Analys
29 Jan, 2023
aktieanalys bonzun

Bonzun analys inför företrädesemission 2023

Uppdaterad:
17 Feb, 2023

Om Bonzun

Bonzun är ett prisvinnande teknikbolag inom området för DtX (eng. “Digital Therapeutics”), som utvecklar och säljer evidensbaserade digitala hjälpmedel för att motverka stress och infertilitet. Detta sker via dotterbolagen Bonzun Evolve respektive Bonzun IVF.  

Bonzun Evolve

Bonzun Evolve är ett digitalt program för stresshantering och självledarskap utvecklat i samarbete med ledande stressforskare från Karolinska Institutet. Tjänsteplattformen är baserad på ACT-terapi (eng. “Acceptance and Commitment Therapy”) vilket kan jämföras med en vidareutveckling av traditionell KBT. Programmet marknadsförs främst mot B2B och medelstora bolag men finns även tillgänglig för B2C. Vid utgången av Q3 2022 uppgick antalet sålda licenser till ca 600 fördelat över ett tiotal storföretag och institutioner. Licensen debiteras för en engångskostnad om 2 300 SEK. Sedan Bonzun Evolve godkändes av Försäkringskassan som ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan kunden ansöka om statliga bidrag för att finansiera upp till 50 procent av licensavgiften.  

Bonzun IVF

Mobilapplikationen Bonzun IVF är ett digitalt patientstöd för att bidra till en framgångsrik IVF-behandling och undvika ohälsosam stress. IVF-behandlingar är en psykiskt påfrestande process där forskning visar att trots att bara ca en tredjedel av alla behandlingar lyckas på första försöket väljer majoriteten (⅔) att hoppa av och inte gå vidare med ytterligare befruktningsförsök. Användarkostnaden för appen är marginell sett till priset för en enstaka IVF-behandling som uppgår till ca 35-40 TSEK i Sverige eller ca 50-100 TSEK i övriga Europa. Från bolagets egna studier framgår att patienter som använder appen är ca 20 procent av dessa mer benägna att försöka med en ytterligare IVF-cykel än genomsnittet. Detta visar på att appen kan reducera den mentala påfrestningen och är ett säljargument för fertilitetskliniker att rekommendera appen. Appen är ensam om att ha mottagit godkännande av WHO samt är CE-märkt.  

Appen står på ett flertal potentiella intäktsben. För B2C-segmentet erbjuds Bonzun-IVF över en “freemium”-strategi i appbutiker, där man har fått mycket goda recensioner. Bolaget säljer även reklamyta i appen. Vad avser B2B riktar sig bolaget till fertilitetskliniker, antingen som direkta återförsäljare eller genom white-label-lösningar. Vid utgången av Q3 2022 hade IVF-appen ca 23 000 registrerade användare.

Kou Dai Yun Yu

Kou Dai Yun Yu är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Bonzun som erbjuder en virtuell barnmorska för havande kvinnor på den kinesiska marknaden. Mobilappen är internationellt lovordad, bland annat av WHO, Innovation Against Poverty by Sida och Digital Health App by Bayer för att nämna ett fåtal. Verksamhetsdelen kommer inte att tillföras några resurser i närtid men skänker koncernen en stor global uppmärksamhet samt bedöms kunna hålla framtida försäljningskanaler till Kina öppna för övrig verksamhet i framtiden. Dotterbolaget vars app laddats ner 2-3 miljoner gånger med användare i över 95 länder utgör ett gott exempel på den “know how” och kompetens som finns inom koncernen och detta område. 

aktieanalys bonzun ab

Om Bonzuns emission

Bonzun genomför den pågående företrädesemission för att öka kassan inför den uppskalningsfas som bolaget står inför. Produktportföljen bedöms som färdigutvecklad och huvuddelen av det nya kapitalet ska användas för att utöka säljinsatserna samt säkerställa leveransen av två omfattande ram- och samarbetsavtal, som ingåtts med Trygghetsrådet respektive Wordapp B.V. (patientstöd vid hårtransplantationer).

