kommer ägandet att förbli oförändrat. Om en aktieägare inte väljer att utnyttja sina teckningsrätter uppstår en utspädningseffekt, vilket innebär att bolagets tillgångar fördelas över ett större antal aktier än tidigare. Detta kan leda till att aktieägarens procentuella ägarandel minskar.

Varför gör företag företrädesemission?

Företag genomför emissioner för att skaffa nytt kapital, till exempel för att finansiera förvärv, genomföra expansionsprojekt eller undvika en konkurs. Inom denna process kan företag välja att genomföra en företrädesemission, där befintliga aktieägare har möjlighet att öka sin aktieandel i företaget till en lägre kostnad än att köpa nya aktier på börsen. Detta kan vara en möjlighet för aktieägarna att öka sin avkastning baserat på sina förväntningar om bolagets framtid. Dessutom skyddar företrädesemissionen enskilda investerare från att få sin procentuella ägarandel utspädd när företaget emitterar nya aktier.

Hur fungerar en företrädesemission?

Styrelse eller bolagsstämma fattar beslut. En företrädesemission fungera så att styrelsen skriver ett förslag om nyemission, vilket innebär att företaget planerar att emittera och sälja nya aktier för att resa nytt kapital. Beslutet om nyemissioner kräver styrelsens förslag till bolagsstämman och bolagsstämmans beslut. Det kan även vara så att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission.

Emissionen kommuniceras ut till aktieägarna. Om nyemissionen godkänns skickas information ut till befintliga aktieägare och till allmänheten för att informera dem om möjligheten att teckna fler aktier i företaget. Detta ger befintliga aktieägare en företrädesrätt att teckna nya aktier i proportion till sin befintliga ägarandel.

Teckningserbjudandet verkställs och myndigheter informeras. När köparna har tecknat aktierna och betalat för dem, registrerar bolaget den ökade kapitalen (som erhålls genom nyemissionen) hos Bolagsverket, som är den officiella myndigheten för företagsregistreringar i Sverige. Detta innebär att bolaget formellt meddelar att kapitalhöjningen har skett och att det finns nya aktier i omlopp.

Aktiekapitalet ökar. När bolaget har fått kapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket, omvandlas teckningsrätterna till betalda tecknade aktier (BTA), vilka i sin tur omvandlas till vanliga aktier. Därmed blir de nya aktieägarna fullvärdiga ägare av sina aktier i företaget.

Hur deltar man i företrädesemissioner?

Om du har aktier i ett bolag vid avstämningsdagen kommer du automatiskt att tilldelas teckningsrätter (TR) på ditt aktiekonto. Med dessa teckningsrätter har du möjlighet att antingen utnyttja dem och teckna nya aktier eller sälja dem på andrahandsmarknaden (börsen). Även om du inte äger aktier i bolaget och inte har tilldelats några företrädesrätter (teckningsrätter), kan du köpa teckningsrätter.

alla företrädesemissioner

Fördelar med företrädesemission

Företrädesemissionen har flera fördelar som har nämnts. För det första ger den befintliga aktieägare möjlighet att skydda sin procentuella ägarandel i företaget. Genom att teckna nya aktier kan de behålla sin andel och undvika utspädningseffekten. 

garanterad företrädesemission

För det andra ger företrädesemissionen investerare möjlighet att öka sin exponering mot bolaget. Genom att utnyttja teckningsrätterna kan de öka sitt innehav och potentiellt öka sin avkastning om bolaget utvecklas väl.

Slutligen ger företrädesemissionen investerare möjlighet att öka sin exponering till en lägre kostnad än om de skulle köpa nya aktier på öppna marknaden. Detta kan vara fördelaktigt ur ett investeringsperspektiv och ge möjlighet till högre vinster om bolaget presterar väl. 

Sammantaget ger företrädesemissionen investerare en chans att tjäna pengar baserat på sin tro på bolagets framtid.

Nackdelar med företrädesemission

Nackdelarna med företrädesemission inkluderar vissa administrativa, juridiska och marknadsföringskostnader som är förknippade med genomförandet. Dessa kostnader kan vara betydande och påverka bolagets finansiella resurser. Dessutom kan själva genomförandet av en företrädesemission signalera en negativ bild av bolagets ekonomiska situation, vilket kan påverka investerares förtroende.

