Rapportkommentar
24 Feb, 2023
Hoi Publishing rapportkommentar Q4 2022

Hoi Publishing rapportkommentar Q4 2022

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Hoi Publishing Q4 2022

Ökar omsättningen i en sämre marknad men högre kostnader tynger

Hoi Publishing avslutade året med en omsättning som steg med nästan 5% till 3,0 MSEK. Med tanke på att julhandeln för bokförlagsbranschen som helhet varit svagare än tidigare visar den positiva försäljningsutvecklingen att Hois unika koncept och samarbetsmodell klarar sig mycket bra även i en sämre marknad. Även avtalsvärdet av nya författaravtal (vilket är en viktig indikator på framtida försäljning) steg kraftigt under både Q3 och Q4 efter en dipp under det första halvåret då företagsledningen till följd av börsintroduktionen inte hade möjlighet till aktivt försäljningsarbete. Den positiva försäljningsutvecklingen under året klarar dock inte att kompensera för bolagets kraftiga kostnadsökning. Bolaget redovisade ett rörelseresultat för helåret på -3,3 MSEK (0,5) och i Q4 enskilt med -1,0 MSEK (0,0). Under året steg företagets kostnader med mer än 4 MSEK till 14,3 MSEK och respektive med 1,1 MSEK. Vi bedömer att ca hälften av denna kostnadsökning under året beror på extraordinära kostnader såsom börsnoteringen, nedskrivning av äldre boklager och konsultkostnader för att höja Hoi till en ny nivå både vad gäller administration och ekonomi. Men resten av kostnadsökningen är av mer permanent karaktär när Hoi nu skalar upp verksamheten framför allt avseende försäljning och marknadsavdelning. Den negativa resultatutvecklingen samt stora investeringar i ny bokutgivning under 2022 ledde till ett kraftigt negativt kassaflöde under året. Till följd av att den nyemission som genomfördes i samband med noteringen inte tecknades i sin helhet genomfördes en konvertibelemission om knappt 2 MSEK (10% ränta och 2 års löptid) vid årets slut. 

Bättre erbjudande än någonsin

Hoi går enligt vår mening in i 2023 med ett bättre erbjudande än någonsin. Bolaget har nu en bred utgivning av litteratur inom en mängd olika områden inklusive läromedel med också en växande och lönsam verksamhet i Danmark. Hoi-modellen lockar allt fler författare med det bästa av en traditionell förlagsverksamhet och egenutgivning. De tvingas visserligen själva vara med och finansiera delar av själva bokutgivningen (vilket begränsar den finansiella risken för Hoi) men ger samtidigt författarna en potentiellt mycket större del av resultatet. Dessutom kan Hoi genom intressebolaget Script46AB (äger 25% sedan september förra året) som enda förlag erbjuda författarna en systematisk utvärdering av möjligheterna att gå från bok till film. Även satsningen på Hoi Agency som arbetar aktivt med rättighetsförsäljning på internationell basis är ett viktigt tillskott för att attrahera intressanta författare. Att ett antal av förlagets författare tecknade en stor andel av ovan angivna konvertibellån visar enligt vår mening på det förtroende denna viktiga intressegrupp visar för företaget.

Utmanande 2023 väntar

Samtidigt som Hoi avsevärt har skalat upp verksamheten har kostnadskostymen såsom framgår av ovan svält avsevärt och intäktsbasen måste därför stiga relativt kraftigt för att kompensera för detta. Detta i ett ekonomiskt klimat i Sverige där privatkonsumtionen pressas. Med de positiva signalerna från Hoi inklusive utvecklingen av avtalsvärdet för nya författare har vi prognostiserat en 8% ökning av omsättningen, vilket är något lägre än vår tidigare bedömning. Detta kommer dock inte vara tillräckligt för att täcka den ökade kostnadsbasen som vi prognostiserar och vi räknar därför med att även innevarande år kommer att vara förlustbringande. Först år 2024 ser vi en möjlighet att verksamheten ska generera ett positivt kassaflöde men ett fortsatt negativt resultat. Detta innebär att vi prognostiserar att ytterligare kapitaltillskott behövs under 2023 för att föra verksamheten vidare. Med ett börsvärde på enbart 11 MSEK och räntebärande skulder på ca 5 MSEK vid utgången av 2022 borde förutsättningarna vara mycket goda att även på dagens riskaverta marknad kunna attrahera kapital.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.