Redaktionen
30 Oct, 2023
Kapprustningen i vätgasindustrin tar fart

Kapprustningen i vätgasindustrin tar fart – Europa och USA investerar miljarder

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Vätgas är en av de mest lovande energikällorna i kampen mot klimatförändringar och beroendet av fossila bränslen. Potentialen för vätgas som en ren och hållbar energikälla har drivit en global kapplöpning för att utveckla teknik och implementera vätgasbaserade lösningar.

I USA har Biden-administrationen klart uttryckt sitt engagemang för ren energi och minskade växthusgasutsläpp. Initiativ som Inflation Reduction Act, Green New Deal och American Jobs Plan inkluderar alla åtgärder för att främja användningen av vätgas. Den amerikanska regeringens investeringar i infrastruktur och forskning inom vätgassektorn förväntas påskynda utbyggnaden av vätgasinfrastruktur och öka marknaden för ett vätgasbaserat energisystem.

Investeringar i miljarder dollar och euro

Liknande ambitioner har tagits på EU-nivå, med investeringar på 1,4 miljarder euro inom vätgasrelaterade projekt genom Horizon 2020-programmet. Många europeiska länder har också utvecklat sina egna nationella strategier för att främja vätgas som en nyckelkomponent i deras energiomställning.

Den 13 oktober meddelade president Biden att sju regionala centrum för vätgas kommer att få 7 miljarder dollar i finansiering i syfte att påskynda produktionen av kostnadseffektiv och ren vätgas i USA. Initiativet förväntas skapa tiotusentals jobb och katalysera privata investeringar på uppemot 40 miljarder dollar. Vätgasindustrin har potential att minska utsläpp i olika sektorer, inklusive transport och industriella processer, och spelar en nyckelroll i USA:s övergång till ren energi. Detta är en av de största satsningarna på ren tillverkning och jobb i landets historia.

Kapprustningen i vätgasindustrin tar fart

Säkerhet och effektivitet nyckelfaktorer

De två mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en vätgasekonomi är att det kan göras säkert och effektivt. Göteborgsbaserade sensorbolaget Insplorion har utvecklat högteknologiska optiska sensorer som bland annat möjliggör snabb detektion av vätgas, vilket är avgörande för säker och effektiv hantering inom vätgasindustrin.

– Säkerhet är avgörande för att vätgasekonomin ska bli verklighet. Med våra sensorer har vi en nyckelkomponent för att minimera säkerhetsrisker. Vår sensor har väldigt kort responstid och är selektiv för vätgas, även när andra gaser finns, vilket har genererat stort intresse från marknaden, säger Johan Rask, VD på Insplorion. 

Fokuserad strategi ger resultat

Insplorion har länge varit verksamma inom bland annat vätgasdetektion. Den snabba utvecklingen inom området låg till grund för att bolaget under 2022 tog det strategiska beslutet att helt fokusera verksamheten till sensorer för vätgasdetektion, ett beslut som redan börjat betala sig.

Enbart under september har bolaget tecknat tre kommersiella avtal. Inom sjöfartssektorn har Insplorion inlett ett samarbete med Consilium, som är ett ledande företag inom gas- och brandsäkerhet. Inom flygindustrin har de etablerat ett projektavtal med ett stort ännu inte namngivet internationellt företag. Dessutom har de fått en beställning från det USA-baserade företaget Amogy för prototypsensorer för läckagedetektion inom energisystem.

Insplorions sensor är inte bara snabb och selektiv för vätgas, den har även fördelar gentemot andra sensorer på marknaden. Den kan fungera i syrefattiga miljöer, något som är avgörande inom vätgasindustrin där syre kan behöva reduceras för att öka säkerheten. Dessutom är sensorn optisk, vilket möjliggör avläsning på avstånd via fiberoptik, vilket är särskilt värdefullt i trånga miljöer.

Kapitalanskaffning till låg värdering

Insplorions ingångna partnerskap bekräftar att bolagets strategiska inriktning är rätt väg att gå. Därför genomförs nu en företrädesemission i syfte att ta stora steg mot kommersialisering samt vidareutveckla bolagets sensorplattform. 

Konträrt vad man ser i andra kapitalanskaffningar idag är att Insplorion genomför sin emission helt utan garanter. I stället har man valt att dels erbjuda aktier till en generöst rabatterad teckningskurs (1,50 per aktie), dels ge teckningsoptioner till de som tecknar som under nästa år kan lösas in mot nya aktier med 30 % rabatt (två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie, läs villkor i prospekt). 

Bolaget har en väldigt stark tro på den egna verksamheten och vill att allt kapital från emissionen ska komma bolaget och dess aktieägare till godo. Att ledning och styrelsen tecknar långt över sin pro rata andel visar också vår tro på bolagets framtid, avslutar VD Johan Rask.

Emissionsvillkor i sammandrag

  • Emissionsvolym: 19,6 MSEK
  • Pre-money värdering: 19,6 MSEK
  • Unit: En unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption (TO2)
  • Teckningskurs: 1,50 SEK per unit motsvarande 1,50 SEK per aktie
  • Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2023
  • Teckning av TO2: Två teckningsoptioner (TO2) berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden, dock lägst 0,15 SEK och högst 6 SEK. Utnyttjandeperioden löper från 11 - 25 mars 2024.

    För fullständiga villkor, anvisningar och övrig information, läs prospektet.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.