Lär dig om

Investmentbolag

Investmentbolag är ett vanligt spar- och investeringsalternativ jämfört med aktiefonder. I stora drag är detta två mycket snarlika sätt att låta erfarna investerare förvalta ditt kapital. Ett investmentbolag är nämligen ett företag vars huvudsakliga syfte är att äga aktier i andra aktiebolag. En betydande skillnad är den substansrabatt som kan uppstå samt hur man som investera bör tänka kring den. Sedan finns det dessutom skillnader mellan olika investmentbolag i investeringstrategi, portföljsammansättning och risknivå för att nämna ett fåtal. Vi kommer att utforska dessa skillnader och mycket mer för att ge er läsaren en klarare bild och grundläggande överblick.

Nyheter om investmentbolag

Blogginlägg om investmentbolag

Investmentbolag på börsen

Om investmentbolag

Investmentbolag på börsen är aktiebolag vars huvudsakliga affärsmodell är att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att investera i andra aktiebolag. Med andra ord köper och säljer investmentbolag aktier i andra företag. Investmentbolag kan handla aktier både i noterade företag och onoterade företag som sedan blir en del av bolagsportföljen. Detta gör att investmentbolag och aktiefonder är mycket lika varandra, särskilt aktivt förvaltade aktiefonder.

investmentbolag

En betydande skillnad mellan investmentbolag och aktiefonder ligger i tanken bakom aktieplaceringen. En grundläggande avgränsning mellan investmentbolagen är huruvida de avser att fungera som maktbolag och därigenom skapa värde genom att utöva kontroll över portföljbolaget, eller om de genom långsiktiga placeringar ökar värdet på aktieägarnas aktier. Den sistnämnda varianten påminner om en fondförvaltare. 

Som en stark ägare kan investmentbolaget påverka mycket, såsom att tillsätta styrelseposter, vilket i sin tur kan påverka ledningens organisation och incitamentsstruktur. 

Om investmentbolaget avser vara ett maktbolag eller enbart placera pengar är upp till bolaget, men verkligheten är sällan så svartvit, och de flesta investmentbolag kombinerar båda delarna.

bästa investmentbolag

Investmentbolag och substansvärde

Som ägare av ett investmentbolag är du indirekt ägare till investmentbolagets nettotillgångar. Nettotillgångar kallas "substans" och utgörs av bolagets tillgångar efter avdrag för skulder samt det värde som du exempelvis skulle ha rätt till om dessa tillgångar såldes för sitt bokförda värde. Om investmentbolaget lyckas öka värdet på sin substans som överstiger förvaltningskostnaden är förvaltningen framgångsriks och aktieägarvärdet ökat.

Värdering av investmentbolag

Av förklarliga skäl korrelerar börsvärdet på investmentbolaget med värderingen av dess underliggande tillgångar, det vill säga substansvärdet. Men korrelationen är inte perfekt då aktiemarknaden prisar även andra faktorer och förväntningar, vilket innebär att investmentbolagets aktier ofta värderas över eller under substansvärdet. Vid dessa tillfällen talar man om att investmentbolaget värderas till en substanspremie respektive substansrabatt. Detta betyder att när du köper investmentbolagets aktier betalar du antingen ett pris över dess underliggande tillgångar, eller under.

En slutsats av det ovanstående är att man bör köpa investmentbolag som handlas till en substansrabatt och sälja de som handlas till en substanspremie, men verkligheten är inte alltid så enkel. 

bästa investmentbolagen

Om investmentbolaget enbart har noterade innehav kan substansvärdet uppskattas med mycket god säkerhet, eftersom noterade aktier ofta är mycket likvida och börsen förse oss med en aktuell och tillförlitlig värdering av portföljbolagen. Så fort investmentbolag äger onoterade innehav kan det dock vara betydligt svårare att uppskatta hur korrekt det bokförde värdet på de egna tillgångarna är. 

Det finns tyvärr inga genvägar eller riskfria strategier (arbitrade) för att handla investmentbolag. Så om du vill förstå om ett investmentbolag är undervärderat eller inte kräver detta en analys av varje portföljbolag, tillsammans med en bedömning av hur skicklig investmentbolagets ledning är på att hitta nya lukrativa investeringar.

Olika typer av investmentbolag

En framträdande dimension som särskiljer investmentbolag är deras avsikt att agera som passivt eller aktivt ägarbolag. Detta är dock inte den enda strategiska vägen som utmärker dessa bolag. Nedan listar och kommenterar vi några av de olika strategierna.

