Analys
31 Mar, 2022

INBooks » Snabbanalys inför INBooks Emission

INBooks analys

Snabbanalys INBooks Emission

Marknaden för digitala bokföringssystem är som marknadsledande Fortnox visat mycket het. INBooks även det med rötter i Växjö är ett av de bolag som vill vara med och ta en del av kakan i denna expansiva bransch. Sedan starten 2019 har stora resurser lagts ned på att skapa marknadens mest lättanvända bokföringssystem dels för småföretagare med ringa bokföringskunskap och dels för revisionsbyråer som medger att dessa kan ägna sig åt mer kvalificerade tjänster med högre marginaler. För INBooks gäller det nu att kapitalisera på sina unika produkter och stora resurser kommer nu att satsas på marknadsföring.

 

Läs mer om INBooks emission

Ta del av INBooks teckningserbjudande 

 Informationsfolder

 Prospekt
 

INBooks verksamhet

INBooks är ett SaaS-bolag som har utvecklat mycket användarvänliga digitala bokförings- och affärssystem som tillhandahålls via en prenumerationsmodell. De två kundsegment som INBooks riktar in sig på är småföretagare med upp till fem anställda samt redovisningsbyråer.

För det förstnämnda segmentet erbjuder INBooks en heltäckande bokföringslösning tillsammans med värdeadderande moduler. Och med sin användarvänlighet vänder man sig till företag där bokföringskunskapen är låg.

För redovisningsbyråerna används INBooks produkt som ett stödsystem för att strömlinjeforma de administrativa funktionerna och ge redovisningskonsulten möjligheter att prioritera de mer värdeskapande momenten i bolagsstyrningen.

INBooks ledning- och styrelsenivå utmärks av omfattande erfarenheter inom IT-sektorn från seniora befattningar. Mikael Folkesson, VD, blev tillsatt 2019 och kommer senast från ledningsnivån i Fortnox. Mikael är en av bolagets större enskilda investerar och kommer vara viktig komponent för bolaget fortsätta värdeskapande med sin insyn i marknaden och dess konkurrenter. Vidare signalerar utbredda teckningspositioner och aktieinnehav om ett långsiktigt engagemang från ledande befattningshavare.

Marknaden för den typ av bokförings- och stödsystem som INBook har utvecklar har fått ett kraftigt uppsving de senaste åren och har snarast påverkats positivt av pandemin. Av de ca 1,2 miljoner aktiva svenska företagen förra året utgör INBooks målgrupp – vad avser storlek på bolagen - botten av pyramiden vilket motsvarar potentiellt 90% av aktörerna. Av dessa 1,2 miljoner företag är ca 75% definierade som enmansföretag och ca 20% mikroföretagare. INBooks har därmed goda förutsättningar att kapitalisera på en stor del av denna växande marknad genom att prioritera företag som befinner sig i ett tidigt skede för att sedan skala upp tjänsteerbjudandet och marginalerna. Redovisningsbyråerna följer trenden i näringslivet och det har i snitt tillkommit ca 600 aktörer netto årligen sedan 2010.

INBooks snabbanalys

Analys INBooks

 

Föreslagen nyemission

Styrelsen i INBooks har beslutat om att genomföra en nyemission för att stärka sitt rörelsekapital. En framgångsrik emission innebär att bolaget bedöms kunna fortsätta den snabba expansionen de kommande 12 månaderna. Emissionslikviden kommer främst användas till satsningar inom försäljningsarbetet. Vi har prognostiserat att ca 27 MSEK används till det. Resterande är för att vidareutveckla och bredda de molnbaserade modulerna. Teckningserbjudandet görs tillgängligt för allmänheten med syftet att sprida aktieägandet vilket kommer underlätta vid den planerade ansökan om notering till NGM Nordic SME under Q2 2022.

INBooks enskild största investerare är Astorunite Stock Ledger AB, AB Svenska Värden 1915 och Dividend Sweden AB som innehar ca 30%, 21% respektive 8% av aktie- och röstkapitalet. Resterande 40% av aktiekapitalet är spritt på de ca 6 800 st som har blivit tilldelade aktierna i utdelning från INBooks större aktieägare.

Vid fulltecknad nyemission tillförs INBooks en emissionslikvid om ca 23,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer detta att resultera i ytterligare likvida medel om ca 36,4 MSEK (netto) givet en aktiekurs om 0,8 SEK. 