Vid utgången av Q3 2022 hade bolaget en kassabehållning på ca 0,7 MSEK tillsammans med kortfristiga fordringar om 1,5 MSEK, som förväntas flyta in under de närmaste sex månaderna. Mot detta ska ställas kontanta förskott från Wordapp avseende apputveckling och marknadsföring om ca 2,7 MSEK. Givet full nyttjandegrad i emissionen tillförs bolaget ca 8,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och kvittning. Av nedanstående sammandrag framgår vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 i erbjudandet, som högst kan komma att tillföra bolaget ytterligare 8,1 - 9,6 MSEK (beroende på tidpunkten då dessa optioner inlöses). Vi bedömer att dessa medel kommer vara tillräckliga för att säkerställa bolagets kapitalbehov under kommande verksamhetsår.

Bolaget har en utestående teckningsserie (TO1) från fjolårets företrädesemission vars sista tidpunkt för inlösen är under perioden 22 februari till 8 mars 2023. Då köpoptionen befinner sig “out-of-the-money”, och bedöms fortsätta vara det framöver (lägsta inlösen uppgår till 2,50 SEK), är detta inget som vi inte förväntar oss ge något tillskott till kassan.

Den historiska förlusttakten uppgår till ca 2,5 MSEK per kvartal men med hänsyn till den av oss förväntade utvecklingen kommer det kvartalsmässiga behovet av kapital halveras. Detta skulle i sådana fall, tillsammans med tillförda likvida medel ge utrymme för en långsammare omsättningsutveckling än beräknat. Utvecklingen av Bonzun IVF och Bonzun Evolve till två färdiga slutprodukter har sammanlagt krävt investeringar om ca 20 MSEK respektive 30 MSEK.  

Bonzuns företrädesemissionen i sammandrag

  • Emissionsbelopp före avdrag för emissionskostnader och kvittning: 15,1 MSEK
  • Emissionskostnader: 3,5 MSEK
  • Villkor: För varje en (1) befintlig aktie i Bonzun får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger rätt att teckna femton (15) nya Units i Bonzun.
  • Teckningskurs: 0,25 SEK per Unit motsvarande 0,25 SEK per aktie där vidhängande teckningsoption av serie TO2 erhålls vederlagsfritt.
  • Teckningsperiod: 20 januari – 3 februari 2023.
  • Garanti- och teckningsåtaganden: ca 70 procent.
  • Utspädningseffekt: ca 68 procent.

Teckningsoptionsserie TO2*

Inlösensperioder 1#: 1 maj - 31 maj 2023.
Inlösenpris: 0,275 SEK per aktie.

Inlösensperioder 2#: 1 augusti - 31 augusti.
Inlösenpris: 0,300 SEK per aktie.

Inlösensperioder 3#: 1 november - 30 november 2023.
Inlösenpris: 0,325 SEK per aktie.

* Optionsinnehavare har rätt att för tre (3) innehavda teckningsoptioner av serie TO2 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tre separata utnyttjandefönster. Om samtliga teckningsoptioner aktiveras motsvarar detta en ytterligare utspädning på ca 19 procent.  

Snabbanalys Bonzun: “Vind i seglen kommande år”

Goda erfarenheter på snabbväxande marknad

Botemedel mot psykiska ohälsa och infertilitet är två snabbt växande marknader. Med digitaliseringens hjälp skapar det mycket intressanta områden för Bonzuns produktportfölj. Av marknadsutbudet är självhjälpsverktyg och framför allt appar de områden där marknadskännare spår störst tillväxt framgent. Bonzun - med en färgstark serieentreprenör som ledare - har redan gjort en liknande resa med den första digitala barnmorskan på den kinesiska marknaden. Vi bedömer därför att bolaget har nödvändig kompetens för att lyckas även inom detta närbesläktade område. Bolaget befinner sig fortfarande i något av en uppstartsfas men är enligt vår bedömning nära ett kommersiellt genombrott.