En annan nackdel är att företrädesemissionen kan begränsa tillgängligheten för allmänheten och därmed förhindra småinvesterares möjligheter att dra nytta av investeringsmöjligheten. Det kan vara svårt för mindre investerare att delta i en företrädesemission och utnyttja förmånliga villkor på grund av de specifika krav och restriktioner som kan vara involverade.

Tjäna pengar på företrädesemissioner

För att en investering i ett företag som genomför en företrädesemission ska vara lönsam, är det avgörande att man tar hänsyn till hur emissionslikviden kommer att användas. Genom att använda det tillförda kapitalet för att genomföra lönsamma investeringar som leder till en positiv resultatutveckling kan företrädesemissionen få en betydande inverkan på företagets framtidsutsikter. Dessutom ges befintliga investerare förmånen att tilldelas teckningsrätter, vilket ger dem möjlighet att investera till ett rabatterat pris.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare en möjlighet, men inte en skyldighet, att utöka sin ägarandel

Om du blivit tilldelas teckningsrätter och inte avser att aktivera dessa kan teckningsrätterna säljas på börsen. Var dock medveten om den utspädningseffekt som påverkar ditt aktieinnehav i bolaget.

Är företrädesemissioner bra eller dåligt?

Värdeskapandet av en företrädesemission beror på hur bolaget använder det kapital som genereras. Teoretiskt sett påverkas aktiekursen negativt på grund av utspädningseffekten (allt annat lika), men i praktiken påverkas aktiekursen av marknadens reaktioner. Annonserandet om en nyemission kan antingen förstärka en negativ bild av bolaget eller skapa hopp genom möjligheten till nya investeringar som förhoppningsvis blir lönsamma. Det är dessa faktorer som avgör om en företrädesemission blir värdeskapande för investerare.

företrädesemission bra eller dåligt

Nyemission och riktad emission

Företrädesemission, tillsammans med nyemissioner och riktade emissioner, är metoder för att resa kapital från externa investerare. Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och nackdelar. Till skillnad från att ta lån på lånemarknaden innebär emissioner att bolaget inte behöver bära kostnader i form av ökade räntebetalningar. I stället får bolaget möjlighet att locka investerare att köpa aktier och därmed tillskansa sig nytt kapital för sina verksamheter.

företrädesemissioner

Nyemission

Nyemission är ett övergripande begrepp som innebär att ett bolag emitterar nya aktier för att resa kapital. Det kan ske genom olika metoder, varav en är företrädesemission. Däremot kan nyemissioner även vara öppna för allmänheten, exempelvis vid en börsnotering, där vem som helst kan köpa de nya aktierna.  

Riktad emission

En riktad emission riktar sig till en specifik grupp investerare i stället för att involvera den breda allmänheten eller befintliga aktieägare. Genomförandet av riktade emissioner är vanligtvis smidigare och snabbare. Å ena sidan menar kritiker att befintliga aktieägare inte har möjlighet att skydda sin procentuella ägarandel. Å andra sidan ger riktade emissioner fördelen att attrahera institutionella investerare, vilket kan underlätta vid framtida kapitalanskaffning. Att ansedda investerare tillkommer på ägarlistan är vanligtvis en kvalitetsstämpel. Det bör dock noteras att utspädningseffekten vid riktade emissioner sker till nackdel för övriga aktieägare.

Vad är teckningsrätter?

En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätten att köpa nyemitterade aktier vid en emission. Teckningsrätten anger priset för de nya aktierna och tidsperioden då innehavaren kan utnyttja erbjudandet. Vanligtvis erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än marknadspriset för att locka nytt kapital. Teckningsrätter handlas med förkortningen TR på börsen som vilket annat värdepapper som helst och är en typ av köpoption.

Vanliga frågor om företrädesemissioner

Vad är en företrädesemission?
Hur deltar man i företrädesemission?
Varför ska man delta i företrädesemission?
Vad är en nyemission?
Vad är en riktad emission?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.