Redaktionen
13 Nov, 2023
Cyxone ny strategi

Cyxone: Ny strategi förbättrar förutsättningarna till kommersialisering

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

För att ta företaget till nästa nivå genomför bioteknikbolaget Cyxone just nu en kapitalanskaffning om cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader. Cyxone är ett företag som specialiserar sig på läkemedel för behandling mot autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Företaget har idag en läkemedelskandidat i fas 2 för behandling av ledgångsreumatism (RA) samt en läkemedelskandidat i tidig klinisk fas för behandling av Multipel skleros (MS). Under tredje kvartalet för 2023 ändrade företaget sin strategi som gör att man nu är bättre positionerad ur ett kommersiellt perspektiv. 

Vad bygger den nya strategin på?

Företagets ändrade strategi bygger på de stora förändringar som sker på marknaden för RA-läkemedel och då framförallt på den amerikanska marknaden. Bland annat fick Cyxone ett nytt patentgodkännande i USA för sin nya formulering av läkemedlet rabeximod, vilket är det läkemedel som företaget utvecklar för behandling av ledgångsreumatism (RA). Detta har i sin tur gjort att patentlivslängden förlängdes fram till 2042. Dessutom har en klass av läkemedel som används vid behandling av RA fått regulatoriska restriktioner från europeiska och amerikanska myndigheter på grund av en ökad risk för allvarliga biverkningar.

Utöver detta har flera generiska varianter av en annan läkemedelsklass (så kallade TNFa-hämmare) lanserats under 2023 där TNFa-hämmare också används för att behandla RA. Det ökade utbudet har resulterat i att patienter har större tillgång till läkemedelsklassen till en lägre kostnad.

Påverkan på företaget

Den nya strategin utgår från att man kommer att fokusera på den nya formuleringen av rabeximod och att läkemedels framtida kliniska utvecklingsprogram genomförs med denna formulering. Efter samtal med key opinion leaders och till följd av ovanstående händelser har företaget också valt att börja rikta rabeximod mot den patientgrupp som inte får tillräckligt bra behandlingsrespons med TNFa-hämmare. Denna grupp är relativt stor och utgör 30-50% av patienterna som drabbas av ledgångsreumatism.

Genom att inrikta fokus mot det nya patientsegmentet skapas bättre förutsättningar ur ett kommersiellt perspektiv. Dessutom bidrar den ökade patentlivslängden att rabeximods position stärks och att nya möjligheter för utvecklingen av rabeximod i autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar öppnas upp.

Ska nu genomföra mindre explorativa studier

Företaget har tidigare genomfört en fas 2a-studie med rabeximod där man har kunnat se en tidig terapeutisk effekt. Företaget planerar nu att genomföra mindre explorativa Proof-of-concept-studier i fas 2 för att kunna utvärdera läkemedlets effekt i denna patientgrupp. Genomförandet av dessa mindre studier kommer både innebära lägre kostnader för 2024 och 2025 än vad man tidigare prognostiserat och att företaget skapar bättre förutsättningar att kunna kommersialisera läkemedlet snabbare. 

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 3 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 7 november - 21 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 8 november - 16 november 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 36,3 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 30,6 MSEK
  • Antal aktier före emission: 98 444 728
  • Antal aktier efter emission: 311 741 630
  • Utspädning: 68,4% vid 100% fulltecknande
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 20 MSEK
  • Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie

Info om läkemedelsbegrepp relaterade till Cyxone

Vad är autoimmuna och autonflammatoriska sjukdomar?
Vad är ledgångsreautism?
Vad är multipel skleros (MS)?
Vad är en läkemedelsformulering?
Vad är kliniska faser?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.