Emissioner
6 Mar, 2023
VibroSense Dynamics företrädesemission

VibroSense Dynamics företrädesemission 2023

Uppdaterad:
14 Mar, 2023

Hörseltest av huden - Ny ”Gold Standard” för identifiering av nervskador

Medicinteknikbolaget VibroSense Dynamics befinner sig i en pågående företrädesemission om cirka 17,4 MSEK för att möta den växande efterfrågan på deras diagnostiska instrument. Genom att utföra "hörseltest" på huden har företaget skapat en ny standard för att diagnostisera nervskador i fötter och händer. Efter att ha investerat ca 60 MSEK i produktutveckling sedan grundandet år 2005 och med en produkt redan på marknaden, har bolaget nu sitt sikte inställt på att erövra den internationella marknaden. Med en målbild om att uppnå en omsättning på 21 MSEK och ”break-even” inom kort öppnar VibroSense Dynamics företrädesemission upp för en spännande tid för sina aktieinvesterare.

Ett allvarligt kliniskt problem idag är att perifera nervskador ofta upptäcks alldeles för sent vilket kan leda till svåra skador i händer och fötter, särskilt för personer med diabetes där detta kan leda till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning. Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Under dessa premisser har VibroSense utvecklat en innovativ produkt med potential att omvälva marknaden och bli det främsta alternativet att ge stöd för diagnos av perifera skador. 

VibroSense Dynamics företrädesemission

Värdedrivare

Affärsmodell: stabil intäktsström och långsiktiga affärsrelationer

VibroSense Dynamics har en mycket attraktiv affärsmodell med en bruttomarginal på över 75% per instrument. Bolagets produkt, VibroSense Meter II (VSM), kan köpas eller hyras inom de tre affärssegmenten; diabetes, onkologi och företagshälsovård. Varje instrument faktureras till 145 000 SEK och en årlig licensavgift på 20 000 SEK tillkommer. Bolaget räknar med att återkommande intäkter, inklusive serviceavtal, kommer att utgöra cirka 25% av den totala årsintäkten under en femårsperiod. Eftersom bolaget erbjuder både hård- och mjukvara har de en attraktiv SaaS-komponent, vilket ger en stabil och förutsägbar intäktsström. VibroSense kan därtill förvänta sig att bygga mycket långsiktiga affärsrelationer på grund av det regelbundna behovet av undersökningar för deras slutkunder.

emission vibrosense dynamics

Stark och växande marknad

VibroSense Dynamics har utvecklat en högkvalitativ produkt på en växande marknad. Med en uppskattad marknadspotential enbart i nordvästra Europa på 4,5 miljarder SEK, där den växande diabetikerpatientpopulationen utgör en stor del, ser framtidsutsikterna för bolaget mycket positiva ut. Bolaget har en strategi för att etablera samarbeten med välrenommerade forskare/överläkare (KOLs - Key Opinion Leaders) och kliniker, för att i nästa skede använda dessa kliniker och KOLs som referenskunder och ”ambassadörer". Denna strategi har visat sig vara framgångsrik och möjliggör att bolaget kan expandera på ett kostnadseffektivt sätt. 

Nära kommersiellt genombrott

Med nytillkomna instrument på Nordisk marknad och nära lansering av Diabetes Foot Screening i Tyskland, där en ledande klinik utvärderar produkten och ytterligare en genomför en utvärdering, ser bolaget ut att kunna ta en stark position på den europeiska marknaden. Under den senaste månaden har VibroSense dessutom gjort betydande framsteg genom nära samarbeten med två ledande diabeteskliniker i Sverige och två välrenommerade kliniker i Tyskland. Dessa samarbeten har resulterat i Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalens (HDZ NRW) första order på VibroSense-instrument. Dessutom har företaget på kort tid mottagit positiv feedback från betydande kliniker och medicinska opinionsbildare i Tyskland. 

