Press
9 Apr, 2024

Kommuniké från årsstämma 9 april 2024

Uppdaterad:
9 Apr, 2024

Årsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 9 april 2024 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Årsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 9 april 2024 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret oktober 2022 - december 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelse omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Jacob Dalborg som styrelseordförande och som ledamöter Tobias Berglund, Arne Nabseth och Bo Lindén. Till revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Johan Kaijser.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter som ej är arvoderad av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.