Cykliska aktier & cykliska blag

Lär dig mer om

Cykliska aktier & cykliska bolag på börsen

Välkommen till vår sida som är dedikerad åt cykliska bolag på börsen! Vi är din primära källa för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna, utförda analyser, intressanta blogginlägg och vår omfattande guide som ger dig insikter om cykliska aktier.

JUST NU: Företrädesemission i Finepart

Nyheter om cykliska aktier

Lista på Cykliska aktier

Blogginlägg om cykliska aktier

Cykliskt bolag analys

Om affärscykler

I ekonomiska sammanhang innebär en affärscykel eller konjunktur en period av antingen varaktig tillväxt eller kontraktion som avlöser varandra. Konjunkturen beskriver det aktuella ekonomiska tillståndet i en ekonomi och kan analyseras med hänsyn till olika nyckelvariabler som till exempel arbetslöshet, tillväxt och inflation. Affärscykler är en del av den kortsiktiga tillväxten och beskriver fluktuationer och avvikelser från den långsiktiga trenden vid makroekonomisk analys.

Alla affärscykler genomgår samma faser men de kan varier i längd. En konjunkturcykel inleds med en period av tillväxt vars tillväxtfaktor successivt ökar tills den når en topp. Efter denna period av hög ekonomisk aktivitet avtar tillväxttakten och ekonomin går in i en recession med risk för depression (en mer allvarlig form av ekonomisk nedgång). Dessa två faser kallas hög- och lågkonjunktur och används för att beskriva perioder av ekonomisk tillväxt respektive nedgång. Det finns risk för att ekonomin spårar ur i mycket spekulativa och depressiva faser i cykelns toppar och dalar, vilket är varför centralbanker i hela världen arbetar för att säkerställa mjuka konjunkturrörelser.

Cykliska aktier

Företag påverkas på olika sätt beroende på vilket läge i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig i. Vissa företag är mer känsliga för tillståndet i ekonomin än andra, vilket betyder att vissa företag har mer eller mindre att vinna beroende på om det är en högkonjunktur eller lågkonjunktur. Även om den ekonomiska cykeln alltid återupprepas är det svårt att förutsäga när det kommer att ske.

Exempel på cykliska bolag:

 • Volvo
 • Scania
 • Skanska
 • Sandvik
 • Atlas Copco
 • Electrolux
 • SSAB
 • Boliden

Om cykliska aktier

När man talar om cykliska aktier avser man oftast bolag vars verksamhet är känslig för konjunkturcykler. Värdet på dessa aktier påverkas i hög grad av det globala ekonomiska läget. Vanligtvis är cykliska aktier mer volatila. Under en högkonjunktur ökar deras värde och under en lågkonjunktur säljs de i större utsträckning. Cykliska bolag kan till exempel vara råvaru- och verkstadsföretag vars försäljning är beroende av efterfrågan på världsmarknaden. Även bolag som säljer lyxvaror klassas ofta som cykliska, eftersom konsumenterna tenderar att köpa mindre under ekonomiskt dåliga tider.

cykliska bolag

Motsatsen till cykliska aktier är icke-cykliska aktier, som är bolag vars intjäningsförmåga är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska situationen. Dessa bolag erbjuder varor och tjänster som alltid efterfrågas oavsett den ekonomiska situationen. Exempel på icke-cykliska bolag är läkemedelsföretag, livsmedelsindustrin, tobaks- och alkoholföretag, spelindustrin och även vapenindustrin vars marknad styrs av statliga investeringar. 

TradeVenue
TradeVenue

Varför ska man investera i cykliska aktier? 

Cykliska aktier presterar ofta mycket bra i tider av god ekonomisk tillväxt, vilket gör det värt att överväga en investering i denna typ av aktier. Vid lågkonjunkturer är dock situationen oftast det motsatta. När ekonomin växer och optimismen är hög kan alltså man få bra avkastning, eftersom förutsättningarna för dessa bolag och deras försäljning bedöms som gynnsamma. Några av de populäraste cykliska aktierna i Sverige inkluderar ABB, Alfa Laval, Sandvik och Volvo. För att köpa dessa aktier till attraktiva priser kan man överväga att köpa under lågkonjunkturer, med stöd för att konjunkturläget snart kommer att förbättras. När konjunkturen vänder kan cykliska aktier uppleva en stor värdeökning då vinstutsikterna förbättras.

Cykliska aktier på börsen

Cykliska aktier är ofta företag verksamma inom råvarusektorn, såsom skog, mineraler och metaller, men inkluderar även fordon och sällanköpsvaror med betoning på lyx. Även verkstadsbolag räknas in bland de cykliska aktierna.

