Analys
14 Jun, 2022
analys Hoi Publishing

Analys Hoi Publishing

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Verksamhet

Hoi Publishing AB är Sveriges ledande hybridförlag. Med den unika Hoi-modellen kombinerar bolaget det bästa med traditionell förlagsverksamhet och egenutgivning där författarna bland annat är med och finansierar projekten. Hoi har en bred utgivning av litteratur för alla åldrar och ger årligen ut omkring 200 titlar.

Hoi-modellen

Hoi-modellen innebär en signifikant riskreducering vid bokutgivningen då en stor andel av intäkterna (ca 30% av omsättning) kommer från författarnas egna investeringar i projekten. Böckerna säljs både direkt via bolagets hemsida och från återförsäljare såsom boklådor, varuhus eller andra digitala återförsäljare. I bakgrunden av bokförsäljningen får bolaget även intäkter från lektörsläsningar.

Hoi-modellen kan summeras i nedanstående tre steg:

(1) Författaren erbjuds en lektörsläsning av sitt manusarbete för ca 3-7 tSEK (priset varierar beroende på antalet sidor och genre).

(2) Om bolaget anser att det finns potential i manusarbetet erbjuder de författaren att investera i ett utgivningspaket prissatt mellan 69 - 129 tSEK beroende på kommersiell gångbarhet. Utgivningspaketet innebär att Hoi åtar sig att producera och sälja fullängdsböcker i orginalslutförande med reservation för särskilda tillägg.

(3) Papperstrycket finansieras av räntefria lån från författaren som bolaget amorterar linjärt med att böckerna säljs av från varulagret.

Hoi-modellen är även väldigt attraktiv från ett författarperspektiv då de mot att bära en del av risken blir erbjudna betydligt högre royalties för varje såld bok (i jämförelse med författare som ger ut via traditionella förlag). Samtidigt får författaren bättre förutsättningar och incitament att påverka utgivningen och försäljningsarbetet. Med Hoi-modellen tar bolaget vara på det traditionella bokförlagets institutionella legitimitet och nätverk medan de verkar för en attraktiv gemenskap av författare präglad av långsiktiga relationer.

Marknad

Bokförsäljningen i Sverige omsatte 2021 ca 5 mdSEK med en CAGR om ca 5% för perioden 2016–2021. Även om pandemin inledningsvis pressat många av dem mindre lönsamma bokförlaget och framför allt egenutgivningen har allmänhetens efterfrågan på litteratur ökat kraftigt. Pandemin har även gett ytterligare skjuts till den internetbaserade bokhandeln, som numera uppgår till ca 50% av marknaden. Digitala abonnemangstjänster är det klarast växande segmentet som idag upptar ca 25% av marknaden.

hoi analys

Förlagsbranschen domineras av att ett fåtal bolag med Bonnierförlagen i toppen med ca 1 200 MSEK i omsättning följt av ett tiotal aktörer med omsättning mellan ca 400–100 MSEK. År 2019 behövdes det enbart en omsättning om strax 10 MSEK för att kvala in bland de 50 största förlagen. Med den omsättning Hoi hade då innebar det att Hoi var bland de 40 största förlagen i Sverige.

Motiv emission

Hoi avser att genomföra en nyemission för att bredda sin aktieägarbas i samband med noteringen på Nordic SME samt för att kunna finansiera tillväxten. Med en förbättrad egenfinansiering och ökad kännedom via notering har Hoi betydligt större förutsättningar att ta en större andel av en växande marknad.

Vid fulltecknat erbjudande kommer emissionslikviden uppgå till ca 17 MSEK efter kostnader. Av detta kommer 2 MSEK att användas för att amortera ett brygglån. Resterande medel avses främst användas för att stärka och bygga upp bolagets organisation. Detta inbegriper bland annat att addera och stärka nuvarande affärsområden vilket är de imprints som verksamheten bedrivs via. I dagsläget har bolaget fem imprints; Lusthuset, Kunskapshuset, Lilla Hoi, Hoi Audio samt det nyligen förvärvade Tallbergs Förlag. Hoi har sedan tidigare ett dotterbolag i Danmark, vilket översätter svensk litteratur till danska och vice versa.