Bonzun Evolve accelererar

Avseende Bonzun Evolves stressprogram har bolaget nyligen ingått ett ramavtal med Trygghetsrådet efter två lyckade pilotprojekt som löpt under året. Av de 1,1 miljoner tjänstemän, som är anslutna till organisationen via sina arbetsgivare, hade erbjudandet kunnat bli aktuell för ca 9 400 personer (23 000). Detta skulle motsvara en potentiell omsättning motsvarande ca 22 MSEK med nuvarande licensdebitering. Arbetet med att minska mängden sjukskrivningar på kommunal nivå ökar också successivt, vilket har möjliggjort de inledda pilotprojekten med Essunga och Jokkmokk. Vi bedömer dessutom att bolaget ännu inte kunnat tillgodogöra sig effekterna av Försäkringskassans beslut att subventionerna tjänsten från och med Q2 2022.

Skalbar affärsmodell på global marknad

För Bonzun IVF-appen kan bolaget redovisa en ökning av antalet prenumeranter med ca 90% under perioden Q1-Q3 2022. Tillväxten är visserligen till stor del ett resultat av förflyttade betalväggar och reducerade avgifter i appen men belyser likväl hur betydelsefulla mindre förändringar i appen kan vara för omsättningen och antalet användare. Förändringen av appens funktioner är nödvändigt för att optimera konverteringen av icke-betalande till betalande kunder och indikerar hur mindre nudging (ändringar i köpresan i appen) kan påverka betalningsviljan hos olika kundgrupper. Då Bonzun IVF:s apperbjudande täcker in sex olika majoritetsspråk och alltså medger en bred marknadspenetration är behovet av konverteringsgrad samt betalningsvilja begränsat för att nå framgång. 

Finansiell översikt Bonzun

Bonzun har sedan sin notering på First North (genom det omvända förvärvet av Papilly) i oktober 2021 utifrån den negativa kursutvecklingen misslyckats med att klara marknadens förväntningar. Kurstappet om ca 75 procent ska dock ses i ljuset av den omvärdering som skett under 2022 av bolag med mycket intressanta projekt och framtidsplaner men som saknar positivt kassaflöde. Året har varit utmanande även för betydligt större aktörer inom området för digital hälsa, där bland annat Babylon Health rasat med över 90% senaste året.  

Omsättningen för Bonzuns senaste tolv rullande månader är blygsam (ca 0,9 MSEK) och är i huvudsak relaterat till pilotprojekten. Detta täcker på långa vägar inte rörelsekostnaderna om 7,8 MSEK, vilka är belastade stora kostnader för produktutvecklingen. En betydande ökning av omsättningen är därför nödvändig. 

Prognos Bonzun

Pågående företrädesemission kan enligt vår bedömning bli den sista pusselbiten för att Bonzun ska få sitt kommersiella genombrott. Till följd av svårigheterna att lägga en prognos för mindre utvecklingsbolag har vi valt att bygga vår prognos utifrån några antaganden baserade på ett optimistiskt och ett pessimistiskt scenario. Vi baserar bägge scenarios på att bolagets pågående nyemission blir fulltecknad och att teckningsoptionerna som utges i samband med emissionen fulltecknas.  

I det optimistiska scenariot räknar vi med att bolaget kommer att kunna behandla de första kunderna via Trygghetsrådet under första halvåret 2023. Den potentiella kundgruppen uppskattas till ca 15 000 varje år, där vi antagit att Bonzun behandlar 60 procent av dessa till år 2025. Vi har här antagit att tillväxten sker linjärt.  

