MedTech aktier & medtech-bolag

Lär dig mer om

MedTech aktier & Medtech-bolag

Välkommen till vår sida som är dedikerad åt MedTech-bolag på börsen! Vi är din primära källa för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna, utförda analyser, intressanta blogginlägg och vår omfattande guide som ger dig insikter om MedTech-aktier.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Nyheter om Medtech-aktier

MedTech-bolag på börsen

Analyser på MedTech-bolag

Blogginlägg om MedTech

Om MedTech

MedTech innefattar produkter och tjänster som syftar till att möjliggöra prevention, diagnosticering och behandling av olika sjukdomar och hälsoproblem. Människokroppen är ett stort och komplext system, vilket innebär att antalet bakomliggande orsaker till ohälsa är närmast oändligt. Av denna anledning är MedTech-branschen både omfattande och mångfacetterad.

medtech aktier

Laboratorieinstrument, röntgenapparater och digitala vårdplattformar är alla exempel på olika typer av produkter som lanserats av medicintekniska bolag. Tillsammans verkar de för en effektiv och högkvalitativ vård och omsorg, där presenterade lösningar gjort det lättare att möta vår växande och åldrande befolknings ökade vårdbehov. Medicinteknik kan således betraktas som en viktig pusselbit i att motverka sjukdom, men även för att en ekonomiskt och socialt hållbar hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas på sikt. 

Om aktier inom MedTech

MedTech-bolag återfinns på handelsplatser världen över. För den enskilda köparen finns således möjligheten att investera på såväl nationell som global nivå. Experter menar på att fjolåret generellt varit tufft för branschen, där den amerikanska marknaden varit särskilt utsatt. Trots aktuell trend talar mycket för att intresset för MedTech-aktier kommer vara fortsatt stort, då områdets övergripande sektor (hälsovård) är en bestående global angelägenhet.

medtech

MedTech-bolag på börsen

På Stockholmsbörsen förekommer flertalet bolag med medicinteknisk profil. Några exempel på dessa är Bonesupport, Sectra och Bico. Det förstnämnda började som ett forskningsprojekt på Lunds universitet och levererar idag syntetisk benvävnad för att underlätta operationer och läkning av skelettskador. Sectra verkar främst inom medicinsk bildhantering, där bolagets produkter används för diagnostisering av sjukdomar i såväl radiologiska som patologiska sammanhang. Bico har i dagsläget en omfattande verksamhet riktad mot flera olika affärsområden, däribland bioprinting. Dotterbolaget Cellink har via sitt biobläck och 3D-skrivare gjort det möjligt att skriva ut biologisk vävnad. På sikt hoppas man kunna reproducera mänskliga reservorgan som kan nyttjas vid transplantationer. På New York-börsen återfinns jätten Johnson & Johnson, som verkar inom en rad olika medicintekniska kategorier.

Populära aktier inom MedTech

På listan av bolag som inkluderas i OMXS30 finns Getinge. Företaget, vars aktier tillhör några av de mest handlade på Stockholmsbörsen, utvecklar en bred uppsättning produkter med olika användningsområden inom hälso- och sjukvården. Tidigare nämnda Mid Cap-bolaget Bonesupport erhöll marknadsgodkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i maj 2022 och har sedan dess uppvisat en stadig utveckling. Elekta benämns också som ett populärt alternativ. Bolaget specialiserar sig inom strålbehandling och strålkirurgi.
 

aktier medtech

På den globala scenen väljer välrenommerade tidningen Barron’s att lyfta fram Medtronic som en av sina favoritaktier att äga under 2023, samtidigt som företaget fortsatt inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Sammantaget kan detta få många investerare att rikta blickarna mot bolaget framöver.

