Redaktionen
17 Oct, 2022

Utdelningsaktier & Utdelningsbolag | Diversifiera genom Dividend Sweden

Utdelningsaktier & Utdelningsbolag | Diversifiera genom Dividend Sweden

Aktieraketer är sällan synonymt med utdelningsbolag men guldägg är det med investmentföretag. Ett företag som fångar in båda dessa områden är utdelningsbolaget Dividend Sweden. Utöver att skapa långsiktigt aktieägarvärde med en givmild utdelningspolicy ger bolaget direkt exponering mot spännande tillväxtbolag. I detta inlägg tittar vi lite närmare på detta samt ämnet utdelningsbolag. Vi börjar med det sistnämnda.

Vad är utdelningsbolag?

Utdelningsbolag är aktiebolag som väljer att ge utdelning till sina aktieägare. Detta innebär att att varje aktie ger rätt till en viss summa kontanter som bolaget delar ut. Alla bolag ger inte utdelning och bland bolagen som ger utdelning kan beloppet skilja sig väsentligt. För att förknippas som ett utdelningsbolag brukar det krävas någon typ av kontinuerligt och beständighet, annars särskiljs inte bolaget från resten av marknaden. Ofta anges utdelningen i förhållande till aktiens värde där man då talar om direktavkastning

 

Direktavkastning = Utdelat belopp / Aktiekurs

Varför finns utdelningsbolag?

Utdelningar har egentligen ingen påverkar på bolagets värde utan påverkar endast bolagets balansräkning. När utdelningsbolaget delar ut finansiella medel krymper det egna kapitalet och likviditeten försämras. Att klara av att dela ut större belopp regelbundet är därför ofta ett styrkhetstecken. 

 

Om ett bolag inte ger någon utdelning är det ofta för att återinvestera dessa medel i verksamheten och öka värde på bolaget från nya investeringar (där dessa medel är nödvändiga i detta). 

 

Om en aktieägare vill ha utdelning, men aktien saknar utdelningspolicy, kan aktieägaren lika väl avyttra av ägarandelar. Utifrån ett aktieägarperspektiv spelar det därför ingen roll för ens egna kassaflöde om man äger ett vanligt aktiebolag eller utdelningsbolag, utan endast för den signalering som ett utdelningsbolag kan medföra. Detta är dock teoretiskt och det ska sägas att det kan finnas skattetekniska fördelar med att få utdelning eller sälja av ägarandelar, samt att transaktionskostnaderna kan variera.

Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning sker när ett aktiebolag delar ut aktier istället för kontanter. Exempel på aktieutdelning är när Kinnevik valde att börsintroducera sitt innehav i Zalando och delade ut aktierna i Zalando till sina aktieägare. Andra exempel på aktieutdelning är när Dividend Sweden genomför en ägarspridning och delar ut aktier till sina aktieägare. 

Vad är en ägarspridning?

En ägarspridning kallas även aktiespridning och innebär att ett företag sprider sina äganderätter. När detta sker så sprids aktierna ut över ännu fler aktieägare. Fördelen med en ägarspridning är att det tillkommer nytt kapital till verksamheten. Aktieägarspridning kan även vara en nödvändighet för bolag som vill introducera sina aktier på börsen. Ett av kraven för att vara ett noterat aktiebolag är nämligen att det finns ett visst antal aktieägare till bolaget. Utifrån det perspektivet är aktieägarpsridningar ett sätt att säkerställa detta. Med aktieägarspridning kommer också ökad kännedom då bolag uppmärksammas för en större skara intressenter.

Dividend Sweden aktieägarspridning

Dividend Sweden är ett bolag som bland flera finansieringslösningar erbjuder ägarspridningar. Detta innebär att Dividend Sweden ger aktieutdelningar till sina egna aktieägare som en kanal för aktieägarspridning. Utöver att addera till Dividend Swedens existerande kanal av kontant utdelning får deras aktieägare därmed indirekt tillgång till en källa av diversifiering. 

Hur bygger man en utdelningsportfölj?

För att bygga en utdelningsportfölj krävs det egentligen bara två saker, att köpa bolag med hög och uthållig direktavkastning, samt att återinvestera utdelningen för att få en ränta-på-ränta-effekt. En hög uthållig direktavkastning innebär att bolag ger en kontinuerlig och hälsosam (från bolagets perspektiv) utdelning av kapital som är proportionell till hur verksamheten växer. Exempel på bolag som många väljer att inkludera i sin utdelningsportfölj är PipsiCo Inc, Microsoft, Coca-Cola Co, Investor, Kinnevik, Castellum, FastPartner, JM, ABB med flera.

Genväg till att bygga sig en utdelningsportfölj 

För att snabbt bygga sig en utdelningsportfölj kan man sålla bland bolagen genom att filtrera på direktavkastningen. Man kan även ta rygg och inspiration från TradeVenues aktiebloggare där många av dessa väljer att investera i högutdelande bolag för att kunna leva på utdelningarna. Det sker i många fall under FIRE-formen (“Financially Independent Retire Early”). 

Dividend Sweden i utdelningsportföljen

Hur ska man då tänka kring Dividend Swedens utdelning? Om du bara sållar på direktavkastning finns det en risk att hemsidor som screenar aktier missar utdelningsbolaget Dividend Sweden. Detta då direktavkastningen sällan är justerad för aktieutdelningen. 