 • Investeringstrategi – Vissa investmentbolag fokuserar mer på värdeinvesteringar, medan andra satsar på tillväxtbolag.
 • Portföljsammansättning – Vissa investmentbolag kan ha en bred och diversifierad portfölj med investeringar i olika branscher och tillgångsslag, medan andra kan vara mer specialiserade inom ett specifikt område. Till exempel har Latour historiskt haft ett stort fokus på industriföretag.
 • Noterade eller onoterade innehav – Vissa bolag har en större andel noterade innehav, medan andra har en stor andel onoterade. Detta kan ofta påverka substansvärdet avsevärt.
 • Viktning bland portföljbolagen – Investmentbolag balanserar exponeringen mot portföljbolagen olika. I vissa fall kan ett fåtal innehav utgöra en betydande del av värdepappersportföljen.

Avslutande faktorer rör risknivån på innehavsbolagens investeringar, samt om fokus ligger på etablerade företag med stabil lönsamhet eller start-ups och bolag i tidiga utvecklingsfaser. Det är även inte alltför ovanligt att särskilda investmentbolag är förknippande med starka ägarfamiljer.

investment bolag

Svenska investmentbolag

Svenska investmentbolag är populära tillskott i många privata investerares aktieportföljer. Detta motiveras till stor del av den diversifiering och exponering mot skickliga förvaltare som de erbjuder. Nedan presenteras några av de större och mer omtalade svenska investmentbolagen som man kan investera i:

 • Kinnevik grundades 1938 och har en portfölj med långsiktiga investeringar i noterade bolag inom media, telecom och affärstjänster.
 • Latour är aktiv inom säkerhetsbranschen och industri. Latour grundades 1984 som AB Hevea.
 • Lundbergs aktieportfölj inkluderar dotterbolagen Holmen och Hufvudstaden samt ett stort ägande i det onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg.
 • Industrivärden investerar i nordiska bolag med strategin att få stort inflytande som aktiv ägare och söker bolagsmodeller som kan tillämpas på flera marknader.
 • Investor är en del av Wallenbergssfären och fokuserar främst på svenska storbolag, med en stor andel av aktieportföljen utgörande av ägande i väletablerade globalt noterade bolag.
 • Ratos utmärker sig med aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag från olika branscher, med en investeringsstrategi att äga minst 20% av bolagen de investerar i.
 • Öresund är ett investmentbolag som investerar nästan uteslutande i svenska storbolag.
 • Bure Equity AB har en portfölj främst bestående av onoterade bolag där de siktar på att bli långsiktiga ägare
TradeVenue
TradeVenue

Investmentbolag i fokus - Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond med huvudsaklig investeringsstrategi i svenska investmentbolag och bolag med investmentbolagskaraktär. Målet är att generera överavkastning jämfört med Stockholmsbörsens index, och den passiva förvaltningen möjliggör detta till en låg förvaltningsavgift. Fondens strategi följer Warren Buffetts filosofi med långsiktiga investeringar i svenska små- och medelstora bolag utan exitstrategi. NB, Spiltanaktien kan köpas endast på tisdagar.

Utländska investmentbolag

Investmentbolag är till stor del ett svenskt fenomen och en följd av svensk skatterättslig reglering. Utomlands används snarare den liknande konstruktionen holdingbolag som det närmaste alternativet. Därför kan nedanstående lista av utländska investmentbolag väcka några synpunkter, men idén är att lista ett antal framstående och noterade utländska bolag av en investerande karaktär som förvärvar och utvecklar företag:

 • Ackermans & Van Haaren (Belgien)
 • Aker (Norge)
 • Berkshire Hathaway (USA)
 • BlackRock (USA)
 • Brookfield Asset Management (USA)
 • CapMan (Finland)
 • Danaher (USA)
 • Exor (Italien)
 • Fiat Chrysler Automobiles (Italien)
 • Goldman Sachs (USA)
 • Loudspring (Finland)
 • Louis Vuitton Moët Hennessy (Frankrike)
 • Loews Corporation (USA)
 • Markel Corp (USA)
 • Morgan Stanley (USA)
 • Orkla (Norge)
 • Pernod Ricard (Frankrike)
 • Sampo (Finland)
 • Scandinavian Private Equity (Danmark)
 • Small Cap Danmark (Danmark)
substansrabatter investmentbolag

Bäst avkastning - investmentbolag på Avanza 2023

Avkastning

Baserat på avkastningen under 1, 3 och 5 år hittar vi följande investmentbolag på Stockholmsbörsen (OMXS) i toppen:

Utv. 1 år

 • Industrivärden C (21%)
 • Investor B (20%)
 • VEF (15%)