I Sverige finns det ett flertal ledande bolag inom råvarusektorn, tack vare landets goda naturresurser och duktiga ingenjörer. ABB är ett bra exempel på ett cykliskt bolag som skapar produkter och lösningar inom automation, digitalisering och elektrifiering, affärssegment med exponering mot basindustrin. BillerudKorsnäs är ett annat cykliskt aktiebolag på börsen som producerar främst papper och förpackningsmaterial med skogsråvaror betydande insatsvaror. Epiroc är ett exempel på verkstadsbolag som bildades 2018 när man avknoppades från Atlas Copco. Epiroc erbjuder borriggar, lastmaskiner, aggregat och anläggningsutrustning till gruv- och råvaruindustrin och är även dessa beroende av konjunkturen för sin försäljning. 

cykliskt bolag på börsen

Konjunkturen påverkar den totala efterfrågan på varor och tjänster. När en lågkonjunktur uppstår minskar mängden kapitalinvesteringar, vilket leder till att företag som ABB och Epiroc får färre uppdrag och minskade intäkter. För BillerudKorsnäs, som tillverkar förpackningsmaterial, kan en lågkonjunktur innebära att slutkunden minskar sin konsumtion av varor, vilket i sin tur minskar efterfrågan på förpackningsmaterial och minskar företagets intäkter.

Lista på cykliska aktier på börsen

Populära cykliska aktier

Den starka kopplingen till världsekonomin och den ekonomiska cykeln har gjort flera cykliska aktier till naturliga beståndsdelar i aktieportföljen. Den breda nyttan av dessa verksamheter kan snabbt dra fördel av en stigande ekonomi. Det finns flera bolag som faller in i denna kategori. Exempel på svenska aktier som är mycket populära cykliska aktier med ett stort antal aktieägare är Alfa Laval, en global leverantör av separations- och värmeöverföringsprodukter som används inom en rad olika branscher, inklusive energi, livsmedel och läkemedel. Eftersom dessa branscher är kopplade till den bredare ekonomin, kan Alfa Laval vara en populär cyklisk aktie som stiger i värde när ekonomin växer och efterfrågan på dess produkter ökar.

svenska cykliska bolag

Atlas Copco är också en global leverantör av produkter och tjänster, inklusive egenutvecklade kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energi- och flödeslösningar. Dessa branscher är likt ovan också känsliga för den ekonomiska cykeln och Atlas Copco kan dra nytta av ökad efterfrågan på dess produkter under högkonjunkturer.

Sandvik är ett högteknologiskt ingenjörsföretag som levererar verktyg, material och lösningar för en mängd olika branscher, inklusive gruv- och anläggningsindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn. Dessa branscher som Sandvik är exponerade mot är kända för att vara cykliska och konjunkturen påverkar därmed Sandviks resultat i stor utsträckning.

Sveriges bästa cykliska aktier

 • Alfa Laval
 • Atlas Copco
 • Boliden
 • Sandvik
 • SKF
 • Volvo

Svenska cykliska aktier

Sveriges världsledande ingenjörskonst och framgångsrika företagsamhet, tillsammans med rikliga naturresurser, har gett svenska bolag en stark position inom bas- och verkstadsindustrin. Som ett resultat av detta finns det flera världsledande svenska cykliska aktier att välja mellan. Att välja de bästa aktierna kräver en grundlig analys av respektive verksamhet och sektor. Även om alla stora bolag som påverkas av affärscykeln sannolikt kommer att dra stor nytta av en högkonjunktur, är vissa industrier bättre rustade än andra för att tillgodose framtida behov. Nedan har vi listat viktiga aspekter att ta hänsyn till när du söker efter de bästa aktierna under konjunktursvängningar.

Så hittar du bäst cykliska aktier

 1. Analysera var vi befinner oss i marknadscykeln. Förstå den cykliska naturen av bolagets marknad, dess tillväxtpotential och vad som driver efterfrågan under olika faser i cykeln.
 2. Utvärdera konkurrenterna. Identifiera och utvärdera vilka bolag som konkurrerar på marknaden, deras finansiella hälsa, konkurrensfördelar och marknadsposition, samt hur de har presterat under tidigare cykler.
 3. Riskhantering. Bedöm riskerna som är förknippade med investeringar i cykliska bolag, såsom hög konjunkturkänslighet, bristande lönsamhet under nedgångsperioder, och eventuella regulatoriska risker.
 4. Sålla bland investeringsalternativen. Jämför och utvärdera de olika investeringsalternativen inom cykliska branscher, såsom aktier, ETF:er eller fonder, och välj de alternativ som passar din strategi, målsättning och riskpreferens.
 5. Följ upp dina innehav. Följ noggrant upp dina investeringar i cykliska bolag och omvärdera regelbundet för att säkerställa att din placering fortfarande passar din strategi, målsättning och riskpreferens.

