Bolagsrapporter
22 Feb, 2024

Bokslutskommuniké december 2023

Uppdaterad:
22 Feb, 2024

1 oktober - 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till -1,3 (2,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,3 (-3,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -5,3 (-3,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,05) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 0,77 (0,97) SEK

 1 oktober 2022 - 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,0 (27,2) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,3 (5,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -6,3 (4,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,07) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Avtal tecknades med eBlitz Group AB om att förvärva en portfölj av aktier, betalning skulle ske genom att genomföra en riktad emission i Dividend Sweden. Affären var villkorad av att stämman röstade igenom affären.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Stämman valde att rösta nej till att genomföra den riktade emissionen till de föreslagna villkoren efter att styrelsen valt att ej längre stödja förslaget, på grund av ny information kring portföljen.
 • Inbooks AB och Learning 2 Sleep L2S AB försattes båda i konkurs under januari 2024, vilket tagits upp till fullo i december och påverkade därmed resultatet negativt med ca 4,7 MSEK i rapportperioden.

   

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024, kl 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.