Teckningskursen uppgår till 4,50 SEK per B-aktie vilket bygger på en pre-money värdering om ca 38 MSEK. Vid full teckning kommer aktieantalet att öka från 8,6 m till 13,1 m, vilket motsvarar en utspädning om 34%. Det finns utestående teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 28% av emissionslikviden

Teckningsperioden pågår mellan 8 juni - 20 juni 2022.

 

Snabbanalys Hoi Publishing: “Nytt kapitel på en marknad som är i en tillväxtfas”

Pandemin har gjort att intresset för att läsa oavsett om det är i tryckt form eller digitalt har växt mycket kraftigt. En trend som de flesta bedömare anser kommer att fortsätta även efter pandemin, där nya digitala hjälpmedel gör att det skrivna ordet når ut till många fler. Hoi har valt att positionera sig på en del av förlagsmarknaden som både växer snabbt och där de finansiella riskerna inte är lika stora som vid traditionell förlagsverksamhet. Genom att öppna upp för specialiseringar i värdekedjan har Hoi kunnat skala av den traditionella förlagsrollen och i stället komplettera den med ett väletablerat nätverk av samarbetspartner och författare-engagemang. Till följd av detta kan Hoi kan ge ut betydligt större volymer än sina jämnstora konkurrenter till dessutom betydlig lägre fasta kostnader. Samtidigt kan de konkurrera på en betydligt bredare marknad där de traditionella aktörerna måste vara mer selektiva. Detta då Hoi-modellen även tar höjd för mer nischade genre då uppdragsgivarens finansiering begränsar riskerna vid sämre försäljningsutfall för en titel.

Hoi Publishing analys

Hoi har under de senaste tio åren haft en blandad ekonomisk utveckling där en snabb tillväxt fram till 2018 inte resulterade i en begränsad lönsamhet. Det är dock att anmärka att mycket kapital under dessa år plöjts ner för att bygga företaget. Med de åtgärderna ser vi betydligt bättre förutsättningar att markant öka omsättningen i takt med att en bibehållen kostnadsstruktur på sikt bäddar för bättre marginaler. Det stärkta fundamentet för tillväxt kommer i huvudsak från det pågående digitaliseringsarbetet och de kommande investeringarna i basorganisationen för att öka utgivningskapaciteten. Injiceringen av nytt kapital kan därmed tillåta en aggressiv förvärvsledd expansion på en marknad med många potentiella förvärvskandidater. En sådan utveckling skulle addera en stor författarpool till en redan omfattande rättighetskatalog. Det nyligen inköpta Tallbergs Förlag AB utgör här en viktig pusselbit. Vi bedömer det som fullt realistiskt att inom detta segment växa med åtminstone 15% och samtidigt addera förvärv med motsvarande (där de fasta kostnaderna snabbt kan bantas). Med enbart tre heltidsanställda (resten är frilansmedarbetare) är de fasta kostnaderna i den nuvarande verksamheten mycket låg och ökad omsättning kan snabbt förbättra lönsamheten. Ökade råvarukostnader utgör kortsiktigt ett problem men är något som man delar med övriga branschen.

Med tanke på sin storlek och inriktning samt med möjlighet till en betydligt snabbare expansion än traditionella förlag är en värderingsjämförelse inte speciellt meningsfull. Men av denna framgår att framgångsrika och snabbväxande företag i branschen kan få mycket höga värderingar.

analys Hoi publishing

Hoi värderas före emissionen till 38 mSEK, vilket baserat på förra årets siffror motsvarar ett värde per försäljningskrona om ca 4x samt en EV/EBITDA om ca 18x. Nyemissionen ger för bolaget helt nya möjligheter att öka expansionstakten via bland annat förvärv.  Nedanstående graf visar på vad en uthållig expansion i spannet 15–40% skulle innebära för omsättningen och lönsamheten under en tvåårsperiod.

 Hoi Publishing ipo

Grafen visar på skalbarheten i företagets unika koncept vad gäller omsättningen och lönsamheten och därmed även värderingen. Vid en genomsnittlig expansion om ca 30% (vilket vi betraktar som fullt möjligt) under de närmaste två åren skulle värderingen baserat på värderingen efter genomförd nyemission uppgå till ca 3x per omsättningskrona samtidigt som vinstmarginalen når 8%. Med tanke på den bedömda tillväxten och den unika nischen bedömer vi detta som klart attraktivt. 

 

Ta del av teckningserbjudandet här

Läs Hoi Publishings investeringsmemorandum här

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.