16 Jul, 2020

Fungerar Magic Formula i Sverige?

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om att jag funderar på att testa Magic Formula strategin med en riktig portfölj. Efter att ha läst boken "En liten bok som slår aktiemarknaden" av Joel Grenblatt har jag försökt att hitta uppsatser kring ämnet och funnit en del intressanta svenska uppsatser. Nedan länkar jag och citerar några av dem.

 

"Den Magiska Formeln: En studie om magiska formeln och effekterna av olika portföljstorlekar - 2020." Kanditat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik. 

"Huvudsyftet med studien är att analysera hur avkastningen sett ut de senaste 15 åren om man istället hade fokuserat större del av kapitalet i färre bolag än vad Greenblatts grundstrategi förespråkar. Ett delsyfte är också att analysera vad som händer med den ökade risken som medföljer när man minskar diversifieringen i portföljen för att se om den minskade diversifieringen kan motiveras av signifikant högre avkastning."

"Vår primära portfölj kommer bestå av mellan 5–7 aktier samtidigt beroende på ranking. Vi kommer även ha en portfölj bestående av 10 bolag och en med 20 bolag. Då vi vill att studien ska intressera även de som inte vill investera mycket tid i sitt sparande så kommer portföljen att uppdateras en gång per år. På grund av att bolagen ska hinna släppa sina årsredovisningar och att vår data ska vara så representativ som möjligt så kommer denna uppdatering ske i månadsskiftet mars/april varje år genom att man säljer de innehav som inte längre platsar den sista handelsdagen i mars och köper de nya bolagen som tagit plats på rankingen den första handelsdagen i april"

Bild från studien.
5-7 aktier 18% snitt/år 
10 aktier  15% snitt/år
20 aktier  13% snitt/år

 

 

 

"Momentumeffekten i kombination med Magic Formula Investing: En tillbakablickande studie på Nasdaq Stockholm och First North." Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen.

"Syftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att generera positiv abnormal avkastning genom att konstruera portföljer baserat på momentumeffekten och MFI på den svenska aktiemarknaden. Syftet är även att undersöka om det är möjligt att skapa ännu högre abnormal avkastning genom att kombinera momentumeffekten och MFI än vad som är möjligt med båda dessa strategier separat. Därmed konkretiseras följande frågeställning: Är det möjligt att generera positiv abnormal avkastning på Nasdaq Stockholm och First North genom att använda sig av en investeringsstrategi baserad på momentumeffekten, MFI, och dessa strategier i kombination med varandra?"

"Underlaget för datainsamlingen hämtas från samtliga svenska börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm samt First North under perioden 2005-2018. Anledningen till vald tidsperiod är dels för att undersöka aktuella data, samt huruvida modellernas avkastning är varaktig under en längre tidsperiod och under olika konjunkturcykler. För insamlandet av data används Thomson Reuters Datastream2 med undantag för räntan på svenska statsskuldväxlar vilket hämtas från Sveriges Riksbank. Det ursprungliga urvalet innehåller samtliga noterade bolag på Nasdaq Stockholm samt First North under den undersökta tidsperioden. Alla beräkningar utförs sedan i Microsoft Excel."

Totalavkastning 2005-2018, +534% SIXRX +269%

 

 

Magic Formula på den svenska aktiemarknaden: Kan en värdeinvesteringsstrategi generera abnormal avkastning på lång sikt?
Kanditat-uppsats från Uppsala universitet.
 

"Studiens syfte är att undersöka om Magic Formula av Joel Greenblatt kan generera en signifikant abnormal avkastning utvärderad med Fama & Frenchs trefaktormodell på den svenska marknaden då detta tidigare inte har gjorts. Således bidrar studiens empiriska bevis till den pågående forskningen gällande prissättningsmodeller, värdeinvestering och risk. Studien bidrar även till den akademiska debatten kring marknadens effektivitet och anomalier."

 

 

 

Det finns flera uppsatser inom ämnet och det går att läsa dessa via uppsatser.se

Jag kommer påbörja min Magic Formula portfölj 1 September och då får vi se om det verkligen slår index eller inte.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.