Analys
13 Mar, 2023
Absolicon analys

Absolicon analys inför företrädesemission

Uppdaterad:
19 Sep, 2023

Om Absolicon

Det finns två olika sätt att ta vara på energi från solen: antingen genom solceller som omvandlar solens strålar till elektricitet, eller genom solfångare som omvandlar solen ljus och värme till hetvatten och ånga. Absolicon arbetar med solvärme för industriella processer och arbetar både med solfångarna och med robotiserade produktionslinor för massproduktion av solfångare. Inom bägge områdena har bolaget en mycket stark position med sin teknik, vilket ger unika möjligheter inom ett starkt växande område.

analys absolicon

Absolicon T160 & T200

Absolicon T160 är en solfångare som kan koncentrera solljuset och generera värme och ånga upp till 160 grader Celsius. Solfångaren har testats av ett flertal företag och har en optisk verkningsgrad på över 76%, vilket innebär att 76% av solljuset som träffar solfångarens yta omvandlas till värme. Absolicon T160 är den första solföljande solfångaren med parabolisk form som har blivit certifierad enligt den europeiska standarden Solar Keymark. För att ett solvärmesystem ska fungera krävs det inte bara en solfångare utan också mekanik för uppställning och solföljning, ett styrsystem baserat på Siemens S7 PLC, rördragning och en solcentral som integrerar  värme eller ånga i industriella processer eller fjärrvärmenät. Absolicon har installerat ett flertal solvärmesystem och arbetar aktivt för att undvika problemen som uppstår när solvärmeimplementeras i stor skala. Vidare har bolaget utvecklat en automatiserad produktionslinje för att massproducera T160. Produktionslinjen använder två sexaxliga robotar och en automatiserad limningsprocess för att tillverka ett solfångartråg som matas ut var sjätte minut. I centrum av solfångaren monteras ett svart mottagarrör som absorberar allt synligt solljus men som inte släpper ifrån sig någon värmestrålning.

absolicon analys

Bolaget har även lanserat en solfångare (T200) med liknande egenskaper där  skillnaden ligger i värmekapacitet. T200 har möjlighet att producera värme och ånga upp till 200 grader. Beroende på kundens behov kan man därmed installera och anpassa produkten. Bryggerier (vilka är en viktig potentiell kundgrupp) är till exempel inte i behov av mer än 160 grader medan andra industrier kräver högre temperaturer. I dessa fall är ofta T200 fördelaktigare.

Marknad

Det internationella energiorganet IRENA pekar på att det behövs 1200 miljoner kvadratmeter av solfångare för att nå klimatmålen, vilket motsvarar ett värde om 3000 miljarder kronor. Ett genombrott för industriell solvärme står för dörren och där har Absolicon med sin teknik en viktig roll att fylla. Livsmedelsproduktion är en bransch, som har gått i täten för att ställa om med högt ställda klimatmål, där Absolicon haft framgångar. En solfångare-anläggning har installerats vid Carlsbergs anläggning i Grekland och beräknas vara i full drift under året. Även det italienska bryggeriet Peroni är i färd med att slutföra installation av solfångare från Absolicon.

I december 2022 signerades två avtal om försäljning av produktionslinor. I bägge fallen avses leveransen ske under året med produktionsstart av solfångarna under 2024. Det är dels fråga om en schweizisk kund som ska sätta upp produktion i Egypten och dels en kanadensisk kund som har fokus på den nordamerikanska marknaden. Totalt uppskattat värde av dessa affärer är 86 MSEK. Dessa affärer är enligt vår mening ett kvitto på att bolagets teknik fungerar och stora kunder är beredda att göra investeringar i den. Till det ska läggas att vid full produktion för en produktionslina räknar vi enligt vår bedömning att bolaget årligen kan sälja material för 30-40 MSEK årligen och kan uppbära licensintäkter uppgående till 10% av försäljningspriset.

Processen för att köpa en produktionslina tar 1-3 år. Produktionslinan i Egypten tog 11 månader och i Kanada tog 14 månader. Vid utgången av 2020 hade Absolicon 16 ramavtal om förvärv av produktionslinor tecknade där 7 företag var i sådant stadium att de kunde köpa produktionslina under 2023. Vi räknar med att ett flertal av dessa avtal kommer att resultera i order av motsvarande karaktär som ovanstående.

absolicon analys emission

Absolicon har vidare skrivit avtal med flera multinationella livsmedelsbolag som Anhauser-Busch InBev, Pepsico, och ABI om pilotinstallationer och betalda förstudier. De senare genererar inga större intäkter men skapar förutsättningar för framtida försäljning. 

Om Absolicons företrädesemission

Absolicon genomför för närvarande en företrädesemission, som till ca hälften avses användas för marknadsföring och försäljning. Övriga medel ska användas för pilotinstallationer hos multinationella företag samt forskning och utveckling.  Vid full teckning kommer Absolicon tillföras 120 MSEK före emissionskostnader. Av dessa 120 MSEK är 20 MSEK garanterade av Joakim Byström och Olle Olsson. Ovan nämnda order och förväntningar om flera större order kommer att ställa stora krav på ökat rörelsekapital. Även om emissionen enbart skulle tecknas av garanterna är styrelsens bedömning att bolaget kommer att klara de finansiella behoven under de närmaste 12 månaderna.  En lyckad emission skulle dock klart öka bolagets möjligheter att öka satsningarna på marknadsföring och försäljning.