Vi räknar även med att aviserade marknadsföringskampanjer uppskattade till ca 11 MSEK är jämnt fördelade över prognosåren där varje investerad krona i marknadsföring uppskattas ge dubbelt så mycket i omsättning för bägge affärssegmenten. Effekten av kampanjerna väntas dock släpa efter i tiden och utvecklas exponentiellt.

Vad avser samarbetsavtalet med Wordapp kommer detta enligt vår mening att bidra positivt till omsättningen med ca 5 MSEK över 2024–2025. Fördröjningen i tid är till följd av det utvecklingsarbete som krävs för denna typ av white-label-lösning som dessutom avser en ny typ av slutkund.  

Vi har vidare antagit att ett överordnat fokus på större organisationer och kliniker kan bidra till att reducera kostnaderna hänförliga till kundanskaffning och erbjuda ett stabilt flöde av återkommande kunder. Utöver att rörelsekostnaderna ökar proportionellt med marknadsföringen räknar vi med att kostnadsbasen ökar med ca 5% per år.

Givet ovanstående antaganden skulle Bonzun uppnå en omsättning om ca 28 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal om ca 34%. Av detta belopp kommer 21 MSEK via Trygghetsrådet (detta skiljer sig från bolagets indikerade potential om 50 MSEK). Övrig omsättning väntas vara från övriga kunder.  

Bull    
MSEK2022P2023P2024P2025P
Nettoomsättning161728
Omsättningstillväxtnm.nm.nm.65%
Aktiverat arbete2235
Summa intäkter382033
     
Rörelsens kostnader    
Rörelsekostnader8121314
Av- och nedskrivningar6678
Jämförelsestörande poster2000
Summa16192022
     
Rörelseresultat-13-11011
     
Finansnetto-2000
     
Resultat före skatt-15-11011
     
Skatt0000
     
Årets resultat-15-11011

Vårt pessimistiska scenario bygger på ett betydligt sämre utfall från samarbetet med Trygghetsrådet. Bonzun Evolves digitala verktyg skulle i det här fallet maximalt bli aktuell för 30%. Intäkterna från samarbetet med Wordapp förväntas ske först 2025. I övrigt väntas varje investerad marknadsföringskrona ge en avkastning på 50%. I detta scenario tillämpar vi samma kostnadsutveckling som i bullscenariot förutom något lägre aktiverade kostnader och därmed avskrivningar.  

Resultatet av vårt bearscenario skulle bli en omsättning för 2025 om 20 MSEK samt en rörelsemarginal om 8%.  

Bear    
MSEK20222023P2024P2025P
Nettoomsättning141120
Omsättningstillväxtnm.nm.nm.83%
Aktiverat arbete2123
Summa intäkter151222
     
Rörelsens kostnader    
Rörelsekostnader8121314
Av- och nedskrivningar6667
Jämförelsestörande poster2400
Summa16222021
     
Rörelseresultat-15-17-72
     
Finansnetto2000
     
Resultat före skatt-17-17-72
     
Skatt0000
     
Årets resultat-17-17-72

Från ovan framgår ett positivt rörelseresultat även i en pessimistisk kalkyl.  

Värdering Bonzun

Framgångsrika bolag inom digital hälsa har dragit till sig mycket kapital från såväl svenska som internationella placerare. Bland dessa bolag finns Kry som i sin senaste finansieringsrunda (juli 2022) fick in 1,6 MdSEK till en värdering i linje med den för bolagets föregående emission om 17,5 MdSEK (april 2021). Även förlusttyngda nätläkaren Doktor.se tog in kapital om 280 MSEK till en värdering om 6 MdSEK i närtid. Bonzun har definitivt inte kommit lika långt i sin tillväxtresa som ovan nämnda bolag men med ett börsvärde på enbart 8 MSEK (samt pågående emission om 15 MSEK) och de möjligheter som kan förverkligas med en stor kassa ger en investering i bolaget, enligt vår mening, en god ”risk reward” även i ett mer pessimistiskt scenario. 

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.