Utv. 3 år

 • Byggmästare Anders J Ahlström Holding B (94%)
 • Svolder B (86%)
 • Investment AB Spiltan (67%)

Utv. 5 år

 • Creades A (181%)
 • Svolder (141%)
 • Bure Equity (139%)

OBS! Notera att dessa siffror hämtades per den 26 juli 2023.

svenska investmentbolag

Substansvärde

Baserat på utvecklingen av substansvärdet under 1, 3 och 5 år hittar vi följande investmentbolag på Stockholmsbörsen (OMXS) i toppen:

Utv. 1 år

 • Investment AB Spiltan (33%)
 • Flat Capital (27%)
 • Investor (19%)

Utv. 3 år

 • Byggmästare Anders J Ahlström Holding B (114%)
 • VEF (72%)
 • Svolder B (60%)

Utv. 5 år

 • Fastator (144%)
 • Creades A (142%)
 • Byggmästare Anders J Ahlström Holding B (122%)

OBS! Notera att dessa siffror hämtades per den 26 juli 2023.

Fördelar med investmentbolag

I och med att investmentbolag framstår som en investering mellan aktier och fonder, är fördelarna med investmentbolag något överlappande med de för aktivt förvaltade fonder. Investmentbolag har däremot ett friare investeringsmandat än fonder, ger utdelning (fonderna återinvesterar utdelningen) samt har vanligtvis en mer aktiv roll i portföljbolagen, såsom att exempelvis ta en plats i styrelsen.

Fördelar med investmentbolag inkluderar:

 • Automatisk riskspridning - Investmentbolag erbjuder investerare diversifiering genom portföljbolags viktning mot olika branscher.
 • Exponering mot onoterade bolag 
 • Låga förvaltningsavgifter - Investmentbolag har ofta låga förvaltningsavgifter i relation till aktivt förvaltade fonder. Detta historiskt sett.
 • Professionell och aktiv förvaltning
 • Utdelningsarbitrage
 • Multipelarbitrage
svenska investment bolag

Nackdelar med investmentbolag

Investmentbolag erbjuder sina fördelar, men vi bör vara medvetna om några nackdelar. För det första finns det faktiskt ingen garanti för avkastning och enskilda bolag kan fortfarande prestera dåligt, trots en stark historisk utveckling för investmentbolagen. Samtidigt, även om diversifiering är mycket positivt, kan investmentbolag ta större skada av marknadsfluktuationer då man har exponering mot ett flertal sektorer när kanske en enskild aktie kan gå mot strömmen. Med sagt kan en turbulent marknad med pressade värderingar, förutsatt att investmentbolaget har tillräckligt med kapital, innebära fyndlägen för nya portföljbolag som har kommit ned till attraktiva värderingar.

Nackdelar med investmentbolag inkluderar:

Inga garantier – Även om investmentbolag historiskt sett gått starkt finns det inga garantier. Historisk avkastning är ingen garanti och enskilda bolag kan fortfarande gå riktigt dåligt.

Utsatta under tuffa marknadsförhållanden - Investmentbolag som handlas till substanspremie riskerar stora värderingstapp när börsen vänder och aktiemarknaden är volatil.

Inlåsningar gör det svårt med tajmingen – Investmentbolag investerar ofta med långsiktigt tidshorisont, vilket kan göra det svårt att avyttra aktier i portföljbolag vid rätt tidpunkter. Fonder är ofta mer aktiva på att köpa och sälja aktier. Vill man dessutom dumpa aktier på marknaden kan aktien tappa signifikant i värde.

Värderingen – Fonder värderas efter innehav, och investmentbolags värdering kan vara en nackdel när det är en substanspremie. Men detta svärd är tvåeggat. Investmentbolagens värdering har även en fördel när investmentbolagen handlas till substansrabatt.

investmentbolag avanza

Investmentbolag och arbitrage

TradeVenue
TradeVenue

Utdelningsarbitrage

Utdelningsarbitrage i investmentbolag är en typ av hävstång som uppstår genom den indirekta äganderätten till portföljbolagens utdelningar. Ponera följande:

 • Du äger ett investmentbolag med värdet X SEK. 
 • Investmentbolaget äger portföljbolag till ett samlat värde om 2X SEK. 
 • Med en utdelningspolicy på 10 procent i de underliggande innehaven (portföljbolagen) erhåller du 0,2X SEK i utdelning, förutsatt att investmentbolaget delar ut 100 procent av allt fritt kassaflöde. 
 • Om du istället hade ägt de underliggande bolagen direkt själv (utan att ha dem genom investmentbolaget), hade du bara fått 0,1X SEK i utdelning på dina X SEK investerade. 
 • 0,2 X SEK > 0,1 X SEK

Slutsats: Genom att äga investmentbolaget får du alltså en hävstång på utdelningen, vilket innebär att du får en större utdelning på din investering jämfört med om du ägde de underliggande bolagen direkt.