Parallellt med den goda utvecklingen i Tyskland har bolaget nyligen tecknat distributionsavtal med en stor kinesisk samarbetspartner (UMCARE) och erhållit en initial order värd 3,8 MEUR. Lansering av Diabetes Foot Screening i Kina är planerad till i början av 2024. Inträdet på den asiatiska marknaden förväntas öka intäkterna avsevärt.

Övergripande mål

VibroSense Dynamics har identifierat diabetes som det mest lovande indikationsområdet för VibroSense Meter® II. Bolaget kommer att lägga större fokus på diabetes under de kommande åren. Sverige, Tyskland och Kina är marknader med hög potential och efterfrågan på produkten. VibroSense har redan fått positiv respons och intresse på dessa marknader, vilket är viktigt för bolagets framgång. Som ett led i sin strategi har man kommunicerat följande affärsmål och finansiell målsättning.

VibroSense Dynamics emission
företrädesemission VibroSense Dynamics

Med VibroSense Dynamics starka forskningsbakgrund och banbrytande innovation, tillsammans med en förbättrad finansiell position, är bolaget en intressant aktie för investerare som vill vara med på en resa mot internationell framgång och tillväxt.

Företrädesemissionen i sammandrag

Villkor: Aktieägare i Vibrosense som var registrerade på avstämningsdagen den 24 februari 2023 har företrädesrätt att teckna B-aktier i företrädesemissionen, proportionerligt mot deras befintliga innehav. En befintlig A- eller B-aktie ger rätt till en teckningsrätt, medan fem teckningsrätter krävs för att teckna en B-aktie. Allmänheten har också rätt att teckna B-aktier i företrädesemissionen utan företrädesrätt.

Emissionslikvid före emissionskostnader: 17,4 MSEK.
Emissionskostnader: 2,8 MSEK.
Teckningsperiod: 28 februari - 14 mars 2023.
Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.
Garanti- och teckningsåtaganden: 75 procent.
Utspädningseffekt: ca 13,4 procent av rösterna och 16,7 procent av kapitalet.

Om VibroSense Dynamics

VibroSense Dynamics är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och säljer diagnostiska verktyg för att identifiera nervskador i fötter och händer. Bolaget är indelat i tre affärsområden: diabetes, onkologi och företagshälsovård. VibroSense Dynamics använder en patenterad teknologi som kallas MultiFrekvens Vibrametri, vilken bygger på över 40 års forskning vid Skånes Universitetssjukhus. Tekniken utnyttjar patientens förmåga att känna av vibrationer som appliceras på huden vid olika frekvenser. Processen går mycket snabbt och tar under 10 minuter att genomföra, vilket är en bråkdel av vad som krävs för nuvarande behandlingar. Utöver detta erbjuder VibroSense Dynamics också en tillhörande mjukvaruplattform med analytiska algoritmer.

Företagets största marknad är diabetesområdet, som förväntas öka kraftigt på grund av att antalet människor som lever med diabetes förväntas öka från 7% till cirka 10% till år 2045, motsvarande 464 miljoner respektive 700 miljoner människor. Detta innebär att det finns en stor bas av potentiellt återkommande slutkunder, speciellt eftersom Svenska Diabetesförbundet rekommenderar en medicinsk kontroll av fötterna en gång per år för sina medlemmar. Cirka två tredjedelar av de 450 000 svenskarna som lever med diabetes upplever problem med sina fötter, vilket ökar efterfrågan på VibroSense Dynamics teknologi. Utöver diabetespatienter finns det också en hög efterfrågan från patienter som genomgår cancerbehandlingar och personal som arbetar i miljöer med mycket vibration. Totalt uppskattar VibroSense Dynamics sin adresserbara marknad till cirka 500 miljoner människor.

Vanliga frågor om VibroSense Dynamics

Var är VibroSense Dynamics AB listad?
Var kan man läsa om VibroSense Dynamics företrädesemission 2023?
Vad är VibroSense Dynamics för bolag?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.