Cykliska aktier Avanza – Så kommer du igång

 1. Öppna ett konto hos Avanza genom att besöka deras hemsida och registrera dig.
 2. Sätt in pengar på ditt Avanza-konto för att kunna genomföra aktieköp.
 3. Sök efter aktier inom cykliska branscher genom att använda Avanzas sökfunktioner och filtrera resultaten efter kategorier såsom "Industriella Varor & Tjänster", "Resor & Nöjen" eller ”Råmaterial”.
 4. Välj en aktie som du är intresserad av och köp den genom att använda Avanzas handelsplattform.
 5. Följ upp din investering regelbundet och omvärdera den för att säkerställa att den fortsatt är attraktiv, särskilt med tanke på den cykliska naturen hos dessa bolag.

Fördelar med cykliska aktier

Cykliska aktier har fördelen att de ofta är volatila, vilket betyder att deras värde kan variera kraftigt under korta perioder. Detta skapar möjligheter för skickliga analytiker att generera hög avkastning på kort tid, men det finns också en betydande risk att man förlorar en stor del av sitt innehav. Cykliska aktier kan erbjuda högre avkastning än defensiva aktier under högkonjunktur och har god tillväxtpotential när konjunkturen vänder. Dessutom kan man köpa aktierna till lägre priser vid tillfälliga nedgångar.

Nackdelar med cykliska aktier

Svärdet är tveeggat och en av de främsta nackdelarna med volatila aktier är deras höga volatilitet, vilket gör det svårt att förutsäga hur företaget kommer att prestera eftersom det påverkas mycket av ekonomins prestation, vilket är svåranalyserat. Ett sätt att hantera denna risk är det viktigt att ha en långsiktig investeringsstrategi när man investerar i cykliska aktier.

TradeVenue
TradeVenue

Hur ser framtiden ut för cykliska aktier?

För att kunna prognostisera framtiden för cykliska aktier är det nödvändigt att lägga stor tid på att analysera marknadsläget eftersom cykliska aktier i stor utsträckning följer marknadens rörelser. Detta betyder att det är avgörande att förstå hur ekonomin presterar på kort sikt för att kunna bedöma framtiden för cykliska aktier. För en långsiktig bedömning är det nödvändigt att analysera globala trender för att förstå vilka subkategorier av cykliska aktier som kan vara framstående flera år framåt i tiden. De varor och tjänster som cykliska aktier tillhandahåller utgör grundläggande delar i tillverkningsindustrin och har en viktig roll att spela framöver. Men för investerare som vill investera i dessa aktier är det viktigt att beakta var i affärscykeln vi befinner oss och att vara bekväm med dessa aktiers volatila natur.

Inköpschefsindex (eng ”PMI - Purchasing Managers Index”) är ett viktigt framåtblickande ekonomisk indikator som används för att mäta hälsan hos tillverkningsindustrin. PMI beräknas genom att samla in data från inköpschefer i en rad olika branscher och mäta deras syn på hur affärerna går och deras förväntningar på framtida affärsutsikter. PMI-indikatorn används ofta som en ledande konjunkturmätare eftersom den ger tidiga signaler om hur det går för ekonomin som helhet. PMI-värdet kan variera från 0 till 100, där ett värde över 50 anses indikera tillväxt i ekonomin och ett värde under 50 anses indikera en avmattning.

Summering av TradeVenues text om cykliska aktier

Cykliska aktier hänvisar till företag vars verksamhet är starkt kopplad till konjunkturcykler och påverkas i hög grad av det globala ekonomiska läget. Under goda ekonomiska tider kan cykliska aktier prestera mycket bra, men under lågkonjunkturer är situationen oftast det motsatta. Det är svårt att göra en enkel prognos för framtiden för cykliska aktier, eftersom det beror på faktorer som den globala ekonomiska utvecklingen, konjunkturcykler, teknologiska förändringar och politiska beslut.

Vanliga frågor om cykliska aktier

Vilka är de bästa cykliska aktierna?
Varför ska man investera i cykliska aktier?
Hur hittar man aktier cykliska industrier?
Vilka fördelar finns det med cykliska aktier?
Vilka svenska cykliska aktier finns det på börsen?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.