Förklaring: Hävstången uppstår under förutsättningen att investmentbolagets aktiekurs handlas till en substansrabatt i förhållande till värdet av dess underliggande tillgångar. Om investmentbolagets aktiekurs handlas med rabatt i förhållande till värdet av dess innehav, kan investerare dra nytta av detta genom att köpa aktierna och få en överproportionell utdelning i förhållande till den investerade summan.

TradeVenue
TradeVenue

Multipelarbitrage

Multipelarbitrage är en investeringsstrategi för investmentbolag där värdet på ett bolag ökar genom förvärvet utan att investmentbolaget har gjort några operativa förbättringar i portföljbolaget.  Ponerar följande:

 • Investmentbolag A har en årsvinst som uppgår till 10 MSEK och värderas till P/E-talet 10, dvs bolagsvärdet är 100 MSEK.
 • Bolag B har en årsvinst som uppgår till 5 MSEK och värderas till P/E-talet 5, dvs bolagsvärdet är 25 MSEK.
 • Investmentbolag A förvärvar bolaget B för 25 MSEK.
 • Den nya bolagsgruppen som bildas har därmed en totalt årsvinst på 15 MSEK, men kapitalmarknaden har ingen tro på att fortsätta värdera investmentbolaget till den tidigare multipeln, det vill säga P/E-talet 10. Investmentbolaget efter förvärvet värderas alltså till 10 * 15, vilket blir 150 MSEK.
 • 150 MSEK (Investmentbolaget efter förvärvet) > 100 MSEK (Investmentbolaget före förvärvet) + 25 MSEK (förvärvsobjektet)

Slutsats: Multipelarbitraget handlar om att utnyttja skillnader i den multiplikator (pris-för-vinstförhållande) till vilken företag köps och säljs. I detta exempel skapar multipelarbitraget en ökad värdering på 25 MSEK - en överproportionell avkastning för aktieägarna i investmentbolaget. Notera att denna värdeökning sker utan några operationella förbättringar i det förvärvade dotterbolaget.

Förklaring: Multipelarbitrage uppstår alltså av att investmentbolagets värdering (vilket är aktiemarknadens förväntningar som tillskrivs/prisas in i bolaget) även tillämpas på de nyförvärvade bolagen. Det möjliggörs av att stora, välkända och erkänt skickliga investmentbolag, som är börsnoterade, värderas till en högre vinstmultipel än små, anonyma och onoterade bolag, såsom exempelbolaget ovan. Den lägre värderingen på förvärvsobjektet kan bero på flera faktorer, som brist på information (om det är onoterat) eller att marknaden misslyckas med att prisa in bolagets verkliga värde (om det är noterat).

Hur kan jag börja investera i investmentbolag?

Investmentbolag är ett mycket populärt element i många aktiesparares värdepappersportföljer. Det smidigaste sättet att investera i investmentbolag är genom nätmäklare som Avanza, Nordnet eller andra banker. Genom att öppna ett konto hos dessa aktörer kan du köpa aktier i investmentbolag eller de noterade börsbolag som investmentbolagen äger. Det sistnämnda för att replikera investmentbolagets portfölj eller öka exponeringen mot de innehav du anser extra attraktiva.

Är det riskfritt att investera i investmentbolag?

Investmentbolag jämförs ofta med investeringar i fonder, men det är viktigt att komma ihåg att investeringar i investmentbolag inte är riskfria. Precis som med alla investeringar finns det en viss risk associerad med att investera i investmentbolag. Denna risk kan också leda till att den potentiella avkastningen blir högre. Om portföljbolagen presterar dåligt kommer det att påverka investmentbolaget, oavsett hur bred eller diversifierad dess portfölj är. Det finns alltid en risk att marknaden generellt, eller specifika branscher som man är exponerad mot, påverkar portföljbolagens värde negativt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garanterade investeringar på finansmarknaden.

Vanliga frågor om investmentbolag

Vad är investmentbolag?
Fördelar med att investera i investmentbolag?
Vilka svenska investmentbolag är populära?
Vilka investmentbolag har hög utdelning?
Vilka investmentbolag har hög substansrabatt?
Är investmentbolag bättre än aktier?
Varför är investmentbolag populära?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.