INBooks pre-money värdering uppgår till ca 106 MSEK, vilket motsvarar ett värde om ca 0,8 SEK per aktie. Värderingen och därmed prissättningen av teckningserbjudandet kan ställas i relation till INBooks senaste nyemission juni 2021 som skedde till kursen 0,6 SEK. Erbjudandet är via utestående teckningsförbindelser garanterat till ca 90% av emissionslikviden. Bakom garantiåtagandet står Dividend Sweden och Crafoord Capital Partners med 7 MSEK respektive 12,8 MSEK. De icke säkerställda teckningsförbindelserna uppgår till 4,1 MSEK och är utställda av övriga storägare i INBooks samt personer i ledande ställning.

Teckningserbjudandet i INBooks omfattar ett maximum om 33 000 000 units där respektive unit består av:

→ En (1) aktie

→ En (1) teckningsoption av serie TO1

→ En (1) teckningsoption av serie TO2

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt, och ger innehavaren rätt att teckna ytterligare två aktier, en (1) under hösten 2022 och en (1) under våren 2023 (se specifikationen nedan). 

Sammantaget innebär teckningserbjudandet att INBooks nyemission samt teckningsoptioner som högst kan resultera i en ökning av antalet aktier om 3 x 33 000 000 = 99 000 000 under det kommande året. Idag uppgår bolagets aktiekapital till ca 3,3 miljoner fördelat på ca 132,3 miljoner aktier. Utspädningseffekten vid en fullteckning av nyemissionen samt ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar ca 42%.

Framtid och prognos för INBooks

INBooks har sedan 2019 på ett imponerande sätt etablerat samarbeten och fått till stånd produktintegrering med en rad ledande banker och myndigheter. Under samma period har personalstyrkan ökat kraftigt och bara under förra året fördubblades den i förhållande till motsvarande period förra året och uppgår nu till 19 anställda.

Intäkterna i verksamheten är ännu blygsamma och uppgick under år 2021 till ca 0,3 MSEK. Samtidigt som INBooks satsat stort inför framtiden med stora nedlagda utvecklingskostnader och betydligt större personalkostnader. Räkenskapsåret 2021 redovisade därför bolaget en förlust om nästan 17 MSEK där dessutom nästan 7 MSEK av utvecklingskostnaderna hade aktiverats.

Med den ökade marknadsföring som den planerade nyemissionen ger möjlighet till bedömer vi att det finns betydande möjligheter att avsevärt höja intäkterna. Vi har i nedanstående matris gjort olika bedömningar av effekterna av framtida potentiell marknadsföring. Matrisen speglar den inre produkten från förväntad räckvidd och omvandlingsfrekvens på försäljningssatsningarna, givet för industrin genomsnittliga CTA-nivåer vid digital marknadsföring utan att beakta möjliga synergier mellan verksamhetsgrenarna. Antalet aktörer och estimerad omsättning är proportionell mot den polade mängden av redovisningsbyråer och småföretagare viktade för INBooks Företags och INBooks Flows prisbild.

INBooks nyemission

Om vi utgår från att varje marknadsföringskrona ger en ROI på i snitt 2.98% i årliga intäkter - motsvarande CAGR om ca 160% - skulle det redan år 2023 innebära att INBooks har ca 2 MSEK i intäkter till en justerad P/S om ca 76 x. Med tanke på de relativt openetrerade segment som INBooks valt att rikta in sig på och den konkurrenskraftiga produkten bedömer vi att det är en rimlig prognos. Att bolag i branschen såsom Bokio och Dooer nyligen sålts till Visma med en indikerad värdering kring 70-90 x försäljningen - trots stora förluster- visar på värderingarna i branschen.

Skulle INBooks lyckas med den av oss prognostiserade intäktsökningen och intresset från större aktörer att positionera sig på denna expansiva marknad kvarstår framstår ovanstående teckningserbjudande som mycket intressant.

 

INBooks aktie

INBooks aktie

INBooks aktie

Klicka här för att läsa mer om INBooks verksamhet

Se när INBooks presenteras i Investerarmötet-Live med Aktiespararens Gösta Carlberg & Stock Magazines Joanna Törngren

Varför investera i INBooks? Se klippet här

Kort om INBooks
Ordförande: Per Gunnarsson
VD: Mikael Folkesson
CFO: Cornelia Svangård

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”emissions-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.