 

När du får en aktieutdelning från utdelningsbolaget Dividend Sweden är det upp till dig vad du vill göra med innehavet. Du kan välja att sälja av det utdelade bolaget direkt och återinvestera pengarna, eller så finner du det utdelade bolaget spännande och väljer att ta en lång position. Det är svårt att avgöra på förhand vilka potentiella guldägg och aktieraketer som delas ut. Oavsett ger det ett intressant komplement till resterande utdelningsportfölj.

 

utdelningsbolag dividend sweden

Aktier med högst direktavkastning

Aktierna med högst direktavkastning varierar hela tiden. Detta då direktavkastningen speglar förhållandet mellan utdelning och nuvarande aktiekurs. Som en följd av kvotej kan en aktie som tappat väldigt mycket i värde, men som haft en tidigare hög utdelning, få en väldigt hög direktavkastning. Av den anledningen kan det vara bra att ta en tänkare om aktierna med allra högst direktavkastning verkligen är de man ska köpa, och om man inte ska köpa en aktie med lite lägre direktavkastning istället. I en enkel screening kan bolagen med högst direktavkastning vara bolagen med de största problemen. Det kan också vara så att bolag som delar ut en extra utdelning (e.g., läs Julklapp till Consiliums aktieägare) får en väldigt hög direktavkastning ett år vilket inte riktigt speglar en långsiktigt uthållig utdelning.

 

Klicka här för att se när Avanza listar aktierna med högst direktavkastning

 

Preferensaktier är ofta aktier med hög direktavkastning. När företag emitterar preferensaktier är detta ett sätt att ta in kapital utan att påverka rösträtten (och således kontrollen). För att kompensera för detta tenderar preferensaktierna att ha en betydligt högre direktavkastning än vad vad motsvarande stamaktier har. Det är dock viktigt att vara medveten om preferensaktiernas villkor vilket kan inbegripa ett inlösenpris.

Vad är en utdelningsfälla?

En utdelningsfälla kan uppstå när en aktie med utdelning har tappat väldigt mycket i värde vilket gör att direktavkastningen blir skyhög. Värderingstappet sker för att bolaget har problem med sin verksamhet. Fällan uppstår därför att den höga direktavkastningen gör aktien attraktiv, men anledningen till varför den höga direktavkastningen uppstod är för att företaget går dåligt och de kanske inte ens kommer kunna ge en utdelning följande period. Alltså, om man köper aktien bara på grund av den höga direktavkastningen är risken hög att man köper ett företag som inom en snar framtid går i konkurs (eller bara tappar en substantiell del av sitt aktievärde).

Utdelningar i Dividend Sweden

Ett utdelningsbolag som utmärker sig från resten är Dividend Sweden som både ger utdelning i kontanter och utdelning i aktier, detta med en väldigt givmild utdelningskvot. Utdelningar är en del av Dividend Swedens affärsplan i att erbjuda finansieringslösningar till mindre bolag där de kan hjälpa till med ägarspridningar inför noteringsprocesser. På grund av detta kan utdelningsbolaget Dividend Sweden ett godtyckligt år 20XX ge både X mSEK i kontant utdelning samtidigt som de delar ut aktier i ett tiotal bolag till ett totalt värde om Y mSEK. 

 

aktieraket dividend sweden

Aktieutdelningar i utdelningsbolaget Dividend Sweden

Dividend Swedens utdelnings i aktier är en spännande komponent, men det försvårar jämförelse med övriga utdelningsbolag. Aktieutdelningarna (utdelningen av aktier) ger Dividend Swedens aktieägare innehav i både noterade och onoterade (något vilket är väldigt svårt att få exponering mot) men även god diversifiering och riskspridning i portföljen. Om du är aktieägare i Dividend Sweden under en ettårsperiod kan du räkna med att din aktieportfölj kan tillgodoräkna sig flertalet nya aktier, detta utan courtage eller egen investering, via Dividend Sweden. Dividend Sweden erbjuder således en attraktiv diversifiering i mindre bolag där de även agerar rådgivare.

 

När du räknar på värdet av Dividend Swedens utdelningar finns det många komponenter att ta i beaktning. För det första, när Dividend Swedens direktavkastning jämförs med andra utdelningsbolag är denna nödvändigtvis inte justerad för värdet av aktieutdelningarna utan bara kontanterna. För det andra, hur ska man räkna på värdet av aktieutdelningarna när man dels kan sälja aktierna direkt när de erhålls, dels behålla aktierna och uppleva en potentiell uppgång (eller nedgång). För det tredje, kan det inte finnas ett värde, utifrån ett diversifieringsperspektiv, att behålla dessa utdelade bolag som verkar inom väldigt olika industrier?

Historiska utdelningar i Dividend Sweden

Dividend Swedens affärsidé är att investera i mindre företag, såväl listade som olistad, och bistå med finansieringslösningar. Med den utgångspunkten verkar Dividend Sweden för att skapa långsiktig och kortsiktig avkastning till sina aktieägare från utdelningar. Historiskt sett har Dividend Sweden varit en riktig högutdelare och för att peka på en antal aktiekursmässigt lyckade aktieutdelningar har vi Attana, Sensec och Targeteveryone (numera SpectrumOne). Det går inte att på förhand veta vilka aktier som blir aktieraketer så sätt inte i systematik att sälja av aktieutdelningarna direkt. I den av oss publicerade analys på Dividend Swenden under sommaren 2022 menar vi att Medicortex och INBooks är två potentiella guldägg vars marknadsvärde överstiger dess bokförda värde. Dessa två skulle kunna utvecklas till två riktiga aktieraketer.

guldägg dividend sweden

Senaste analysen på utdelningsbolaget Dividend Sweden

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.