Sveriges främsta MedTech-aktier

 1. Bonesupport
 2. Getinge
 3. ELOS Medtech
 4. Ortivus
 5. Elekta
 6. Lumito
 7. Vitrolife
 8. RaySearch Laboratories
 9. BICO group 

Svenska MedTech-bolag

Historiskt sett har Sverige varit framstående inom medicinteknik. Strålkniven och pacemakern är exempel på berömda svenska innovationer som haft stor betydelse för hälso- och sjukvården världen över.

medtech bolag

Branschorganisationen Swedish Medtech, som idag har över 200 medlemsföretag, försöker få trenden att leva vidare och arbetar aktivt för att göra Sverige till navet för medicinteknisk kompetens. Därtill har flera små och stora svenska företag expanderat och fått globalt fäste. En växande efterfrågan på medicintekniska lösningar runt om i världen ger goda förutsättningar till en positiv utveckling för svenska MedTech-aktier framöver. 

TradeVenue
TradeVenue

Är MedTech aktier en bra investering?

Mycket talar för att investeringar i MedTech-aktier kan bli gynnsamma på sikt. Nedan nämns ett antal skäl till detta.

Tätare samarbete mellan näringsliv och vården

I dagsläget rör sig bolagen i en hårt reglerad och konservativ miljö, vilket försvårar lanseringen av nya innovationer både juridiskt och ekonomiskt. Att hälso- och sjukvårdsmyndigheter ställer höga krav på bolagen är i grund och botten positivt, då kliniskt brukade lösningar och utrustning således bär en tydlig kvalitetsstämpel. Samtidigt kan en alltför stor restriktivitet leda till sämre tillväxtmöjligheter. Flera organisationer, däribland statligt finansierade MedTech4Health, arbetar för en ökad samverkan mellan vård och omsorg, akademi och näringsliv. Tydligare samarbeten mellan aktörerna kommer i sin tur ge större marknadsutrymme för MedTech-bolagen.    

Tacksamt läge att investera

Ett tufft 2022 för bolag inom medicinteknik ger ett bra investeringsläge inför ett kommande potentiellt uppsving. Medtech faller in i hälsovårdssektorn, och med undantag för fjolårets utveckling har dess index uppvisat en stadig ökning under de senaste fem åren.  

Framtidens vårdbehov gynnar MedTech-bolag

Rådande demografiska förändringar skapar ett hastigt växande globalt vårdbehov. För att hantera detta krävs det att hälso- och sjukvården blir mer tillgänglig och effektiv. I detta arbete kommer medicintekniska lösningar vara absolut nödvändiga, vilket ger en grund för trygga investeringar.   
 

Fördelar med aktier inom MedTech

 • Stabilitet och tillväxtpotential: Oavsett konjunktur kommer människor alltid vara i behov av vård. Hälso- och sjukvården förväntas dessutom fortsätta växa de kommande åren. Som en del av hälsovårdssektorn spelar detta sannolikt till MedTech-bolagens fördel.
   
 • Trygg kontraktering: Många av de bolag som ingår i samarbeten med sjukhus och andra vård- och omsorgsleverantörer väljer att skriva långtidskontrakt. Detta bidrar till stabila intäktsflöden och ökar företagens motståndskraft vid ekonomiska nedgångar.
   
 • Lukrativ innovation: MedTech-bolag ligger ofta i teknisk framkant. Utöver att generera stora inkomster kan banbrytande produkter som bemöter akuta vårdbehov bidra till tydlig lönsamhet som gynnar den enskilda investeraren.
   
 • Diversifiering: I och med sin tydliga koppling till den defensiva hälsovårdssektorn kan MedTech anses vara ett tryggt komplement till andra tech-aktier i portföljen. Investering i medicintekniska bolag kan även öka exponeringen mot andra närbesläktade branscher och således vara ett bra steg mot ett mer mångfaldigt aktiesparande. 

Nackdelar med aktier inom MedTech

 • Höga R&D-kostnader: Utveckling och lansering av medicinsk teknik kan vara dyr. Detta försvårar bolagens möjligheter till att omvandla inkomster till vinst. Det kan ta lång tid innan ett växande bolag blir lönsamt.
   