Vid ingången av Q1 2023 hade Absolicon en kassa om ca 26 MSEK och inga finansiella skulder. Vid full teckning av emissionen stärks denna med ytterligare 115 MSEK efter kostnader. Detta gör att bolaget skulle få en kassa på ca 140 MSEK. 

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Villkor: För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare två
  (2) teckningsrätt.
 • Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 • Emissionsbelopp: 120 MSEK.
 • Nettolikvid: 115 MSEK.
 • Teckningskurs: 90 SEK per aktie.
 • Antal aktier före erbjudandet: 3 334 305
 • Antalet aktier efter erbjudandet: 4 668 027
 • Utspädningseffekt: 28,6 procent
 • Garanti- och teckningsåtaganden: 20 MSEK (17%)
 • Teckningsperiod: 23 februari - 20 mars 2023

Absolicon, som för närvarande är noterat på Spotlight har annonserat att företaget år 2024 ska vara redo för att ansöka om en notering på Stockholmsbörsen.

Prognos Absolicon

Absolicon omsatte 2022 strax över 4 MSEK. Därför är försäljningen av ovanstående två produktionslinor om 86 MSEK ett styrkebesked och bådar gott inför framtiden. Bolagets prognos är att redan i år omsätta 100 MSEK och att intäkterna från produktionslinorna inklusive material till solfångarna ska generera ett positivt kassaflöde.  Vad gäller omsättningsprognosen framstår den med tanke på erhållna orders som fullt möjlig att nå. Vi har i vår prognos kommit fram till en omsättning inklusive övriga intäkter till följd av genomförda förstudier med mera om drygt 110 MSEK. Med av oss antagna bruttomarginaler om ca 50% på en produktionslina och ca 30% på materialförsäljning skulle bolaget enligt vår prognos generera ett positivt EBITDA. Till följd av ökade avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader kommer dock rörelseresultatet vara fortsatt negativt. Med ett antagande om tre försålda och levererade linor under 2024 (försäljningspris ca 40 MSEK), en ökad materialförsäljning och licensintäkter samt samma marginalåtaganden kommer omsättningen inklusive licensintäkter att nå 160 MSEK.  Detta skulle också leda till en rörelsemarginal efter avskrivningar om över 10% och ett rörelseresultat på närmare 18 MSEK. Denna utveckling förutsätter dock att emissionen blir fulltecknad och att företaget kan satsa med full kraft på försäljning. Vi har i vår prognos för 2025 med samma antaganden som tidigare men antagit att fyra produktionslinor levereras och att produktionslinorna (installerade under 2023 och 2024) når sin fulla kapacitet. Denna prognos får dock mer betraktas som ett scenario som visar hur snabbt ett bolag av Absolicons typ kan vända stora förluster till dess motsats.

(MSEK)HistorikCAGR        Prognos 
 2021(`19-`21)20222023E2024E2025E
Omsättning2,711%4,2101,6146,7187,0
% tillväxt36%nm56%nm31%22%
Övriga intäkter2,2 3,210,013,016,0
Aktiverat arbete7,4 30,834,037,040,0
Summa intäkter12,3 38,4145,6196,7243,0
Rörelsekostnader f avskr52,2 99,7144,0168,0201,0
EBITDA-39,9N/A-61,31,628,742,0
% marginalneg.-neg.2%34%42%
Av- och nedskrivningar3,6 4,57,511,015,0
EBIT-43,5N/A-65,9-5,917,727,0
% marginalneg.-neg.1%17%21%
EV/S (före emission)101,5 65,32,71,91,5
EV/S (efter emission)103,7 66,72,81,91,5

Värdering

 Före emissionEfter emission
Aktuell aktiekurs (SEK)9090
Antal aktier (st)3 334 305 4 668 027
Börsvärde (MSEK)300420
Kassa (MSEK)26140
Enterprise Value (MSEK)274280

Värdering

 2023E2024E2025E
    
EV/Sales2,51,81,4
EV/EBITDAnm9,86,7
P/Enm2416

Absolicon är ett förhoppningsbolag, där utvecklingen tagit längre tid än de flesta beräknat. Utvecklingen under 2022 med kraftigt ökat intresse för energibesparingar har dock ökat intresset markant för Absolicons teknik, vilket de två stora orders företaget fått visar. Prognosen för 2023 känns mot den anledningen som förhållandevis säker. Med nuvarande börskurs och efter emission innebär det enligt vår prognos en värdering av EV/Sales på 2,5x och ett positivt kassaflöde redan under 2023. Även om prognoserna för 2024 och framför allt 2025 måste betraktas med betydligt större osäkerhet framstår värderingen som mycket låg speciellt i relation till det stora antalet bolag i energibesparingssektorn med obefintlig försäljning och lägre teknikhöjd och därmed marginaler.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.