 • Svår konkurrenssituation: På grund av hög konkurrens inom branschen kan det stundtals vara svårt för enskilda bolag att utmärka sig och bibehålla marknadsandelar. För gemene köpare kan det således vara svårt att veta vilket av alla bolag som bör satsas på.
   
 • Restriktiv miljö: Som nämnt är MedTech-bolagens lanseringar hårt reglerade av olika myndigheter och regelverk. Detta kan exempelvis leda till försenade produktgodkännanden, där fördröjningen av inkomster och ökade kostnader gör det svårare för bolagen att gå med vinst.
   
 • Osäker finansiering: MedTech-bolag på frammarsch finansieras ofta av såväl staten som enskilda aktörer. Att företagens tillväxtmöjligheter i vissa fall styrs av ändringar i budget och intresse från privata finansiärer kan betraktas som otryggt. 

Hur ser framtiden ut för MedTech?

Framtiden för MedTech ser lovande ut. Hälso- och sjukvårdens digitalisering, det ökade användandet av telemedicin och intresset för lösningar inom klinisk genetik är några faktorer som förväntas gynna branschen framöver. Under pandemin blomstrade till exempel marknaden för digitala vårdplattformar. Nyttjandet av dessa tjänster lär fortsätta som en del i samhällsutvecklingen.  
 

svenska medtech aktier

I storstäderna råder högt tryck på vårdanläggningarna. För att undkomma långa väntetider, men samtidigt få medicinsk rådgivning, förlitar sig många på onlinemöten. I glesbygd, där närmaste vårdcentral och sjukhus kan ligga flera timmar bort, är mötena ett sätt att tillgängliggöra vård över huvud taget.  

Sektorer relaterat till MedTech

Life science

Utgör den övergripande sektorn för områden med koppling till människan och dess hälsa. Bolag inom exempelvis medicin- och bioteknik faller således in i denna kategori. I dagsläget pågår flertalet samarbeten mellan akademi och näringsliv i syfte att göra Sverige till en ledande nation inom Life Science.

Biotech

Kan betraktas som ett tvärvetenskapligt område där tekniska produkter lanseras med hjälp av kunskaper om levande organismer. Vikten av biotekniska lösningar blev särskilt påtaglig i samband med Coronapandemin, där utvecklandet av vacciner bidrog kraftigt till att reducera virusets inverkan på samhällsekonomin. 

Läkemedel

Är en starkt bidragande orsak till att jordens befolkning numera lever längre än tidigare. Även om branschen karaktäriseras av höga R&D-kostnader finns det många aktiva bolag ute på marknaden, där flera av de största aktörerna har nordiska rötter.

Vård och omsorg

Demografiska förändringar har renderat i ett ökat globalt vårdbehov. Detta återspeglar sig i form av en växande marknad för privata vårdgivare. Fler aktörer som bistår med hälso- och sjukvård bidrar dessutom till en växande kundkrets för bolag som levererar olika former av medicinska produkter.     

Summering av texten om Medtech aktier

MedTech kan betraktas som ett delområde inom den omfattande hälsovårdssektorn. Genom sina tjänster och produkter som förbättrar och effektiviserar kliniska processer bidrar medicintekniska bolag till en mer avancerad vård och omsorg. Bolagen varierar i nisch och förekommer i olika storlekar på börser över hela världen. Bland de mest populära MedTech-aktierna på den svenska marknaden återfinns till exempel Getinge och Elekta. Globalt sett omsätts många aktier i amerikanska Medtronic. Precis som i andra branscher uppvisar aktier inom MedTech både för- och nackdelar. Sammantaget ser dock medicinteknikens framtid ljus ut och det finns således skäl till att tro på en positiv utveckling för många MedTech-bolag.

Vanliga frågor MedTech

Vad är MedTech?
Varför ska man investera i MedTech-aktier?
Vilka MedTech-bolag bevakar TradeVenue?
Vad är fördelarna med MedTech-aktier?
Vilka MedTech-aktier är populära?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.